Čo ponúkame

 • Pohotovosť- na požiadavky klienta reagujeme okamžite a dokumenty pripravíme do 48 hodín
 • Všestrannosť- ponúkame komplexný servis ohľadom získania povolenia na pobyt pre cudzincov na Slovensku
 • Cenovú dostupnosť, keďže u nás dostanete zľavu 50% z niektorých správnych a súdnych poplatkov
Cena za službu
od 1200 €

Povolenie na pobyt pre cudzincov žijúcich mimo EÚ

Najčastejším spôsobom získania pobytu na Slovensku je podnikanie. Pričom v tomto prípade vybavíme všetky náležitosti ohľadom založenia spoločnosti za vás. Poskytujeme komplexné služby pre získanie povolenia na pobyt pre cudzincov na Slovensku.

Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku

Trvalý pobyt je možné získať na 5 až neobmedzený počet rokov. Udeľuje sa najmä cudzincom, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Slovenska (manžel, dieťa, a podobne), alebo ak je to v záujme štátu.

Dlhodobý pobyt cudzinca na Slovensku

Tento druh pobytu cudzinca na Slovensku sa udeľuje na neobmedzený čas, pričom cudzinec nemusí byť rodinným príslušníkom občana Slovenska, aby mal právo podať žiadosť o udelenie tohto druhu pobytu.

Cudzinec nadobudne dlhodobý pobyt na území SR za dvoch predpokladov: 

 • Ak sa na Slovensku zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti
 • Alebo ak má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov EU, je držiteľom modrej karty aspoň dva roky pred podaním žiadosti.

Prechodný pobyt cudzinca na Slovensku

Prechodný pobyt môže cudzinec nadobudnúť za účelom podnikania, práce, štúdia a ďalších stanovených dôvodov. Povolenie oprávňuje cudzinca zdržiavať sa a opätovne sa vracať na územie Slovenska, počas obdobia, na aké mu bolo povolenie udelené. Prechodný pobyt na Slovensku môžu získať aj cudzinci, ktorí majú priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí alebo, ktorí majú priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.

Žiadosť o udelenie pobytu

Žiadosť o povolenie na prechodný pobyt môže podať cudzinec troma spôsobmi. A to buď osobne na zastupiteľskom úrade SR v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko, či priamo na Slovensku na oddelení cudzineckej polícii.

K žiadosti musí cudzinec dodať všetky potrebné dokumenty, vrátane platného pasu, fotografie o veľkosti 3 x 3,5 cm a ďalších dokumentov, nie starších ako 90 dní. Dokumenty preukazujú žiadateľovu bezúhonnosť, účel pobytu a tiež jeho finančné zabezpečenie vrátane zabezpečenia ubytovania na území Slovenskej republiky.

Dĺžka udeleného pobytu

Dĺžka platnosti udeleného pobytu závisí od účelu, na ktorý vznikol. Kým na účel podnikania udelí policajný útvar prechodný pobyt najviac na tri roky, za účelom zamestnania sú to dva, a na účely štúdia najviac šesť rokov.

V súvislosti s vybavením prechodného pobytu ponúkame:

 • kompletné vypracovanie dokumentov nevyhnutných pre získanie prechodného pobytu cudzinca na Slovensku, vrátane poradenstva ohľadom zabezpečenia potrebných dokladov
 • pomoc pri splnení podmienok pre udelenie pobytu a pri otvorení bankového účtu, a tiež pomoc pri získaní lekárskeho posudku, prihlásenia na zdravotné poistenie
 • osobná účasť na oddelení cudzineckej polícii pri podaní žiadosti o prechodný pobyt, prevzatie povolenia
 • získanie víz pre vstup na územie SR
 • založenie spoločnosti alebo živnosti, zápis do obchodného respektíve živnostenského registra, virtuálne sídlo pre spoločnosť
 • zastupovanie v odvolacom konaní v prípade neudelenia pobytu

Poplatky, ktoré budete musieť uhradiť:

Ak žiada cudzinec povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania, podnikať bude buď ako fyzická osoba alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti. Od tohto právneho vzťahu sa budú odvíjať aj poplatky, ktoré bude musieť uhradiť.

 U nás však niektoré správne a súdne poplatky uhradíte za polovičnú cenu!

Naša cena zahŕňa

 • Dôkladné a kompletné vypracovanie potrebných dokumentov k získaniu prechodného pobytu pre 1 osob
 • Poplatky platené cudzineckej polícii a poplatok za vydanie kartičky na pobyt
 • Naša osobná súčasť pri podaní žiadosti o pobyt a tiež účasť na prehliadke cudzineckej polície na adrese pobytu cudzinca a osobná účasť s cudzincom za účelom vykonania zdravotnej prehliadky
 • Komunikáciu s pracovníkmi cudzineckej polície počas lehoty na rozhodovanie o udelenie pobytu
 • V prípade vybavovania pobytu na účel podnikania:  podanie návrhu na zápis cudzinca do obchodného registra, poplatok za zápis cudzinca do obchodného registra a oznámenie zmien na príslušný daňový úrad
 • Pomoc ohľadom vybavenia zdravotného poistenia
 • Zľava z našej ceny pre ďalšie osoby

Doplnkové služby súvisiace s vybavením povolenia na pobyt cudzinca na Slovensku

Okrem už spomínaných služieb, ktoré ponúkame za vás vykonáme aj mnoho ďalších povinností, ktoré by ste v opačnom prípade museli zvládnuť sami. My, za vás zabezpečíme adresu pre získanie pobytu na území SR, úradné preklady, apostilu a prihlásenie do zdravotnej poisťovne. Keďže spolupracujeme s realitnými maklérmi, nájdeme alebo vám pomôžeme nájsť vhodné priestory na bývanie, či podnikanie. Samozrejmosťou sú právne služby a kvalitné poradenstvo v ohľadne predĺženia pobytu a ďalšie služby podľa individuálnych požiadaviek klientov.

Vyzdvihnutím povolenia sa proces nekončí

Získanie pobytu pre cudzinca na Slovensku si vyžaduje množstvo vybavovačiek. Okrem priamych dokumentov a úkonov, ktoré treba vynaložiť nato, aby vám povolenie na pobyt bolo vydané, treba vykonať aj ďalšie potrebné náležitosti, podľa toho o aký typ pobytu ide. Či už ide o získanie živnostenského oprávnenia alebo založenie spoločnosti, a úkony spojené s ním, poskytuje komplexné služby a poradenstvo v čomkoľvek potrebnom na získanie daného pobytu na Slovensku.

Keďže disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, na všetky podania Vám majú záujemcovia o naše služby 50% zľavu z niektorých správnych a súdnych poplatkov.

Nielenže záujemcovi o pobyt v SR vyzdvihneme a následne doručíme potvrdenie o získanie žiadosti, služby poskytujeme aj po vybavení pobytu. Môžete sa na nás obrátiť aj pri ďalších aktivitách, ktoré je potrebné vykonať už na Slovensku, čiže po získaní prechodného pobytu.