telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako dlho trvá kúpa s.r.o. vs založenie novej spoločnosti?

Ako dlho trvá kúpa s.r.o. a založenie novej spoločnosti

Ak sa rozhodujete medzi kúpou a založením spoločnosti, pomôcť vám môže aj porovnanie nárokov na čas potrebný na uskutočnenie jednotlivých alternatív. Je totižto veľký rozdiel v tom, koľko času uplynie kým budete môcť podnikať pri založení s.r.o. a pri jej kúpe. Tu je porovnanie času potrebného na založenie s.r.o. a na kúpu už založenej s.r.o.

Založenie vlastnej s.r.o.

Spísanie zakladateľských dokumentov

Hádam najdlhší časový úsek tvorí doba od založenia spoločnosti až po jej vznik zápisom do obchodného registra. Aby mohla samotná spoločnosť vzniknúť totižto potrebujete získať množstvo dokumentov, bez ktorých to jednoducho nepôjde. Samotné založenie s.r.o. znamená len spísanie a podpísanie zakladateľských dokumentov, ktorými sú zakladateľská listina (ak firmu zakladá jeden spoločník) alebo spoločenská zmluva (ak firmu zakladajú niekoľkí spoločníci). Zakladateľské dokumenty sa podpisujú pred notárom alebo pracovníkom mestského, prípadne obecného úradu, keďže musia byť úradne osvedčené. Okrem toho súvisí so založením spoločnosti aj ustanovenie do funkcie konateľa aspoň jednu fyzickú osobu.

Založenie spoločnosti teda je úvodom k dlhej ceste k zápisu do obchodného registra a následného začiatku podnikania. Rátajte s časom potrebným na naformulovanie zakladateľských dokumentov, ich stiahnutie z internetu a následné prispôsobenie alebo využitie odborných služieb právnej kancelárie . Založenie spoločnosti vám však ešte nedáva oprávnenie začať podnikať.

Povolenie na zápis s.r.o. do obchodného registra

Ostatný čas potrebný na začatie podnikania strávite získavaním povolenia na zápis spoločnosti do obchodného registra. Daňový úrad, ktorý udeľuje súhlas na podnikanie vám ho vydá, len v prípade, že žiaden zo zakladateľov nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle presahujúci 170 eur v úhrne. Daňový úrad má podľa § 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“) na vydanie takéhoto písomného súhlasu päť pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

Oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá bude predmetom podnikania

Ďalšou podmienkou pre získanie povolenia na zápis do obchodného registra je držanie oprávnenia ktorá sa má zapísať do obchodného registra ako predmet podnikania. Najčastejšie však s.r.o. vykonáva činnosti, ktoré sa považujú za živnosti, potrebujú teda získať živnostenské oprávnenie. Pre jeho získanie je potrebné vyplniť formulár ohlásenia živnosti.§ 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov stanovuje lehotu troch pracovných dní odo dňa, keď bude jednotnému kontaktnému miestu doručené ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov jej konateľov na doručenie osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Treba však počítať s dlhšou lehotou trvajúcou kým Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytne výpisy z registra trestov jednotnému kontaktnému miestu. V zákone č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov totiž nie je táto lehota uvedená.

Sídlo spoločnosti

Pre zápis spoločnosti do obchodného registra je však potrebný aj ďalší dokument, ktorým je list vlastníctva alebo nájomná zmluva k nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude mať spoločnosť sídlo. Nahradiť ju však môže aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla spoločnosti do obchodného registra. Rátajte s tým, že aj získanie týchto dokumentov vás bude stáť určitý čas.

Splatenie základného imania nie je potrebné.

Imanie splatiť netreba, stačí len prehlásenie správcu vkladu, v ktorom vyhlási, že dané finančné prostriedky máte k dispozícii.

Ak splníte všetky uvedené podmienky, stačí keď podáte návrh na zápis do obchodného registra, spolu so všetkými potrebnými prílohami, ktoré ste skompletizovali. Podľa § 8 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) má registrový súd dva pracovné dni od podania návrhu, na zapísanie s.r.o. do obchodného registra. Niektoré súdy však túto lehotu nedodržiavajú, preto nebuďte prekvapení ak si budete musieť na zápis s.r.o. do obchodného registra počkaťaj niekoľko týždňov.

Povinnosti spoločnosti po vzniku s.r.o.

Aj keď odo dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra s firmou už môžete podnikať, administratívne povinnosti sa neskončili. Budete si musieť ešte vybaviť administratívne povinnosti súvisiace s procesom jej zakladania. Tak ako hovorí § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, každá novozaložená s.r.o. je povinná požiadať daňový úrad o registráciu na daň z príjmov. A podľa § 67 zákona o správe daní má daňový úrad 30 dní od podania žiadosti na vykonanie registrácie a v tejto lehote pridelí spoločnosti aj DIČ, čiže daňové identifikačné číslo.

Podľa zákona o správe daní je tiež firma povinná v žiadosti o registráciu uviesť aj číslo bankového účtu používaného na podnikanie. Ak si teda firma dovtedy bankový účet nezriadila, v tomto kroku sa tomu nevyhne.

Ak firma navyše plánuje byť platiteľom DPH od začiatku svojho podnikania, potrebné je tiež požiadať daňový úrad o registráciu aj na daň z pridanej hodnoty. Urobiť tak môže na rovnakom formulári, na akom podáva žiadosť o vyššie uvedenú registráciu na daň z príjmov. Zákon o dani z pridanej hodnoty určuje daňovému úradu lehotu 21 dní na vykonanie registrácie s.r.o. pre DPH. V prípade, že je ale s.r.o. povinná zložiť zábezpeku na DPH, registrácia bude vykonaná do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak by firma túto zábezpeku nezložila, daňový úrad by ju zaregistroval aj tak, ale bude od nej zábezpeku vymáhať. Napokon môže začať firma podnikať.

Kúpa existujúcej s.r.o.

Pri kúpe ready made s.r.o. sa vyhnete administratíve

Ďalšou možnosťou ako začať podnikať je kúpa už existujúcej s.r.o. Pritom jednou z možností kúpy existujúcej s.r.o. je ready made s.r.o. Táto spoločnosť doposiaľ žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávala. Bola len riadne založená a zapísaná do obchodného registra. Keďže si ready made s.r.o. už prešla všetkými potrebnými administratívnymi záležitosťami, podnikateľ môže začať hneď po kúpe podnikať. Proces od kúpy k začatia podnikania prebehne teda veľmi rýchlo, čo je pre väčšinu podnikateľov výhodou.

Keď si kupujete ready made s.r.o., kupujete si spoločnosť, ktorá má už spísané všetky zakladateľské dokumenty, v predmete činnosti už má zapísané najčastejšie používané živnosti a má splatené základné imanie. Okrem toho môže mať už zriadený bankový účet a byť registrovaná na daň z príjmov a niektoré dokonca aj pre DPH.

Podnikať môžete už o pár dní od kúpy spoločnosti

Podnikať môžete prakticky už o niekoľko dní od kúpy. Najskôr si firmu vyhliadnete v niektorej zo špecializovaných firiem, ktoré sa sprostredkovaniu predaja s.r.o. venujú.Následne sa s kupovanou firmou oboznámite a dohodnete si podmienky kúpy a predaja.

Keďže všetko závisí od konkrétnej firmy, presný čas vynaložený na toto oboznámenie sa s kupovanou firmou, jej účtovníctvom a podobne nie je možné presne stanoviť. Avšak vychádzajúc zo skutočnosti, že história a dokumentácia ready made s.r.o., ktorá nikdy nepodnikala bude pravdepodobne veľmi krátka, malo by to trval len niekoľko dní.

Ak ste si už vybrali firmu, o ktorú máte záujem, bude potrebné podpísať zmluvu o prevode obchodného podielu.Podpisy na tejto zmluve musia byť overené notárom alebo pracovníkom mestského respektíve obecného úradu. Potom podajte návrh na zápis zmeny spoločníka tejto firmy do obchodného registra, pričom zároveň môžete zmeniť aj názov firmy. V súvislosti s tým budete musieť predložiť súhlas daňového úradu, že kupujúci a ani predávajúci nemajú daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur. Podľa § 54 zákona o správe daní, daňový úrad vydá toto potvrdenie do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

Ak sa podľa zakladateľských dokumentov vyžaduje priložiť k návrhu na zápis zmeny spoločníka súhlas valného zhromaždenia kupovanej firmy s prevodom jej obchodného podielu, je ho potrebné priložiť. K návrhu na zápis zmeny spoločníka môžete podobne priložiť aj nové znenie zakladateľských dokumentov (môžete to urobiť aj neskôr), kde budete ako spoločník vystupovať už Vy ako nový majiteľ.

Tak ako určuje zákon, zmena spoločníka by mala byť zapísaná v obchodnom registri do dvoch pracovných dní od podania návrhu.Aj táto lehota sa však môže v niektorých prípadoch predĺžiť. Po zapísaní zmeny spoločníka do obchodného registra, môžete s firmou začať podnikať. Zmenu sídla firmy, názvu firmy a konateľa však bude potrebné oznámiť aj daňovému úradu, živnostenskému úradu a aj banke, v ktorej má firma založený bankový účet.

Tabuľka porovnaniačasu potrebného na začatie podnikania pri založení a kúpe s.r.o.

V tabuľke nájdete približný výpočet časových nárokov na jednotlivé úkony súvisiace so začatím podnikania. Vychádzame z toho, že zo strany podnikateľa budú všetky úkony rýchle a nebudú začiatok podnikania nijak predlžovať, naopak pri úkonoch vykonávaných úradmi uvádzame najdlhšie lehotyktoré im predpisy poskytujú. Registrácia pre DPH sa môže podať súčasne s registráciou na daň z príjmov, takže 21 dní potrebných na registráciou DPH je súčasťou 30 dní na registráciou dane z príjmov. Z tabuľky vyplýva, že pri kúpe s.r.o. môžete začať podnikať podstatne skôr.

Úkon

Kúpa ready made s.r.o.

Založenie s.r.o.

Získanie súhlasu správcu dane

5 pracovných dní

5 pracovných dní

Získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

x

3 pracovné dni

Zápis do obchodného registra

2 pracovné dni

2 pracovné dni

Registrácia na daň z príjmov

x

30 dní

Registrácia pre DPH

x

21 dní (je súčasťou 30 dní pre registráciu na daň z príjmov)

Spolu

približne 7 dní

približne 40 dní

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava