telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako podnikať v manželstve a neohroziť rodinu

Živnostník v podnikaní ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom. Aj súkromným. To v praxi znamená, že ak si ako živnostník (SZČO) nedokážete splniť svoje záväzky, napríklad uhradiť obchodnému partnerovi faktúru alebo splatiť dlhy, potom sa veriteľ môže domáhať úhrady dlžnej sumy viacerými spôsobmi. Jedným z nich je aj exekútor, ktorý vám môže siahnuť na majetok.

Zdôrazňujeme, že exekútor vám môže zabaviť aj tie financie a majetok, ktoré sú vaše súkromné a nepoužívate ich na podnikania. Teda exekútor vám môže zabaviť peniaze aj na súkromnom ne-podnikateľskom účte, na termínovanom vklade, vaše auto, váš byt či dom.

Toto je jedna z najväčších nevýhod podnikania ako živnostník (SZČO), najmä v priamom porovnaní s podnikaním vo forme s.r.o. – spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ale mnohí čerství živnostníci si neuvedomujú, že ručenie celým svojim majetkom sa týka aj ich manžela či manželky a celej rodiny.

Vyplýva to totiž z BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov. BSM definuje Občiansky zákonník:

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka“

V praxi to znamená, že ak manžel podnikateľ nie je schopný plniť svoje záväzky (a je jedno či zámerne, alebo napríklad preto, že mu niektorý z obchodných partnerov nezaplatil), ručí za ne majetkom, ktorý je spoločný. Teda ak manželia spolu nadobudli byt či dom, môžu o neho prísť, ak jeden z manželov podniká a nie je schopný plniť si svoje záväzky.

Ako neohroziť rodinu

Ak v podnikaní nechcete ohroziť svoju rodinu prípadnou neschopnosťou splácať svoje záväzky (a ako sme už spomínali, môže k tomu dôjsť nie vašou vinou), potom sa ponúka niekoľko riešení.

Zrušenie BSM

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je možné súdnou cestou. Návrh na zrušenie môže podať ten manžel, ktorý nepodniká. Ak podnikajú obaja manželia, tak návrh môže podať ktorýkoľvek z manželov.

Ak súd rozhodne o zrušení BSM, potom riziká znáša len manžel podnikateľ. Zároveň má ale výhradný nárok na príjmy z tohto podnikania. Ak by ale manželia BSM nezrušili, znášajú obaja nielen riziká, ale obaja majú nárok na príjmy (zisky) z podnikania.

Nevýhodou súdnej cesty je, že dlho trvá, stojí pomerne dosť peňazí (súdne poplatky) a súd nakoniec nemusí s návrhom na zrušenie BSM súhlasiť.

Obmedzenie BSM

Rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov je možné zúžiť dohodou vo forme notárskej zápisnice.  Toto riešenie je lacnejšie a rýchlejšie ako vyššie spomínaná súdna cesta.

Avšak ak v podnikaní má táto dohoda o zúžení BSM jeden háčik. Na takéto zúženie BSM je možné sa v budúcnosti odvolať len vtedy, ak je existencia tejto dohody známa. To v praxi znamená, že obchodný partner manžela podnikateľa musí byť vopred informovaný o existencii dohody (napríklad pri spísaní zmluvy o spolupráci alebo pri konkrétnom obchode).

Ak sa dohoda o zúžení BSM týka aj nehnuteľnosti, potom účinnosť nadobúda až vkladom do katastra.

Súhlas manželov na podnikanie

Vedeli ste, že na použitie majetku, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,  potrebuje začínajúci podnikateľ súhlas druhého manžela, aby tento majetok mohol používať v podnikaní?

Teda ak začínate podnikať a budete pre podnikanie používať čokoľvek zo spoločného majetku (priestory, dom, auto, peniaze), potom na to potrebujete súhlas manžela. Tento môže byť hoci aj ústny, zákon nevyžaduje písomnú formu. Za súhlas sa považuje aj to, keď sa druhý manžel neohradí.

Ak teda nesúhlasíte s tým, aby manžel pre podnikanie používal majetok, ktorý ste spoločne nadobudli v BSM, potom je dobré tento ne-súhlas písomne oznámiť podnikajúcemu manželovi.

Keď príde k najhoršiemu

Ak podnikajúci manžel skrachuje, môže dôjsť k vyhláseniu konkurzu na majetok. Pred speňažením majetku musí byť vysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak ale došlo k dohode o vysporiadaní BSM v priebehu šiestich mesiacov pred vyhlásením konkurzu, takáto dohoda je neplatná.

Ak uvažujete nad podnikaním ako živnostník (SZČO), je dobré zvážiť, nakoľko rizikové bude vaše podnikanie. Ak máte rodinu, premyslite si, či ju chcete ohroziť prípadným neúspechom podnikania. Rozhodnite sa, či riziká vylúčite založením spoločnosti s ručením obmedzeným, prípadne zrušíte alebo obmedzíte BSM.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava