Národné vízum je povolenie na pobyt udelené Slovenskou republikou, ktoré umožňuje jeho držiteľovi zdržiavať sa na jej území počas určeného obdobia, zvyčajne v súvislosti s udelením pobytu. Držiteľ národného víza môže tiež pobývať na území iných členských štátov po dobu maximálne 90 dní v akomkoľvek šesťmesačnom období, ak sú splnené podmienky stanovené Kódexom schengenských hraníc.

Žiadosť o udelenie národného víza podáva žiadateľ osobne na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo svojej krajine alebo teritoriálne príslušnom zastupiteľskom úrade.

Kto môže požiadať o národné vízum?

Národné vízum môže byť udelené štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak:

1. Je potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike.

2. Bol prijatý na jazykové vzdelávanie v jazykovej škole.

Ako dlho trvá prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum?

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej podania.

Národné vízum môže zastupiteľský úrad udeliť len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Udelenie národného víza

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, maximálne na jeden rok. Národné vízum môže byť udelené:

- na 90 dní a dva vstupy, ak ide o udelenie víza v súvislosti s prevzatím udeleného pobytu alebo podaním žiadosti o pobyt v Slovenskej republike,

- na obdobie trvania jazykového vzdelávania v jazykovej škole, najviac do 31. júla príslušného školského roka,

- na nevyhnutný čas, ak ide o udelenie víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzincom, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana,

Národné vízum v záujme Slovenskej republiky

Národné vízum v záujme SR je možné udeliť:

- občanom Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipín, Gruzínska, Indie, Indonézie, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Nepálu, Severného Macedónska, Srbska, Tadžikistanu, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbekistanu, ktorí budú zamestnaní ako vodiči autobusu a vodiči ťažkých nákladných vozidiel (medzinárodná aj vnútroštátna doprava),

- absolventom vysokých škôl (bez ohľadu na občianstvo),

- štipendistom vybraných štipendijných programov (bez ohľadu na občianstvo),

- relokovaným cudzincom z krajín mimo EÚ a ich rodinným príslušníkom (bez ohľadu na občianstvo),

- občanom Arménska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipín, Gruzínska, Indie, Indonézie, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Nepálu, Severného Macedónska, Srbska, Tadžikistanu, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbekistanu, ktorí budú zamestnaní v niektorom z 46 zamestnaní v priemysle.

Osoba, ktorej je udelené národné vízum v záujme SR na účel zamestnania, môže na Slovensku pracovať bez potreby ďalších povolení. Počas trvania platnosti víza je povolené pracovať iba u konkrétneho zamestnávateľa a na konkrétnom pracovnom mieste uvedenom vo víze; inak môže byť vízum zrušené.

Vodiči

Žiadateľ o udelenie národného víza musí byť uvedený na zozname, ktorý jeho budúci zamestnávateľ predkladá na schválenie Ministerstvu dopravy, a nesmie mať v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt na účel zamestnania ani podanú žiadosť o udelenie takéhoto pobytu.

Cena za službu
od 150 €
Poznámka: Cena služby sa môže meniť podľa požiadaviek klienta.

Prečo si nás vybrať?

Icon Cas
Rýchle vybavenie

S klientami komunikujeme nonstop

Icon Spolahlivost
Kompletná dokumentácia

Overená právnikom

Icon Vzdelanie
Skúsenosti

viac ako 300 spokojných klientov

Postup

1
Vyplnenie objednávkového formulára.
Po vyplnení a následnom odoslaní online formulára Vás budeme obratom kontaktovať.
2
Prevzatie kompletnej dokumentácie.
zašleme Vám kompletnú dokumentáciu pre získanie víz
3
Zastupovanie na príslušných úradoch.
Oslobodíme Vás od návštevy úradov.
4
Úspešné získanie víz
Po vybavení víz Vám zašleme všetky potvrdzujúce dokumenty.

Aké dokumenty budete potrebovať?

  • platný cestovný doklad (platnosť pasu musí byť minimálne 90 dní po odchode zo SR);
  • farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu aktuálnu podobu žiadateľa;
  • doklad potvrdzujúci účel pobytu (napr. pracovná zmluva, živnostenský list, rozhodnutie o prijatí na štúdium na jazykovej škole v požadovanom rozsahu, iný dokument potvrdzujúci, že vydanie národného víza je potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo je to v záujme Slovenskej republiky);
  • doklad o zdravotnom poistení najmenej po dobu platnosti národného víza

Zľavy pre Vašich kolegov a rodinných príslušníkov.