telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako založiť s.r.o. s činnosťou Podriadený finančný agent v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov?

Aby ste mohli s vašou s.r.o. vystupovať ako podriadený finančný agent, musíte mať povolenie na vykonávanie tejto činnosti z Národnej banky Slovenska a taktiež musíte byť zapísaný v registri alebo podregistri finančných agentov, finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov.

Založenie spoločnosti s predmetom podriadený finančný agent

Založenie s.r.o.Splaťte základné imanie, ktoré je v peňažnej forme, na bankový účet aspoň v minimálnej výške, pokiaľ ho neviete splatiť, naša spoločnosť Vám rada pomôže.

Pripravte si dokumenty potrebné pre zápis:zakladateľskú listinu (jeden zakladateľ - spoločník) alebo zakladateľskú zmluvu (viac spoločníkov),stanovy, ak boli prijaté,písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva či podnájomná zmluva (už na nový subjekt) podpisový vzor konateľa (konateľov),list vlastníctva na nehnuteľnosť,súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri.vyhlásenie správcu dane o splatení vkladov,výpis z účtu, na ktorý bolo splatené základnénávrh na zápis do obchodného registraV tomto kroku sa podáva žiadosť na získanie živnostenského oprávnenia. Môžete si zvoliť predmety podnikania, ktorým sa budete venovať, no v tomto kroku ešte nezískate oprávnenie vykonávať činnosť podriadeného finančného agenta.Po získaní oprávnenia podávate návrh na zápis do Obchodného registra. Prikladáte dokumenty z bodu 4. Je potrebné uhradiť poplatok 331,5 EUR (ak podávate návrh elektronicky, bude znížený o 50%).Registrácia k dani z príjmu na príslušnom daňovom úrade do 30 dní od začiatku podnikania.Po vzniku spoločnosti je potrebné požiadať národnú banku o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta. Musí byť na meno spoločnosti.Po vydaní povolenia je potrebné vykonať zápis zmenu v obchodnom registri, kde bude doplnený predmet podnikania – podriadený finančný agent.

Následne môžete pokojne vykonávať činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Ako získať povolenie na činnosť podriadeného finančného agenta

Podriadený finančný agent vykonáva svoju činnosť na základe písomnej zmluvy, ktorú má uzavretú so samostatným finančným agentom. Ak chce získať povolenie od NBS, potrebujete mať uzavretú túto zmluvu, pretože práve samostatný finančný agent podáva návrh na udelenie povolenia, pre vykonanie činnosti podriadeného finančného agenta. Samostatný finančný agent vystupuje ako navrhovateľ.

Splnenie podmienok

Je potrebné spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

Odborná spôsobilosť

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 21 hovorí, že podriadený finančný agent musí spĺňať tieto podmienky odbornej spôsobilosti, ktoré sú v tabuľke. Podriadený finančný agent, ktorý vykonáva svoju činnosť len v jednom sektore, počas jedného roka od zápisu, musí spĺňať základný stupeň odbornej spôsobilosti. Inak sa vyžaduje stredný stupeň.

 

stupeň odbornej spôsobilosti

kategória finančného agenta (FA)

POŽIADAVKY

požiadavky je potrebné splniť najneskôr

vzdelanie

prax na finančnom trhu

osobitné finančné vzdelávanie

odborná skúška

základný


PFA
 + jeho zamestnanci

stredné odborné

nie

áno

nie

do troch mesiacov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 zákona č. 186/2009 Z. z.

stredný

PFA

1. stredné odborné

2. úplne stredné

3. vysokoškolské

1 rok

nie

nie

áno

áno

nie

áno

áno

áno

pred podaním návrhu na zápis do príslušného podregistra

Dôveryhodnosť

Dôveryhodnosť musí preukázať pri právnickej osobe aspoň jeden člen štatutárneho orgánu, pri fyzickej osobe samotný podriadený finančný agent. Dôveryhodnosť preukazuje navrhovateľovi (samostatnému finančnému agentovi) ku dňu návrhu na zápis.

Dôveryhodnosť je potrebné preukázať týmito spôsobmi:

  • výpisom z registra trestov (starý menej ako tri mesiace) alebo obdobným potvrdením, ktorý vydáva príslušný orgán štátu, kde má cudzinec trvalé bydlisko, alebo orgánu štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava; ak takéto potvrdenie orgán štátu nevydáva, je možné ho nahradiť čestným vyhlásením cudzinca o bezúhonnosti,
  • čestným vyhlásením fyzickej osoby, že je dôveryhodná podľa § 23 ods. 1 zákona a plne spôsobilá na právne úkony

     

 Zápis podriadených subjektov do registra

Keď splníte požiadavky, ktoré vyplývajú pre získanie povolenia na vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta, Národná banka Slovenska pridelí navrhovateľovi (samostatnému finančnému agentovi) prihlasovacie meno a heslo do aplikácie, cez ktorú je možné nahlasovať podriadené subjekty do registra, ktorý vedie Národná banka Slovenska podľa zákona č. 186/2009 Z. z. a tiež vykonávať zmeny v údajoch.

Podriadený finančný agent nesmie vykonávať svoju činnosť bez platného zápisu do tohto registra.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava