telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako založiť s.r.o. s činnosťou taxislužba?

Podnikanie v oblasti taxislužieb predstavuje koncesovanú živnosť, čo znamená, že je funkčná len na základe koncesovanej listiny. Tá je vydávaná len po preukázaní odbornej spôsobilosti. Prevádzkovanie taxislužieb upravuje Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ktorý definuje taxislužbu ako „prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.“

Ako sme však spomínali vyššie, založenie taxislužby spočíva na koncesii. Tá je platná 10 rokov a je udeľovaná na základe žiadosti, ktorá musí byť žiadateľom podaná na okresný úrad v sídle kraja (odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikácie). Žiadať o udelenie koncesie môžu len osoby, ktoré sú bezúhonné, majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti, majú najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo (spĺňajúce požiadavky na vozidlo taxislužby) a majú prenajaté alebo vlastné stanovište na odstavenie vozidla mimo času vykonávaných služieb.

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným nemusíte zložiť imanie vo výške 5 000€. Stačí len prehlásenie správcu vkladu, že dané finančné prostriedky máte k dispozícii.

Taktiež sa na vodiča taxislužby kladú isté požiadavky. Splnením týchto požiadaviek preukazuje odbornú spôsobilosť vykonávať takýto druh služieb. Odbornú spôsobilosť je nutné preukázať skúškou odbornej spôsobilosti vodiča, ktorá je vykonávaná na dopravnom úrade. Ak podnikateľ nedisponuje odbornou spôsobilosťou a nemá v pláne zložiť vyššie spomínanú skúšku, môže zamestnať osobu, ktorá takouto spôsobilosťou už disponuje. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa dokladá ku žiadosti o udelení koncesie.

Vodičom vozidla taxislužby môže byť len taká osoba, ktorá zvládla skúšku a získala preukaz vodiča taxislužby. Ten možno vydať iba osobe, ktorá je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia, má najmenej 21 rokov, je bezúhonná a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.

Po objasnení všetkých okolností si stručne zhrnieme, čo budete ako budúci prevádzkovateľ taxislužby potrebovať. Po prvé je to výpis z Obchodného registra. Ďalej je nutné zaplatiť imanie (to môže za Vás splatiť aj naša spoločnosť), ktoré slúži aj ako doklad o finančnej spoľahlivosti. Musíte byť bezúhonný, byť majiteľom vodičského preukazu a taktiež je nutné preukázať odbornú spôsobilosť. Musíte disponovať Prepravným poriadkom, hmotným vybavením (t.j. vozidlami s platnou STK A EK) a stanovišťom pre parkovanie vozidiel. Majiteľ musí rovnako preukázať i vlastníctvo vozidiel. Posledným krokom je zaplatenie správneho poplatku vo výške 30€, ktorý bude doložený k vašej žiadosti.

Po splnení všetkých týchto náležitostí by mala byť vaša žiadosť o udelenie koncesie úplná. Lehota na rozhodnutie o udelení koncesie predstavuje 31 dní od podania žiadosti.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava