telefón facebook google + youtube
logo

Blog

08.01.2019

Ako založiť s.r.o. s remeselnými činnosťami zámočníctvo a kovoobrábanie

Pri zakladaní s.r.o. s remeselnými činnosťami

 • Zámočníctvo
 • Nástrojárstvo
 • Kovoobrábanie
 • Galvanizácia kovov
 • Smaltovanie

Najdôležitejšie je získať oprávnenie

Na to, aby si mohol záujemca založiť s.r.o. remeselnou živnosťou a je potrebné zaplatiť základný poplatok vo výške 15 eur (v prípade, že sa ohlásenie podá elektronicky, poplatok sa znižuje na polovicu - 7,50 eur).

Aké sú podmienky pre získanie oprávnenia?

Každý, kto chce získať oprávnenie na činnosti Zámočníctvo, Nástrojárstvo, Kovoobrábanie, Galvanizácia kovov alebo Smaltovanie, musí spĺňať podmienku Odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Tieto doklady je možné nahradiť za podmienok ustanovených v § 22 živnostenského zákona:


 1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo
 2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo
 3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo
 4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo
 5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu, alebo
 6. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Okrem toho musí byť žiadateľ bezúhonný, čo dokazuje predložením registra trestov, ako bolo spomenuté vyššie. Po splnení všetkých podmienok a získaní potrebného osvedčenia môže začať podnikateľ svoju kariéru hneď v deň ohlásenia činnosti.

Podrobnejší postu založenia s.r.o. sa dozviete v našom článku

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Traftor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 57 7500 1001/5600
IBAN: SK06 5600 0000 0057 7500 1001
IČO: 52172414
DIČ: 2120921594

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava