Kompletne spracujeme dokumenty potrebné pre zlúčenie s.r.o., po ich potvrdení odošleme dokumenty na príslušné úrady.

Icon Cas
Rýchle vybavenie

spoločnosti zlúčené už za 8 dní

Icon Komfort
Komfort

stačí len podpis dokumentov

Icon Skusenosti
Skúsenosti

viac ako 600 spokojných klientov

Icon Slovensko
Na celom Slovensku

s.r.o zlúčime všade

Postup

1
Vyplnenie objednávky na našej stránke
2
Podpísanie a zaslanie nami vytvorených dokumentov
3
Zlúčenie Vašej spoločnosti do 8-smich dní
4
Odoslanie kompletnej dokumentácie aj s výpisom z ORSR

V cene je zahrnuté

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • Podanie návrhu na zlúčenie spoločnosti cez ORSR
  • Uhradenie súdneho poplatku za zlúčenie spoločnosti
  • Ohlásenie zlúčenia spoločnosti na živnostenský a daňový úrad

Zmluvu o zlúčení alebo splynutí musia schváliť všetci spoločníci spoločností, ktorí sú zainteresovaní v tomto procese, pokiaľ zákon alebo spoločenské zmluvy týchto spoločností neurčujú inak, t.j. v prípade splynutia sa bude vyžadovať súhlas všetkých spoločníkov zanikajúcich spoločností, v prípade zlúčenia súhlas všetkých spoločníkov zanikajúcich spoločností a rovnako aj všetkých spoločníkov nástupníckej spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci zlúčenia a splynutia treba zabezpečiť právnu kontinuitu zanikajúcich a novovznikajúcich spoločností a zároveň treba zabezpečiť dostatočnú informovanosť tretích osôb, Obchodný zákonník upravuje otázky súvisiace s obchodným registrom. V záujme toho, aby nedošlo k „hluchému“ obdobiu v právnej existencii zanikajúcich a nástupníckych spoločností, k tomu istému dňu sa musí vykonať v prípade zlúčenia výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis zlúčenia, resp. v prípade splynutia výmaz zanikajúcich spoločností a zápis spoločnosti vzniknutej splynutím alebo rozdelením.

Návrh na zápis zlúčenia a splynutia treba podať tak, aby bolo zabezpečené splnenie podmienky, že výmaz zanikajúcich spoločností a zápis novovznikajúcich spoločností bude vykonaný k tomu istému dňu. Zákon preto ustanovuje podmienku, aby návrh na zápis zlúčenia a splynutia bol podaný všetkými zanikajúcimi a nástupníckymi spoločnosťami spoločne.

Samotný proces zlúčenia spoločností prebieha nasledovne:

  • Spoločník alebo spoločníci v nástupnickej spoločnosti rozhodnú valným zhromaždením o zlúčení nástupnickej a zanikajúcej spoločnosti,
  • Spoločník alebo spoločníci v zanikajúcej spoločnosti rozhodnú valným zhromaždením o zlúčení nástupnickej a zanikajúcej spoločnosti a zrušení zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie,
  • zároveň je určený rozhodujúci  deň zlúčenia (odkedy sa účtovníctva oboch spoločností spoja),
  • rozhodnutie o zlúčení je spísané formou notárskej zápisnice,
  • účastníci zlúčenia obchodných spoločnosti podpíšu ostatné dokumenty potrebné k zápisu zlúčenia do obchodného registra ,
  • odovzdanie všetkej existujúcej dokumentácie k zlúčeniu spoločnosti (zápisy z valných zhromaždení, zmluva o zlúčení a pod.).

Zanikajúca spoločnosť  je vymazaná z Obchodného registra a to ku rozhodujúcemu dňu zlúčenia. Právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti sa stáva nástupnícka spoločnosť, ktorá preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti.

Do 8 pracovných dní je vydaný nový výpis z obchodného registra pre nástupnícku spoločnosť ako aj záverečný - ukončujúci výpis z Obchodného registra pre zanikajúcu spoločnosť.

Následne je ihneď podané ohlásenie zmien v oboch spoločnostiach (nástupnickej a zaniknutej) na daňovom a živnostenskom úrade. Tým je proces prevodu spoločnosti ukončený.

Cenník

Popis Cena
Konečná cena za zlúčenie prvých dvoch spoločnosti s ručením obmedzeným predstavuje sumu 450 €
Cena za zlúčenie každej ďalšej spoločnosti 130 €
Poznámka: Táto cena obsahuje všetky správne a súdne poplatky, pripočítava sa k nej len suma za audit spoločností a za notársku zápisnicu ktorá sa vypočítava podľa výšky základného imania spoločností