telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.05.2021

Ako založiť jasle a čo k tomu potrebujete?

Táto služba je definovaná ako podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života. V zákone o sociálnych službách už pojem detské jasle nenájdete. Legislatívny termín pre túto inštitúciu je "Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa".

Charakteristika

Otvorenie “Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku” (v článku pre lepšie porozumenie budeme používať pojem detské jasle) je podmienené zápisom do registra na VÚC. Zápisom do registra vzniká oprávnenie poskytovať túto sociálnu službu. V jednej dennej miestnosti môže byť najviac 12 detí.

Výnimka platí vtedy, ak v jasliach nie je dieťa do 1 roku veku. Vtedy sa môže počet detí zvýšiť najviac o tri deti. Jasle musia mať minimálne 75% odborných zamestnancov, kde na jedného zamestnanca môžu pripadať najviac 5 deti.

Toto opatrenie vítame, keďže starať sa o deti by nemal niekto, kto si myslí, že deťom stačí dať zmrzlinu, nejaké drevené hračky a považovať starostlivosť za vybavenú.

Dieťa môže v zariadení zostať najdlhšie do konca kalendárneho roka, v ktorom dosiahne vek 3 roky. V detských jasliach sa poskytuje podľa zákona starostlivosť o dieťa, stravovanie a výchova.

Podmienky pre prevádzkovateľa

Ak chcete prevádzkovať detské jasle, musíte sa zapísať do registra poskytovateľov sociálnych služieb a spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Bezúhonnosť – osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin
 • Spôsobilosť na právne úkony – v plnom rozsahu
 • Odborná spôsobilosť – osoba, ktorá získala vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

Opatrovať deti v jasliach môžu len osoby, ktoré spĺňajú nasledujúce predpoklady:

 • majú úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách.

alebo

 • majú úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovali akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín.

Registrácia na VÚC a žiadosť o zápis do registra

Žiadosť musí obsahovať:

 • údaje o žiadateľovi
 • údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby (žiadateľa) a prípadne o navrhovanom zodpovednom zástupcovi
 • druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať
 • cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba (deti vo veku do troch rokov)
 • miesto poskytovania sociálnej služby (miesto, kde sa budú jasle nachádzať)
 • počet miest
 • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
 • čas poskytovania sociálnej služby (na určitý čas, inak doba neurčitá)

K podaniu žiadosti o zápis do registra musíte priložiť nasledujúce dokumenty:

 • výpis z registra trestov právnickej osoby, výpis z registra trestov konateľov právnickej osoby. Ak sa jedná o slovenské osoby, stačí poskytnúť údaje a samosprávny kraj si overí register trestov sám
 • kópia dokladu o odbornej spôsobilosti konateľa (žiadateľa) alebo zodpovednej osoby
 • list vlastníctva alebo nájomná zmluva k priestorom, kde sa bude sociálna služba poskytovať
 • údaje o zamestnancoch a ich kvalifikácii
 • potvrdenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o schválení uvedenia priestorov do prevádzky
 • výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenie o pridelení IČO, vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby,
 • potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a všetkým trom zdravotným poisťovniam, ktoré nie je staršie ako 3 mesiace
 • cenník sociálnej služby
 • údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu nákladov, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby,
 • opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti
 • pracovná zmluva so zodpovedným zástupcom

O zápise do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodne samosprávny kraj.

Ďalšie povinnosti poskytovateľa

Účtovníctvo

Ako poskytovateľ sociálnej služby musíte viesť vo svojom účtovníctve príjmy a výdavky spojené s poskytovaním sociálnej služby a príjmy a výdavky spojené s inou činnosťou. Účtovníctvo sa vedie oddelene. Či už sa týka hračiek pre najmenších či hračiek do vane, stravy alebo nábytku.

Vašou povinnosťou je si vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok, a to do 15. júla príslušného kalendárneho roka.

Čo obsahuje výročná správa?

 • prehľad o poskytovaní sociálnej služby vykonávanej v kalendárnom roku
 • ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov
 • výrok audítora k ročnej účtovnej závierke ( ak bol overovaná auditorom )
 • prehľad o príjmoch a výdavkoch

Bezbariérovosť

Novinkou v zákone je aj to, že jasne musia byt' bezbariérové. To znamená, že poskytovateľ sociálnej služby je musí splniť všeobecné požiadavky pre fyzické osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Aké podmienky musí spĺňať rodič dieťaťa?

Podľa zákona môže rodič dať svoje dieťa do detských jaslí iba vtedy ak študuje na SŠ alebo VŠ, pripravuje sa na pracovný trh práce, alebo vykonáva zárobkovú činnosť (je zamestnaný alebo podniká).

Pravidlá a podmienky pre zariadenia pre deti vo veku do 3 rokov (detských jaslí) sa menia, nakoľko sa často objavujú kritické ohlasy na jeho znenie a aj kvôli aktuálnej situácií. Ak máte v pláne založiť si jasle a v niečom si nie ste istí, informujte sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava