telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako založiť neziskovú organizáciu?

Celý zisk musí byť použitý v prospech zabezpečovania služieb, na ktorých účel bola založená.

Podmienky založenia, vzniku, zrušenia, zániku a tiež postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich tieto služby ( ďalej len "nezisková organizácia") sú upravené v zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

Zakladateľom neziskovej organizácie môže byť fyzická alebo právnická osoba. Organizácia sa zakladá zakladacou listinou, ktorú podpisujú všetci zakladatelia. Podpisy musia byť úradne osvedčené. Ak organizáciu zakladá splnomocnenec, plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine. Neziskovú organizáciu môže založiť aj jediný zakladateľ.

Zakladacia listina musí obsahovať: 

 • názov a sídlo neziskovej organizácie
 • druh neziskových služieb, ktoré bude organizácia vykonávať
 • ak nie je založená na dobu neurčitú, dobu na ktorú sa organizácia zakladá
 • meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi
 • peňažné a nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a tiež ich hodnotu určenú znaleckým posudkom, ak ich zakladatelia do spoločnosti vložili
 • meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady, riaditeľa a členov ďalšieho orgánu, ak je zriadený

Zakladateľ respektíve splnomocnená osoba je do 60 dní od založenia neziskovej organizácie povinná podať písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra. Pričom podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.

K návrhu na zápis organizácie do registra je potrebné priložiť: 

 • zakladaciu listinu
 • štatút v dvoch vyhotoveniach
 • čestné vyhlásenie zakladateľov, ktorého obsahom sú údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie, podpisy musia byť úradne osvedčené
 • výpis z registra trestov riaditeľa
 • kolkovú známku v hodnote 66 €
 • plnomocenstvo v prípade, že zakladaciu listinu uzaviera splnomocnenec

Štatút, ktorý sa prikladá k návrhu na zápis do registra musí obsahovať:

 • názov a sídlo založenej neziskovej organizácie
 • počet členov organizácie, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady, dozornej rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený
 • druh všeobecne prospešných služieb a spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov služieb
 • orgány neziskovej organizácie s vymedzením ich pôsobnosti
 • čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie
 • spôsob zverejnenia výročnej správy a tiež spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení organizácie

Nezisková organizácia vznikne dňom platného rozhodnutia krajského úradu o jej registrácii. Úrad, v ktorom sa musí organizácia registrovať je príslušným krajským úradom, podľa toho kde nezisková organizácia sídli. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Registračný úrad môže požadovať poplatky za tieto úkony:

 • návrh na registráciu vo výške 66 €
 • zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra - 16,50 €
 • vyhotovenie nového štatútu (v prípade straty, zničenia alebo iného znehodnotenia) - 16,50 €
 • vyhotovenie nového rozhodnutia (v prípade straty, zničenia alebo iného znehodnotenia) 16,50 €
 • výpis z registra neziskových organizácií 3 €, písomná informácia z registra neziskových organizácií 3 €
 • vymazanie z registra neziskových organizácií 33 €

Ak je zakladateľská zmluva a štatút v súlade so zákonom, registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra. Zápis sa vykoná ku dňu vydania rozhodnutia, ak návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať alebo ku dňu určenému v návrhu na zápis, ak v ňom určený je.

Údaje zapísané do registra a ich zmeny zašle registrový úrad do 10 dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku. Rovnako ich zašle aj Ministerstvu vnútra SR na účely evidencie v ústrednom registri a Štatistickému úradu SR. Konanie a rozhodovanie o registrácii neziskovej organizácie upravuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Neziskovú organizáciu Vám založíme aj my za sumu 270,- € v tejto cene je už zahrnutý správny poplatok a aj vytvorenie kompletnej dokumentácie. Stačí vyplniť objednávu a môžeme sa do toho pustiť. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava