telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako môžte začať podnikať na Slovensku, ak ste cudzincom.

Čo potrebuje cudzinec pre začatie podnikania?

Cudzinec z tretích krajín sa môže nachádzať jednej z troch kategórii a podľa toho mu vyplývajú iné povinnosti pre udelenie živnostenského oprávnenia. Ak ste:

Občan tretej krajiny s trvalým pobytom na Slovensku – potrebujete len získať živnostenské oprávnenie. Postup si prečítajte nižšie.

Občan tretej krajiny bez trvalého pobytu na Slovensku – musíte ustanoviť zodpovedného zástupcu, musíte získať živnostenské oprávnenie, musíte získať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a taktiež je potrebné sa zapísať do obchodného registra (zápis do obchodného registra nie je potrebný, ak máte trvalý pobyt v EÚ/OECD).

Ako postupovať?

Ak chcete začať podnikať, živnosť je potrebné ohlásiť na Živnostenský úrad, ktorý je v mieste Vášho trvalého bydliska a ak nemáte trvalé bydlisko, tak v mieste vášho miesta podnikania. Pri vybavovaní živnosti je potrebné postupovať takto:

  1. Vyplňte tlačivo „Ohlásenie živnosti FO“ - je ho možné nájsť aj na stránke Migračného informačného centra http://mic.iom.sk/
  2. Preukážte svoju spôsobilosť – ak sa jedná o remeselné alebo viazané živnosti, je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť napríklad výučným listom, diplomom, oprávnením a podobne.
  3. Preukážte bezúhonnosť - výpisom z registra trestov, ktorý je vydaný v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby. Ak domovská krajina fyzickej osoby takýto doklad nevydáva, je potrebné bezúhonnosť preukázať rovnocennou listinou. Ak tieto dokumenty nebudú vydané do dvoch mesiacov od podaní žiadosti, fyzická osoba sa preukáže čestným vyhlásením.
  4. Predloženie ustanovenia, súhlas a vyhlásenie zodpovedného zástupcu – ak pri ohlasovaní živnosti nemáte prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku alebo nespĺňate osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, musíte ustanoviť zodpovedného zástupcu. Ak ste zodpovedné zástupcu ustanovili kvôli tomu, že ste nemali na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt, po jeho získaní môžete zodpovedného zástupcu zrušiť.

Zodpovedný zástupca musí byť s vami v pracovnom pomere a musíte mu vyplácať aspoň minimálnu mzdu. Musí mať taktiež prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku a musí spĺňať podmienky na prevádzkovanie živnosti.

  1. Predloženie oprávnenia užívať nehnuteľnosť na podnikanie – listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou (musí byť v zmluve uvedené, že priestory môžu slúžiť na podnikanie). Môže sa jednať aj o súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
  2. Zaplatiť súdny správny poplatok.

Všetky dokumenty, ktoré predkladáte, nesmú byť staršie ako tri mesiace a taktiež ich musíte dať preložiť do štátneho jazyka. Preklad musí byť úradne overený.

Kedy môžete začať podnikať?

Podnikať môžete začať :

  • Ak ste občan tretej krajiny s trvalým pobytom na Slovensku – dňom ohlásenia živnosti alebo neskorším dňom, ktorý je uvedený v ohlásení.
  • Ak ste občan tretej krajiny s prechodným pobytom na Slovensku – dňom ohlásenia živnosti alebo neskorším dňom, ktorý je uvedený v ohlásení.

Ak ste občan tretej krajiny bez pobytu na Slovensku – dňom získania pobytu na Slovensku.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Iritor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 6558156001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0065 5815 6001
IČO: 53112156
DIČ: 2121266444

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava