telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Aké má úlohy a povinnosti zodpovedný zástupca?

Takýto spôsob vykonávania živnosti podlieha niekoľkým pravidlám.

Zákon o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 hovorí, že živnostenské podnikanie možno vykonávať ako voľnú živnosť alebo ako viazanú a remeselnú živnosť. Pri voľnej živnosti, živnostník nemusí preukázať odbornú spôsobilosť. Pri druhej zo spomínaných možností musí však odbornú spôsobilosť preukázať živnostník osobne alebo jeho ustanovený zodpovedný zástupca. Takéhoto zástupcu ustanovuje podnikateľ, čiže fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Táto funkcia zodpovedného zástupcu má za úlohu okrem iného dohliadať na pracovné úlohy a výkon potrebných funkcií. Taktiež platí, že výkon funkcie zodpovedného zástupcu je obmedzený len ja jednu prevádzku, v ojedinelých prípadoch možno udeliť výnimku. Vyhlásenie zástupcu ako aj jeho ukončenie výkonu tejto pozície musí živnostník ohlásiť do 15 kalendárnych dní  živnostenskému úradu. Rovnako má živnostník lehotu 15 dní na vyhlásenie nového zodpovedného zástupcu. Taktiež všetky zmeny týkajúce sa zodpovedného zástupcu musia byť nahlásené najneskôr do 15 kalendárnych dní.

Zodpovedným zástupcom môže byť len fyzická osoba, ktorá spĺňa všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a má bydlisko na území SR alebo iné oprávnenie na pobyt. Platí, že funkcia zodpovedného zástupcu je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu. Rovnako nemôže byť zodpovedná osoba taká, ktorej bola kvôli porušeniu podmienok zrušená živnosť.

Okolností, za ktorých je volený zodpovedný zástupca je hneď niekoľko.

Takáto voľba nastáva vtedy, ak živnostník nie je odborne spôsobilý na prevádzkovanie živnosti, ak nemá trvalý pobyt alebo oprávnenie na pobyt na území SR, alebo ak má zriadených viac prevádzok a nemôže vykonávať funkciu zástupcu vo všetkých týchto prevádzkach.

Zodpovedný zástupca a fyzická osoba, čiže živnostník, uzatvárajú pracovný pomer. Jedinou výnimkou je situácia, ak je zodpovedným zástupcom príbuzný v priamom rade.

Taktiež právnická osoba musí ustanoviť zodpovedného zástupcu v rovnakých prípadoch, a to ak vykonáva viazanú alebo remeselnú činnosť, alebo ak má založených viacero prevádzkarní. Pracovný pomer v takomto vzťahu právnická osoba-zástupca nemusí byť uzavretý, ak je zodpovedný zástupca zároveň aj spoločník alebo člen. Manželka tiež nemôže byť zástupcom bez uzatvorenia pracovného pomeru. Pre právnické osoby je typické, že prevádzkujú viacero živností naraz. Pri takejto situácii sa vychádza zo živnostenského zákona, ktorý hovorí, že ak sú tieto činnosti viazané alebo remeselné, musí si právnická osoba zvoliť zodpovedného zástupcu.

Zodpovedný zástupca má svoje práva a povinnosti, ale nezasahuje do práv a povinností fyzickej osoby a ani prostredníctvom zástupcu sa živnostník nemôže zbaviť svojich úloh.

Sankcie

Pokutovaná môže byť aj zodpovedná, aj fyzická osoba. Sankcie sa týkajú predovšetkým prípadov, keď si živnostník nezvolil zodpovedného zástupcu (pokuta môže byť až do výšky 1659€), alebo keď neohlásil ustanovenie, ukončenie pôsobenia a zmeny zodpovedného zástupcu, nového zástupcu alebo ak sa živnostník nevedel preukázať dokladmi alebo kópiami o ustanovení zástupcu v konkrétnej prevádzke (v takomto prípade je živnostník povinný zaplatiť pokutu do výšky až 663€). Zodpovedný zástupca môže byť sankciovaný do výšky 663€ za vykonávanie nezlučiteľných funkcií alebo výkon zodpovedného zástupcu pre viac prevádzok. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava