Ak ste sa rozhodli predávať lieh a alkoholické nápoje, potrebujete oprávnenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu. Povolenie vydáva príslušný colný úrad v sídle kraja.

Cena za službu
150 €
Poznámka: vrátane súdnych a správnych poplatkov

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia alkoholu v daňovom voľnom obehu je udelené colným úradom na základe podanej žiadosti. Miestna príslušnosť príslušného úradu je určená sídlom alebo miestom podnikania.

Žiadosť o udelenie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia alkoholu v daňovom voľnom obehu

musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarne, ak sa líši od jeho sídla alebo trvalého pobytu. Ak je žiadateľ plátcovia DPH a nie je zastúpený advokátom, musí osobne uzavrieť dohodu s príslušným colným úradom o elektronickej komunikácii. Na podanie žiadosti je potrebné elektronicky podať žiadosť cez portál finančnej správy alebo webové stránky www.slovensko.sk. Výpis z registra trestov musí byť fyzicky predložený, nie elektronicky. Ak nie je žiadateľ plátcovia DPH, môže svoju žiadosť zaslať poštou alebo osobne v listinnej podobe.

Prílohy k žiadosti

zahŕňajú výpis z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľ fyzickou osobou. V prípade, že ide o právnickú osobu, je potrebný výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov. Tieto výpisy nesmú byť staršie ako 30 dní. Dokumenty týkajúce sa zahraničných osôb, ktoré sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky menej ako 6 mesiacov, musia byť tiež dostupné.

 • Od roku 2022 už nie je súčasťou žiadosti zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov. Dodávatelia musia byť však v zozname a musia byť špecifikovaní obchodným menom, adresou a IČO.
 • Taktiež je potrebný zoznam majetkovo a personálne prepojených osôb, ktoré zodpovedajú ustanoveniam zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Majetkovo prepojené osoby sú tie, ktoré majú priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe. Personálne prepojené osoby môžu byť buď fyzické osoby, ktoré majú rozhodujúci vplyv na riadenie alebo kontrolu právnickej osoby, alebo právnické osoby, ktoré majú takýto vplyv na seba navzájom.

Žiadateľ o udelenie povolenia musí splniť nasledujúce podmienky:

 • Musí mať živnostenské oprávnenie na obchodnú činnosť, pričom podnikanie môže zahŕňať maloobchod alebo veľkoobchod, ako aj činnosť v pohostinstve.
 • Nesmie byť právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorý súvisí s jeho obchodnou činnosťou. Toto pravidlo platí aj pre zodpovedného zástupcu a ďalších členov riadiacich alebo kontrolných orgánov.
 • Nemalo by mu byť počas posledných desiatich rokov odňaté povolenie na predaj s výnimkou situácií, keď sám požiadal o jeho odňatie. Táto podmienka platí aj pre osoby, ktoré sú personálne alebo majetkovo prepojené so žiadateľom, ako aj pre osoby, ktoré boli prepojené s žiadateľom počas posledných piatich rokov pred podaním žiadosti o povolenie.
 • Nesmie byť v likvidácii, a na neho nemôže byť právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia. Tieto informácie sa preukazujú potvrdením okresného súdu.

Colný úrad potom overuje pravdivosť poskytnutých informácií a v prípade, že sú údaje skutočné, žiadateľovi pridelí číslo povolenia na predaj. Následne mu vydá povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Za vydanie tohto povolenia sa nevyžaduje žiadny poplatok.

Po získaní povolenia vznikajú nasledujúce povinnosti:

 • Predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia.
 • Viesť evidenciu spotrebiteľských balení za každý kalendárny mesiac podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN:
 • Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za každú prevádzkareň viesť evidenciu spotrebiteľských balení, ktorá obsahuje:
 • Počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu.
 • Počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi, vrátane spotrebiteľských balení vydaných odberateľovi so sídlom mimo daňového územia.
 • Stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
 • Zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod ich vzniku.
 • Skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti.
 • Od 1.1.2022 oznámiť colnému úradu zmenu adresy umiestnenia prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa, do 30 dní odo dňa jej vzniku. Každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. b) oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich

Nahlásenie zmien príslušnému colnému úradu sa riadi nasledovne:

V lehote do 30 dní je potrebné oznámiť zmenu:

 • Identifikačných údajov
 • Adresy umiestnenia prevádzkarne

V lehote do 15 dní je potrebné oznámiť:

 • Zmenu dodávateľa alebo rozšírenie či zúženie dodávateľov
 • Zánik živnostenského oprávnenia na obchodnú činnosť
 • Odsúdenie za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Toto sa týka aj zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa.
 • Vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu, povolenie vyrovnania, potvrdenie núteného vyrovnania, povolená reštrukturalizácia.


Icon Cas
Rýchle vybavenie

získanie licencie trvá max. 30 dní

Icon Komfort
Komfort

stačí len podpis dokumentov

Icon Skusenosti
Skúsenosti

viac ako 600 spokojných klientov

Icon Slovensko
Na celom Slovensku

licenciu vybavíme všade

Postup

1
Vyplnenie objednávky
2
Podpísanie dokumentov
3
Úspešné pridelenie licencie

V cene je zahrnuté

 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • Podanie návrhu o pridelení licencie
 • Súdne poplatky
 • Konzultácie