telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.06.2024

Ako uzavrieť manželstvo s cudzincom na území Slovenskej republiky

Ak plánujete uzavrieť manželstvo s cudzincom na Slovensku, je nevyhnutné poznať právne postupy a výzvy, ktoré s tým súvisia. Podľa slovenskej legislatívy je manželstvo zväzkom muža a ženy, zameraným na založenie rodiny a výchovu detí.

Manželstvo sa uzatvára pred matričným úradom alebo pred orgánom registrovanej cirkvi či náboženskej spoločnosti, kde snúbenci verejne a slávnostným spôsobom vyhlásia, že vstupujú do manželského zväzku, za prítomnosti dvoch svedkov. Sobášny obrad sa na Slovensku vedie v slovenskom jazyku a v prípade, že jeden zo snúbencov neovláda slovenčinu, musí byť prítomný úradný tlmočník.

Doklady, ktoré musí cudzinec predložiť matričnému úradu:

Manželstvo s cudzincom aj manželstvo medzi občanmi SR musí byť slobodné a dobrovoľné. Slovenský občan musí predložiť matričnému úradu dokumenty podľa Zákona o matrikách, vrátane:

– rodného listu, dokladu o štátnom občianstve,

– potvrdenia o pobyte, úmrtného listu zomretého manžela,

– právoplatného rozsudku o rozvode manželstva,

– dokladu o rodnom čísle,

– dokladu, ktorým možno preukázať totožnosť (platný občiansky preukaz postačuje na preukázanie štátneho občianstva, pobytu, rodného čísla a totožnosti).

Cudzinec musí predložiť tieto doklady podľa § 28 zákona o matrikách:

– rodný list,

– doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov),

– doklad o pobyte,

– doklad o štátnom občianstve,

– doklad preukazujúci totožnosť.

Ak je cudzinec ovdovený, musí predložiť aj úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu. Ak je rozvedený, musí predložiť rozsudok alebo inú verejnú listinu o rozvode. Tieto dokumenty musia byť predložené matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Zahraničné verejné listiny musia byť úradne osvedčené pečiatkou apostil (pre štáty pristúpené k Haagskemu dohovoru o apostille) alebo superlegalizáciou (pre štáty, ktoré nie sú signatármi Haagskeho dohovoru). Všetky verejné listiny musia byť preložené do slovenčiny prekladateľom zapísaným v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo medzi občanom SR a cudzincom je 70,00 Eur.

Môže cudzinec, ktorý je manžel štátneho občana SR, požiadať o trvalý pobyt?

Po uzavretí manželstva môže cudzinec podľa § 44 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiadať o trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na 5 rokov.

Žiadosť sa podáva osobne na policajnom útvare alebo na zastupiteľskom úrade. Policajný útvar rozhodne o žiadosti do 90 dní od jej doručenia. Po udelení trvalého pobytu má cudzinec 180 dní na pricestovanie na Slovensko, inak trvalý pobyt zanikne podľa § 49 písm. a) zákona o pobyte cudzincov. Do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec uzatvoriť zdravotné poistenie. Cudzinecká polícia vyžaduje aj lekársky posudok (nie starší ako 30 dní), ktorý musí byť predložený do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Ak potrebujete pomoc pri získavaní trvalého pobytu, môžete sa obrátiť na našu spoločnosť, ktorá má skúsenosti a vedomosti v oblasti cudzineckého práva. Poskytujeme poradenstvo a služby príslušníkom cudzích štátov.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava