telefón facebook google + youtube
logo

Blog

28.07.2017

Otvorenie kamennej predajne či reštaurácie: Aké sú povinnosti pri jej zriadení a uvedení do prevádzky?

Vymedzenie pojmu prevádzkareň

Vo všeobecnosti považujeme za prevádzkareň priestor, v ktorom sa vykonáva samotná podnikateľská činnosť. Môže ísť o reštauráciu, kaviareň, penzión, kozmetický salón či o kamennú predajňu. Naopak technické zariadenia, medzi ktoré patria napr. stánky, pulty, motorové vozidlá či prenosné automaty a priestory, ktoré s vykonávaním živnosti len súvisia (pr. sklad, odstavná plocha, výstavné priestory a i.) už nie sú považované za prevádzkareň. Ak však máte akékoľvek pochybnosti, či vo vašom prípade ide o prevádzkareň, radšej sa obráťte na živnostenský úrad.

Postup pre zriadenie prevádzkarne

Ak si chce podnikateľ zriediť prevádzkareň, musí splniť nasledovné:

1.Označiť prevádzkareň obchodným menom podnikateľa;
2. Ohlásiť jej zriadenie na príslušnom živnostenskom úrade, najneskôr však v deň zriadenia;
3. Ohlásiť zriadenie prevádzkarne na príslušnom daňovom úrade, najneskôr však do 30 dní od jej zriadenia (je možné ohlásiť túto povinnosť aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta);

4. Požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby vydal záväzné stanovisko k žiadosti uvedenia priestorov do prevádzky skôr ako v nej začne byť vykonávaná podnikateľská činnosť;

5. Ohlásiť zriadenie prevádzkarne príslušnému mestskému alebo obecnému úrad, a to najneskôr do

5-15 dní (závisí to od konkrétnej obce) predtým ako začne byť v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť.

Poznámka: Niektoré typy prevádzkarní sú povinné v súvislosti s vyžiadaním stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva vytvoriť špecifickú dokumentáciu v podobe prevádzkového poriadku, sanitačného poriadku alebo dokumentácie HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).


Ďalšie povinnosti podnikateľa po samotnom zriadení prevádzkarne

K ďalším krokom po samotnom zriadení prevádzkarne patrí v závislosti od typu prevádzkarne hlavne povinnosť:


1. Označiť prevádzkareň, v ktorej sa predáva tovar či služby zákazníkom nasledovnými údajmi:

  1. Sídlo, príp. miesto podnikania;
  2. Meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za činnosť prevádzkarne;
  3. Prevádzková doba;
  4. Ak ide o hotel, ubytovňu atď., tak aj kategória a trieda ubytovacieho zariadenia.

2. Označiť zamestnancov, ktorí pracujú v prevádzkarni, kde sa uskutočňuje predaj tovaru či služieb zákazníkovi tak, aby boli na prvý pohľad odlíšiteľní od zákazníkov;

3. V prevádzkarni, kde sa uskutočňuje predaj tovaru či služieb zákazníkovi, umožniť prístup k reklamačnému poriadku a viesť evidenciu reklamácií;

4. Ohlásiť prevádzkareň, kde sa uskutočňuje výroba, spracovanie alebo predaj potravín (napr. reštaurácia) príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe;

5. Ak je podnikateľ povinný pracovať s registračnou pokladnicou, musí požiadať o pridelenie jej daňového kódu;

6. Umožniť sprístupnenie vzorového pokladničného dokladu;

7. Podľa zákona o ochrane pred požiarmi a vyhlášky o požiarnej prevencii prijať špecifické protipožiarne opatrenia.

Každá z vyššie uvedených povinností, môže byť sprevádzaná istými špecifikami, ktoré je lepšie prekonzultovať s príslušným úradom alebo odborníkom, ktorý sa danej problematike venuje, napr. advokátom.

Hlavné zdroje, ktoré problematiku zriadenia prevádzkarne upravujú sú:

  • §§ 17, 30 a 60 ods. 2 písm. g) zákona č. 455/1991 Zb., živnostenského zákona
  • § 7 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
  • § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb., zákona o obecnom zriadení
  • §§ 15 a 18 zákona č. 250/2007 Z. z., zákona o ochrane spotrebiteľa
  • Zákon a príloha č. 2 zákona č. 355/2007 Z. z., zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

+421 948 737 744
Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

MK Assist s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 4984557001/5600
IBAN: SK88 5600 0000 0049 8455 7001
IČO: 51134055
DIČ: 2120614573

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava