Komanditnú spoločnosť môžu založiť minimálne 2 právnické osoby (PO) alebo 2 fyzické osoby (FO) spoločenskou zmluvou. Je to spoločnosť v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho vkladu do spoločnosti obmedzene (komanditista) a zároveň jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom neobmedzene (komplementári). Spoločenská zmluva musí okrem ostatných náležitostí obsahovať hlavne určenie spoločníkov kto je komplementár a kto je komanditista nestanovuje inak.

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "komanditná spoločnosť", postačí však skratka "kom. spol." alebo "k. s.".

Cena za službu
500 €

V cene je zahrnuté

  • Poradenstvo a bezplatná konzultácia pri úkonoch súvisiacich so založením komanditnej spoločnosti
  • Vytvorenie kompletnej dokumentácie potrebnej pre založenie spoločnosti
  • Podanie ohlásenie na živnostenský úrad a vybavenie živnostenských oprávnení spoločnosti
  • Podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra
  • Úhradu súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra
  • Registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb
  • Zaslanie kompletnej dokumentácie klientovi
  • Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení spoločnosti

Postup

1
Po odoslaní objednávky Vám zašleme formulár
2
Vyplníte formulár podľa ktorého vytvoríme kompletnú dokumentáciu
3
Úhrada poplatku za založenie s.r.o.
4
Zápis spoločnosti do obchodného registra za 20 pracovných dní