telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako previesť podnik živnostníka na s.r.o.?

Predaj podniku živnostníka právnickej osobe – transformácia na s.r.o. 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) charakterizuje podnik ako súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Fyzická osoba, ktorá sa teda rozhodne transformovať svoju živnosť na s.r.o. môže tieto hnuteľné a ostatné zložky podnikania svojej novovzniknutej s.r.o. predať. Predajca a kupca tohto majetku bude pritom jedna a tá istá osoba. Okrem majetku sa takto do držby právnickej osoby dostanú aj záväzky.

Samotná transformácia sa skladá z 3 základných krokov, ktorými sú vznik spoločnosti s ručením obmedzeným, odkúpenie podniku fyzickej osoby a následné zrušenie živnosti.

  1. Vznik spoločnosti s ručením obmedzeným

Predtým ako dôjde ku kúpe podniku, musí samotná spoločnosť, ktorá tento podnik odkúpi vzniknúť. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zakladá buď zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou, podľa počtu osôb, ktoré túto spoločnosť zakladajú. Aby tieto dokumenty nadobudli svoju platnosť, podpisy ich zakladateľov musia byť úradne osvedčené.

Následne si spoločník alebo spoločníci určia konateľa a správcu vkladov. Treba tiež získať súhlas daňového úradu so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Ten spoločnosť získa, ak žiaden zo zakladateľov spoločnosti nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur, čo sa dokazuje potvrdením, ktoré bude spoločnosti vydané zdarma.

 

Spoločnosť tiež bude potrebovať získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To získa po ohlásení živnosti na okresnom úrade (jednotnom kontaktnom mieste) príslušnom podľa sídla spoločnosti.

Nasleduje splatenie základného imania, ktoré musí byť v minimálnej výške 5 000 eur. Základné imanie tvoria peňažné a nepeňažné vklady spoločníkov do spoločnosti. Ak je zakladateľ len jeden, musí byť splatené v plnej výške ešte pred vznikom spoločnosti.

Finálnym krokom je podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným následne vznikne.

 

       2. Predaj podniku fyzickej osoby a jeho odkúpenie spoločnosťou

Zmluva o predaji

 

Predaj podniku živnostníka a následná kúpa právnickou osobou prebieha na základe zmluvy o predaji podniku. Tá musí byť vyhotovená písomne spolu s overenými podpismi predávajúceho a kupujúceho. Samotnú kúpu podniku z právneho hľadiska upravuje Obchodný zákonník v § 476 až 488.

 

V prípade transformácie živnosti na s.r.o. je predávajúcim podniku fyzická osoba – živnostník a kupujúcim podniku je právnická osoba, jeho vlastná s.r.o. Znamená to teda, že jedna a tá istá osoba bude zároveň predávajúcim aj kupujúcim, čiže podpisovať zmluvu o predaji podniku bude raz ako predávajúci a raz ako kupujúci.

 

Zmluvou o predaji podniku predávajúceho zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku. Kupujúci sa zas zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu si určuje sám podnikateľ.

Súčasťou podniku sú aj pohľadávky a záväzky. Pri prechode pohľadávok sa postupuje na základe ustanovení o postúpení pohľadávok.

 

Za splnenie prevedených záväzkov kupujúcim ručí predávajúci, súhlas veriteľa sa nevyžaduje. Avšak kupujúci, teda s.r.o. bude musieť prevzatie záväzkov oznámiť veriteľovi, na druhej strane predávajúci, teda podnikateľ ako živnostník je povinný oznámiť dlžníkom prechod pohľadávok na kupujúceho. Okrem záväzkov prechádzajú na kupujúceho podniku aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom, ak teda nejaké existovali. Aspoň mesiac vopred treba o tejto skutočnosti informovať zamestnancov.

 

V deň účinnosti zmluvy je predávajúci povinný odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja, pričom o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do predaja sa spíše zápisnica.

 

Daňové náležitosti týkajúce sa živnostníka pri predaji podniku 

Príjem živnostníka, ktorý na základe zmluvy o predaji predá svoj podnik vlastnej s.r.o. sa podľa § 6 ods. 5 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) považuje za predmet dane z príjmov.

 

Spôsob akým si podnikateľ upraví základ dane z príjmov predávajúceho podniku špecifikuje § 17a ods. 1, 3 a 4 zákona o dani z príjmov. Základ dane by sa mal vykonať v tom zdaňovacom období, v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku.

Úpravy základu dane závisia od toho, ako si živnostník uplatňoval svoje výdavky.

  1. Ak živnostník, ktorý predáva svoj podnik viedol jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňuje paušálne výdavky do základu dane zahrnie príjem z predaja podniku alebo jeho časti:  
  1. v dohodnutej kúpnej cene, ktorú zníži o hodnotu aktívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku alebo zvýši o zostatkovú hodnotu pasívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku;
  2. v dohodnutej kúpnej cene, ktorú navýši o záväzky prevzaté kupujúcim podniku (s.r.o.) a o nevyčerpané rezervy podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) až f) zákona o dani z príjmov;
  3. v dohodnutej kúpnej cene, ktorú zníži o hodnotu záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré ak by boli uhradené pred predajom podniku, boli by u predávajúceho podniku daňovým výdavkom a o zostatkovú cenu predávaného hmotného majetku a nehmotného majetku a o hodnotu pohľadávok, ktoré by sa pri inkase nepovažovali za zdaniteľný príjem.

 

      2. Ak živnostník, ktorý predáva podnik viedol podvojné účtovníctvo, upraví výsledok hospodárenia zistený v účtovníctve pri zisťovaní základu dane z príjmov a to takto:

  1. Ak ide o odpisovaný majetok, upraví ho o rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou. Pokiaľ je vzniknutý rozdiel kladný, základ dane sa zvýši, naopak ak je záporný, základ dane sa zníži.
  2. Ak ide o neodpisovaný majetok, výsledok hospodárenia sa upraví o rozdiel medzi reálnou hodnotou neodpisovaného majetku nadobudnutého darom a jeho vstupnou cenou podľa § 25 ods. 1 písm. a) a g) zákona o dani z príjmov. Pokiaľ bude tento rozdiel kladný, základ dane sa zvýši, ak záporný, základ dane sa zníži.

 

Pri druhom spôsobe vedenia účtovníctva, teda v prípade, že živnostník viedol podvojné účtovníctvo, základ dane zníži o:

  1. sumu záväzku, ktorý prislúcha k výdavku (nákladu), o ktorú zvýšil základ dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov;
  2. sumu výšky rezervy, ktorú kupujúci prevzal a ktorej tvorba nebola zahrnutá do základu dane, ak náklad vzťahujúci sa k tejto rezerve by bol daňovým výdavkom;
  3. rozdiel medzi vytvorenými opravnými položkami v účtovníctve a už zahrnutými do základu dane, pritom súčasťou tohto rozdielu nie sú opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku.

 

Účtovné a daňové náležitosti týkajúce sa s.r.o. kupujúcej podnik 

Podľa § 27 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov si s.r.o. kupujúca podniku fyzickej osoby jednotlivé kúpou nadobudnuté zložky majetku a záväzkov ocenia reálnou hodnotou.

 

Reálnou hodnotou môže byť trhová cena majetku, hodnota určená oceňovacím modelom alebo posudok znalca. Majetok nadobudnutý kúpou sa v reálnej hodnote ocení v účtovníctve, aj na daňové účely. 

 

Rozdiel medzi kúpnou cenou a reálnou hodnotou

 

Pri kúpe podniku môže nastať situácia, keď je kúpna cena vyššia respektíve nižšia ako reálna hodnota nadobudnutého majetku a záväzkov. Ak je kúpna cena podniku vyššia, tento rozdiel označujeme ako goodwill. Naopak ak je nižšia, podniku vzniká záporný goodwill. Goodwill respektíve záporný goodwill sa zahrňuje do základu dane až do jeho úplného zahrnutia, najviac však po dobu siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a najmenej vo výške jednej sedminy ročne. Zahrnovanie goodwillu do základu dane sa začína zdaňovacím obdobím, v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku. Kým kladný goodwill základ dane znižuje, záporný ho zvyšuje.

 

Keďže sa pri predaji a kúpe podniku považujete za závislé osoby, myslieť treba aj na pravidlá transferového oceňovania. Predaj a kúpa by teda mali byť realizované v obvyklých trhových cenách.

 

            3. Zrušenie živnosti 

Ak už prebehol predaj a kúpa podniku, podnikanie živnosti môže byť ukončené. Slúži na to jednoduchý formulár tzv. „Oznámenie o ukončení podnikania“. Okrem identifikačných údajov vo formulári uvediete aj deň, ku ktorému má byť živnosť zrušená. Ak by ste tento deň neuviedli, živnosť by vám bola úradom zrušená v nasledujúci deň po doručení oznámenia o ukončení podnikania.

 

Ak nemáte radi úrady a papierovačky, živnosť si môžete zrušiť aj cez internet. Stačí vám nato elektronický občiansky preukaz, tzv. eID karta a samozrejme základné znalosti internetu. Samotné zrušenie vykonáte prostredníctvom stránky www.slovensko.sk.

 

Nezabudnite zrušenie živnosti oznámiť daňovému úradu a zdravotnej poisťovni. Okrem toho je potrebné do 30 dní od zrušenia živnosti požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov. Samozrejme ak ste o to nepožiadali živnostenský úrad. Ak ste o zrušenie registrácie požiadali Živnostenský úrad, do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie na daň z príjmov budete musieť daňovému úradu vrátiť osvedčenie o registrácii (biela kartička s DIČ).

 

Podľa § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov musíte zrušenie živnosti oznámiť aj Vašej zdravotnej poisťovni. Zmení sa platca vášho poistného, ktorým budete napríklad vy sami ak ako zamestnanec vlastnej s.r.o. Zrušenie živnosti by ste zdravotnej poisťovni mali oznámiť najviac do ôsmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zrušenia živnosti.

 

Podanie daňového priznania 

So zrušením živnosti vám vzniknú isté povinnosti aj ohľadom účtovníctva a daňovej evidencie. Ak ste viedli jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, ku dňu zrušenia živnosti by ste mali uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku.

Daňové priznanie treba podať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (spravidla do konca marca).

V prípade potreby vypracovať prevod podniku na s.r.o. nás neváhajte kontaktovať. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava