Platíte až po zaregistrovaní ochrannej známky, žiadne platby vopred.

Ochranná známka chráni grafické znázornenie vrátane osobných mien, písmen, číslic, kresieb a tvarov, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby. Naša spoločnosť sa dlhodobo venuje registrácii ochranných známok. Radi Vás odbremeníme od všetkých povinností.

Čo je ochranná známka?

Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Kto môže podať prihlášku ochrannej známky?

 • Fyzická osoba (prípadne jej zástupca),
 • právnická osoba (prípadne jej zástupca),
 • združenia fyzických alebo právnických osôb (v prípade kolektívnej ochrannej známky).

Čo musí prihláška ochrannej známky obsahovať?

 • Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive,
 • identifikačné údaje prihlasovateľa a jeho podpis,
 • identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa a jeho podpis (ak je prihlasovateľ zastúpený),
 • vyobrazenie prihlasovaného označenia,
 • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná,
 • písomná zmluva uzavretá medzi všetkými členmi združenia (v prípade kolektívnej ochrannej známky),
 • zoznam členov združenia, ktorí môžu ochrannú známku používať (v prípade kolektívnej ochrannej známky).

Ako dlho trvá ochrana ochrannej známky?

Platnosť zápisu ochrannej známky platí 10 rokov odo dňa podania prihlášky, ochrana sa môže na žiadosť predĺžiť o 10 rokov.

Aké sú práva majiteľa ochrannej známky?

 • Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná,
 • používať ® spolu s ochrannou známkou,
 • udeľovať súhlas iným osobám na použitie ochrannej známky,
 • previesť práva k ochrannej známke na inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • domáhať sa právnej ochrany, ak sú jeho práva ohrozené alebo porušené,
 • zakázať tretím stranám používať predmetnú ochrannú známku v obchodnom styku,
 • požadovať od vydavateľa diela nápravu v prípade nezrovnalostí,
 • zakázať obchodnému zástupcovi neoprávnené používanie ochrannej známky,
 • zabrániť dovozu tovaru a služieb na územie SR k voľnej distribúcii, ak sú neoprávnene označené jeho ochrannou známkou.
Cena za službu
od 265 €

Registrácia ochrannej známky s nami

Icon Cas
Rýchle vybavenie

ušetrite čas a behanie po úradoch

Icon Spolahlivost
Garancia zápisu

Vašu ® zdarma preveríme

Icon Vzdelanie
Skúsenosti

Viac ako 3000 spokojných klientov

Icon Najlacnejsi
Žiadne platby vopred

Platíte až po zaregistrovaní ®

Platíte až po zaregistrovaní ochrannej známky, žiadne platby vopred.

Postup

1
Vyplnenie objednávkového formulára.
Po vyplnení a následnom odoslaní online formulára Vás budeme obratom kontaktovať.
2
Podpis zmluvy
Po podpísaní zmluvy začneme s registráciou Vašej ochrannej známky.
3
Úspešná registrácia
Odovzdáme Vám potvrdenie o registrácii a príslušnú dokumentáciu

V cene je zahrnuté

 • Konzultácie a poradenstvo na osobnom stretnutí
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • Zastupovanie na úradoch

Cenník

Krajina Správny poplatok Naša odmena
Slovenská republika 116,- € 149,- €
Česká republika 203,- € 259,- €
Európska únia 850,- € 340,- €