telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako môže podnikať občianske združenie?

Ústava SR garantuje právo združovať sa ako jedno zo základných práv a slobôd. Postavenie občianskeho združenia ako právnickej osoby upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o združovaní občanov“). Zo zákona plynie, že základnou podstatou občianskeho združenia je združovanie sa občanov v spoločnostiach, spolkoch, zväzoch, hnutiach, kluboch a iných občianskych združeniach. Členmi združenia sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby.

 

Založenie občianskeho združenia je jednoduchou záležitosťou. Vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Poplatky za registráciu sú navyše pomerne nízke.

 

Občianske združenie je v neziskovej sfére jednou z najvyužívanejších foriem pôsobenia. Jeho primárnym účelom je združovania sa fyzických alebo právnických osôb a primárnym zámerom je vykonávanie neziskových aktivít. Hlavná činnosť občianskeho združenie nemôže byť podnikanie.  Neziskové aktivity môžu slúžiť buď členom občianskeho združenia alebo verejnej spoločnosti.

 

Podnikanie občianskych združení v súlade so zákonom

 

Predpisy nevylučujú podnikateľskú činnosť občianskych združení, ako nástroj pre získanie prostriedkov na vykonávanie neziskovej činnosti. Podnikanie však nesmie byť primárnym zámerom.

 

Aj keď Občianske združenie získava prostriedky pre svoju činnosť hlavne z členských príspevkov svojich členov, dotácií, grantov alebo darov, či z podielu zaplatenej dane, tzv. 2%, ani to nemusí postačovať na financovanie svojej činnosti. Práve v tomto prípade môže občianske združenie podnikať. Podnikateľská činnosť by však mala byť sekundárnou činnosťou a mala by podporovať rozvíjanie primárneho účelu, ktorým je v tomto prípade nezisková činnosť. Ak sa združenie rozhodne podnikať, musí to uviesť v stanovách.

 

Stanovy občianskeho združenia

Stanovy občianskeho združenia sú základným dokumentom upravujúcim poslanie, organizáciu a hospodárenie občianskeho združenia.

 

Do stanov je potrebné uviesť aj vykonávanie podnikateľskej činnosti, ak sa pre túto činnosť združenie rozhodne. Vykonávanie podnikateľskej činnosti na zabezpečenie vykonávania neziskovej činnosti, by malo združenie uviesť v časti o zásadách hospodárenia, ktoré sú povinnou súčasťou stanov. Prostriedky z podnikania by mali byť využívané na zabezpečenie primárnej činnosti.

 

Na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je umiestnený aj vzorový návod na vypracovanie stanov občianskeho združenia, pričom sa zmieňuje aj o možnosti vykonávania podnikateľskej činnosti slúžiacej na zabezpečenie cieľov a poslania občianskeho združenia.

V časti o zásadách hospodárenia občianskeho združenia sa uvádza, že združenie môže vykonávať podnikateľskú činnosť, avšak za spomenutých podmienok a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

 

Podľa § 1 ods. 3 písm. b) sa zákon o združovaní občanov nevzťahuje na združovanie občanov na zárobkovú činnosť. V zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o združovaní občanov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odmietne žiadosť o registráciu občianskeho združenia, ktorého primárnym zámerom z predložených stanov je združovanie na zárobkovú činnosť. Ak bude občianske združenie vykonávať len podnikateľskú činnosť, ministerstvo ho zruší.

 

Podnikanie občianskeho združenia je dovolené práve vtedy, ak je vedľajšou činnosťou a slúži na podporu hlavnej činnosti. Založenie občianskeho združenia primárne na podnikanie je preto vylúčené, a to počas celej činnosti združenia. Ak sa občianske združenie počas svojej existencie rozhodne, že bude vykonávať primárne alebo prevažne podnikateľskú činnosť, bude rozpustené.

Ak tak ukoná, a teda Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zistí, že občianske združenie vykonáva zárobkovú podnikateľskú činnosť ako primárny účel, upozorní ho a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo.

Pokiaľ však bude združenie aj po upozornení pokračovať vo svojej zákonom nedovolenej činnosti, ministerstvo ho rozpustí.

 

Určite si netreba pliesť účel občianskeho združenia s účelom obchodnej spoločnosti, ktorá sa zakladá práve za účelom podnikania a dosahovania zisku. Ak sa preto fyzické alebo právnické osoby chcú združovať za účelom spoločného podnikania, je to dovolené avšak nie prostredníctvom občianskeho združenia, ktorého účelom je nezisková činnosť. Podnikať môžu prostredníctvom zmluvy o združení.

 

Podnikanie občianskeho združenia – živnosť

Ak sa spoločníci občianskeho združenia napokon rozhodnú pre získanie nových finančných zdrojov pre svoju činnosť, na svoju podnikateľskú činnosť budú potrebovať získať príslušné oprávnenia. Keďže musia pri podnikaní spĺňať rovnaké podmienky ako akýkoľvek iný podnikateľský subjekt, na získanie živnosti potrebujú osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Keďže sa jedná o živnosť, združenie si musí uvedomiť o aký druh živnosti má záujem. Môže prevádzkovať voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť. Podnikajúce občianske združenia však najčastejšie vykonávajú voľné živnosti. Tie si vyžadujú splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti:

  • dosiahnutie veku 18 rokov
  • právna spôsobilosť
  • bezúhonnosť

 

Podmienky musí spĺňať štatutárny orgán občianskeho združenia.

 

Ako získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení

 

Ako prvé je potrebné ohlásiť svoju živnosť živnostenskému úradu. Pri ohlasovaní živnosti občianske združenie zastupuje jeho štatutárny orgán, teda zväčša predseda občianskeho združenia. 

Živnosť sa môže ohlásiť osobne, a to na jednotnom kontaktnom mieste (každý okresný úrad, odbor živnostenského podnikania) alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Oprávnenie podnikať získa občianske združenie dňom ohlásenia živnosti, kedy je potrebné uhradiť aj správne poplatky za tento úkon. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení mu bude neskôr zaslané.

 

Daňové povinnosti podnikajúceho občianskeho združenia

Podnikajúcim občianskym združeniam vzniká aj povinnosť registrácie na daňovom úrade pre daň z príjmov, po ktorej mu bude pridelené DIČ (daňové identifikačné číslo). Registračná povinnosť vychádza z § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Zo zákonu vyplýva, že občianske združenie s povolením alebo oprávnením na podnikanie musí byť registrované pre daň z príjmov, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získalo povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Povinnosť je možné splniť aj pri získavaní živnostenského oprávnenia, ako o to združenie požiada.

 

Ak je občianske združenie zároveň zamestnávateľom, vzniká mu povinnosť požiadať registráciu na daň z príjmov, pretože sa stane platiteľom dane z príjmov za zamestnanca. 

Do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom mu vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň je občianske združenie povinné požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane.

Spomenuté podávanie žiadosti o registráciu z tohto dôvodu platí len vtedy, ak občianske združenie nie je registrované na daň z vyššie uvedeného dôvodu získania oprávnenia na podnikanie.

V prípade, že občianske združenie je už registrované pre daň, správcovi dane danú skutočnosť oznámi. Podnikajúce občianske združenie je povinné podávať aj daňové priznanie.

 

Predmet dane z príjmov občianskeho združenia

 

Predmetom tohto typu daní sú príjmy z činností, ktoré slúžia občianskemu združeniu na dosiahnutie zisku, alebo pomocou ktorých sa zisk dosiahnuť dá. Patria tu príjmy z predaja majetku, príjmy z reklám, ale aj príjmy z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Združenie nemusí odvádzať dane z príjmov v podobe podielu zaplatenej dane ani z príjmov získaných darovaním.

 

Podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov občianske združenie nemusí podať daňové priznanie, ak ich jediné dosiahnuté príjmy nie sú predmetom dane, alebo z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy v podobe členských príspevkov podľa stanov prijatých občianskym združením.

 

Podnikaním môže získať zdroje a prostriedky na ich pokrytie. Základným zámerom je však vždy nezisková činnosť.

 

Občianske združenie je povinné odvádzať dane z podnikateľskej činnosti, nie však z činností plynúcich z jeho prvotného účelu, na ktorý vzniklo. Od dane s príjmov sú oslobodené napríklad členské príspevky podľa stanov občianskeho združenia.

 

 

Podľa § 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov si môže združenie vybrať, či bude účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, vedenie účtovníctva je ale povinné. Ak občianske združenie dosiahlo v predchádzajúcom účtovnom období príjmy aspoň 200 000 eur, musí účtovať výlučne v sústave podvojného účtovníctva. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava