telefón facebook google + youtube
logo

Blog

10.05.2022

Seriál cudzinci 1. Aká je dĺžka konania o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky?

Prechodný pobyt

Zákon o pobyte cudzincov v tejto súvislosti ustanovuje výnimku, na základe ktorej oddelenie cudzineckej polície PZ rozhodne v lehote 30 dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti za predpokladu, že ide o:

  • štátneho príslušníka tretej krajiny (sezónny pracovník) podľa § 23 ods. 4, ak v predchádzajúcich piatich rokoch vykonával sezónne zamestnanie podľa § 23 ods. 6 písm. g) alebo mal udelený prechodný pobyt (na účel sezónneho zamestnania) podľa § 23 ods. 4,
  • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia, prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti, prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
  • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora v Slovenskej republike a zároveň je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
  • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora (významná investícia) v Slovenskej republike,
  • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum (vývoj – inovácie),
  • manžela alebo dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora a zároveň je občanom štátu OECD, pracuje pre významného zahraničného investora, zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum,
  • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. b) (koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu) na základe podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu a ktorý podal žiadosť o udelenie tohto prechodného pobytu na zastupiteľskom úrade alebo na policajnom útvare na základe udeleného národného víza podľa § 15 ods. 1.

Rovnako v lehote 30 dní príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ rozhoduje aj o žiadosti o vydanie modrej karty EÚ.

Trvalý pobyt na päť rokov

O žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ rozhoduje v lehote 90 dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti. Aj v tomto prípade zákon o pobyte cudzincov ustanovuje výnimku, (ak ide o trvalý pobyt v záujme Slovenskej republiky - § 43 ods. 1 písm. e)), podľa ktorej ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike alebo jeho dieťa, ktoré spĺňa jednu z podmienok podľa § 43 ods. 1 písm. b) až d) zákona o pobyte cudzincov, o žiadosti sa rozhoduje v lehote 30 dní.

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas sú rovnaké ako v prípade rozhodovania o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov. Jediným rozdielom je, že výnimka skrátenej 30 dňovej lehoty sa vzťahuje aj na manžela alebo jeho dieťa podľa § 43 ods. 1 písm. b až d), štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike.

Dlhodobý pobyt O žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ rozhoduje vo všetkých prípadoch v lehote 90 dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava