telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako prejsť zo živnosti na s.r.o.?

Najobľúbenejšou právnou formou u nás je zrejme živnosť a s.r.o. Svedčí o tom fakt, že tieto možnosti si podnikatelia vyberajú najčastejšie. Obe alternatívy majú svoje výhody aj nevýhody.

 

Výhody prevádzkovania živnosti

Živnosť so sebou prináša mnoho predností, vďaka ktorým je pre podnikateľa ekonomicky a inak výhodná. Ako prvé, v porovnaní s inými právnymi formami, živnosť nie je finančne náročná. V prípade neúspechu je ju možné jednoducho pozastaviť, obnoviť alebo zrušiť, a to s nízkymi časovými a finančnými stratami.

Aj vedenie živnosti je veľmi jednoduché. Živnosť je ideálnou voľbou pre neskúsených podnikateľov a tých, ktorí sa boja riskovať.

 

Výhody transformácie živnosti na s.r.o. 

Niektorí živnostníci sa však neskôr rozhodnú prejsť zo živnosti na s.r.o. A teda začať podnikať ako právnická osoba. Musia na to mať však nejaký dôvod. Najčastejšie je to vízia vyššieho príjmu, ktorý by im s.r.o. mohla umožniť.

Pri s.r.o. môže byť spoločník vo vlastnej spoločnosti dokonca zamestnaný alebo vystupovať ako konateľ. Zamestnaný môže byť buď na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Výšku mzdy si môže určiť sám. Pritom táto mzda ako náklad znižuje základ dane z príjmov s.r.o. Pri druhej možnosti, a teda, že je spoločník zároveň konateľom, poberá odmenu, ktorá môže byť aj minimálna, či nulová podľa vlastného uváženia. Môže tak ušetriť na zdravotných, sociálnych odvodoch a na daniach.

Prejsť na s.r.o. môže byť výhodné aj v prípade, že živnostník musí platiť vysoké zdravotné a sociálne odvody, ba dokonca preddavky na daň z príjmov. Výhodou je aj to, že u s.r.o. stačí keď spoločník zaplatí 14 % zdravotné odvody zo zisku, žiadne dane ani iné odvody z tohto zisku platiť nemusí.

Ďalším významným dôvodom je, že pri s.r.o. podnikateľ neručí celým svojím majetok, len majetkom spoločnosti. V prípade živnosti môže ručiť dokonca aj nehnuteľnosťou v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak došlo k transformácií na s.r.o., prechádza ručenie za záväzky vyplývajúce z podnikania na spoločnosť, súkromný majetok spoločníka zostane v akomkoľvek prípade nedotknutý.

Medzi ďalšie výhody patrí tiež možnosť podnikania s ďalším spoločníkom, noví investori a atraktívnejšie obchodné meno.

 

Nevýhody transformácie živnosti na s.r.o.

Existujú však aj nevýhody takejto transformácie. Patria medzi ne najmä vyššie náklady na založenie a vznik s.r.o. a tiež povinnosť vyššieho základného imania, ktoré je minimálne vo výške 5 000 eur. Vyššie náklady prichádzajú rovnako aj pri vedení podvojného účtovníctva, ktoré je ako s.r.o. povinný viesť.

Čo sa týka sociálnych výhod a povinností, na rozdiel od živnosti, novovzniknutá s.r.o. nemá nárok na príspevok na podnikanie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Z pohľadu daní znova prichádzajú nevýhody a to, vyššia sadzba na daň z príjmov, povinná minimálna daň z príjmov, daňová licencia, daňová povinnosť sa nemôže znižovať o daňový bonus a nemožnosť zníženia základu dane o nezdaniteľné časti základu dane.

S.r.o. si tiež nemôže uplatňovať paušálne výdavky, pri zisťovaní základu dane si musí uplatňovať skutočné daňové výdavky

Medzi podstatné nevýhody patrí aj spôsob vyplácania zisku a vyberania si peňazí. Kým živnostník si môže peniaze vyberať na súkromné použitie kedykoľvek, spoločník s.r.o. musí počkať na rozdelenie zisku, čiže na koniec roka. A síce si môže spoločník aj počas roka vyplácať mzdu alebo poberať odmenu, je povinný z týchto príjmov platiť zdravotné a sociálne odvody.

 

Legislatívna stránke transformácie živnosti na s.r.o. 

Podnikanie na živnosť je upravené zákonom č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“), postavenie podnikateľov zákonom č. 513/1991 Zb.

Živnostenský zákon zmenu právnej formy podnikania fyzických osôb ani nezmieňuje. Spomína a upravuje ju len § 69b Obchodného zákonníka, avšak len v súvislosti s obchodnými spoločnosťami a družstvami. A teda žiadny predpis zmenu právnej formy z fyzickej osoby ,živnostníka na právnickú osobu, s.r.o. neupravuje.

Priamy prechod zo živnosti na s.r.o. však nie je možný. Medzi týmito dvomi právnymi formami totiž existujú určité daňové a účtovné rozdiely. Živnostníci, ktorí sa chcú zmeniť na s.r.o. sa teda musia riadiť ustanoveniami, ktoré upravujú účtovné, daňové a právne povinnosti súvisiace s touto zmenou právnej formy. Ustanovenia sú však rôzne v závislosti od toho, akým spôsobom dôjde k transformácii.

 

Transformácia živnosti na s.r.o. sa môže uskutočniť týmito spôsobmi: 

 

Založenie s.r.o. počas prevádzkovania živnosti  

Pri tomto spôsobe prechodu zo živnosti na právnickú osobu sa zakladá s.r.o. ešte počas prevádzkovania živnosti. Čiže najskôr si podnikateľ splní všetky povinnosti, ktoré mu vzniknú v súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným, až potom živnosť ukončí. Po zápise s.r.o. do obchodného registra dôjde k prevodu majetku fyzickej osoby do vlastníctva právnickej osoby – spoločnosti. Samotný prevod majetku môže byť uskutočnený vkladom do základného imania, predajom alebo darovaním. Následne sa môže živnosť ukončiť.

 

Založenie s.r.o. po ukončení živnosti

Spôsob spočíva v tom, že pred tým, než sa podnikateľ pustí do založenia s.r.o., ukončí činnosť fyzickej osoby, čiže živnosti. Následný prevod majetku, ktorý používal podnikateľ v živnosti do podnikania spoločnosti sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi. Môže ho napríklad vložiť do základného imania pri zakladaní spoločnosti, respektíve po jej vzniku pri zvyšovaní základného imania. Môže ho tiež nadobudnúť predajom alebo darovaním. Pri ukončení živnosti vzniknú živnostníkovi mnohé daňové a účtovné povinnosti. Podobné povinnosti mu však vzniknú aj následne pri založení s.r.o.

 

Predaj a odkúpenie podniku fyzickej osoby

Ďalšou z možností ako zmeniť podnikanie živnosťou na s.r.o. je predaj podniku fyzickej osoby novovzniknutej s.r.o. Právnická osoba teda od živnosti tento majetok kúpi. Spolu s majetkom prejdú do vlastníctva s.r.o. aj všetky záväzky. Potom môže dôjsť k ukončeniu činnosti fyzickej osoby. Pri predaji majetku ako aj pri ukončení svojej činnosti vznikajú živnostníkovi mnohé povinnosti, ktoré treba splniť. Kupujúceho a teda s.r.o. bude zaujímať ako nadobudnutý majetok oceniť.

 

Vklad podniku fyzickej osoby do spoločnosti s ručením obmedzeným 

Špecifickým spôsobom ako transformovať živnosť na s.r.o. je, že fyzická osoba svoj majetok spoločnosti s ručením obmedzeným nepredá, ale ho vloží do základného imania s.r.o. V porovnaní s predajom je, že živnostník za svoj majetok nezíska finančnú protihodnotu, ale podiel na základnom imaní vlastnej s.r.o.

S obchodným majetkom prechádzajú na ťarchu s.r.o. aj záväzky fyzickej osoby. Získaný majetok je potrebné správne oceniť a pri následnom ukončení živnosti je potrebné splniť všetky nevyhnutné povinnosti. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava