telefón facebook google + youtube
logo

Blog

23.01.2020

Ako otvoriť kaderníctvo, kozmetický a masážny salón

Na otvorenie prevádzkarne starostlivosti o ľudské telo musíte spĺňať presné požiadavky podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o živnostenskom podnikaní“) definuje prevádzku ako priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Poznáme viaceré druhy prevádzok starostlivosti o ľudské telo ako napríklad:

 • kadernícky salón,
 • kozmetický salón,
 • salón poskytujúci manikúru alebo pedikúru,
 • masážny salón.

Všeobecné požiadavky na otvorenie kaderníctva, kozmetického a masážneho solúnu:

 • získanie živnostenského oprávnenia,
 • získanie kolaudačného rozhodnutia,
 • získanie súhlasu regionálneho úradu zdravotníctva s uvedením priestorov do prevádzky, tzv. získanie povolenia od „hygieny“,
 • oznamovacia povinnosť voči živnostenskému úradu a obci, na ktorej území sa prevádzky nachádza,
 • označenie prevádzky,
 • vypracovanie a schválenie prevádzkového poriadku,
 • platenie autorom diel za získanie licencie,
 • oznámenie o zákaze fajčenia,
 • povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
 • povinnosti súvisiace so zamestnávaním zamestnancov,
 • povinnosti súvisiace s predávaním tovaru alebo poskytovaním služieb.

Špeciálne podmienky pre kaderníctvo, kozmetický a masážny salón:

Ako prvé treba mať vydané živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie týchto činností:

 • remeselná živnosť – je potrebná pre pánske, dámske alebo detské kaderníctvo, poskytovanie kozmetických služieb alebo manikúry a pedikúry,

Pre získanie remeselnej živnosti musíte preukázať odbornú spôsobilosť výučným listom alebo dokladom o riadnom ukončení potrebného študijného odboru.

V prípade ak ste vyštudovali príbuzný odbor, potrebujete doložiť aj potvrdenie o praxi alebo osvedčením o čiastočnej kvalifikácii, osvedčením o úplnej kvalifikácii alebo dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore.

 • viazaná živnosť – je potrebná pre masérske služby.

Pre získanie viazanej živnosti na vykonávanie masérskych služieb je potrebné preukázať absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo absolvovanie lekárskej fakulty / univerzity, alebo absolvovaním vysokej školy telovýchovného smeru.

Ak tieto podmienky neviete splniť, môžete ustanoviť osobu zodpovedného zástupcu, ktorá tieto odborné podmienky spĺňa. Spoločnosť s ručením obmedzenú (s. r. o.) musí mať vždy určeného zodpovedného zástupcu.

Požiadavky na priestory prevádzky starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, kozmetika, masáže)

Požiadavky na otvorenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo upravuje najmä Vyhláška ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (ďalej len „vyhláška o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo“). Táto vyhláška upravuje požiadavky pre:

 • stavebno-technické riešenia, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 • pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky používané v zariadeniach,
 • prevádzku zariadenia,
 • náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.

Zariadenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo musí tvoriť uzatvorený celok, stavebne a prevádzkovo oddelený od iných priestorov, ktoré nesúvisia s prevádzkou zariadenia. Zariadenie musí mať zabezpečené osvetlenie, vykurovanie a vetranie. V každej prevádzkovej miestnosti zariadenia musí byť k dispozícii umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody.

Zariadenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo musí zodpovedať svojou veľkosťou vykonávaným úkonom. Na jedno pracovné kreslo musí pripadnúť najmenej 3 m2 podlahovej plochy, na jedno ležadlo 6 m2 podlahovej plochy a na vaničku na nohy 4 m2 podlahovej plochy. Vzdialenosť pracovného miesta od miesta na čakanie na obsluhu musí byť najmenej 2 m.

V zariadení možno používať len pracovné nástroje a pomôcky na jednorazové použitie alebo pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie, ktoré umožnia ich ľahké čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu. Pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie sa musia po každom zákazníkovi dôkladne mechanicky očistiť, umyť horúcou vodou s prídavkom saponátu a osušiť a pracovné nástroje, ktoré porušujú celistvosť pokožky alebo môžu spôsobiť poranenie, sa musia aj dezinfikovať a sterilizovať. Pri zákazníkoch, ktorí trpia kožnými ochoreniami, možno používať len vyhradené pracovné nástroje a pomôcky, ktoré sa po ich použití musia dezinfikovať prípravkom so širokým spektrom účinnosti. Toto sa však nevzťahuje na masážne salóny, sauny a soláriá.

Ak pri obsluhe zákazníka vzniká odpad, ten sa musí odstraňovať po každom zákazníkovi a zhromažďovať v uzatvárateľných nádobách; nádoby sa musia denne vyprázdňovať, čistiť a dezinfikovať.

V zariadení musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka sa musí používať čistá bielizeň. S bielizňou sa musí manipulovať tak, aby nedochádzalo k vzájomnému styku alebo zámene čistej bielizne a použitej bielizne. Použitú bielizeň možno skladovať len v pracích alebo umývateľných a dezinfikovateľných obaloch alebo v obaloch na jednorazové použitie. Ak nie je použitá bielizeň odnášaná na pranie denne, po použití sa musí vysušiť na určenom mieste mimo prevádzkovej miestnosti, prípadne v sušiacom zariadení.

Prevádzkový poriadok kaderníctva, kozmetického či masážneho salónu

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vyhláška o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo hovorí, že prevádzkový poriadok takéhoto zariadenia musí obsahovať:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,
 • druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb,
 • podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia,
 • návod na použitie prístrojov,
 • zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov,
 • postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov,
 • postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia,
 • spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou,
 • spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
 • spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.

Takto vypracovaný prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava