telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako založiť spoločnosť s činnosťou "Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie"

Obsahom tejto viazanej živnosti  je riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie, vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, ako aj na jeho sociálnu a pracovnú adaptáciu.

V tomto článku sa dozviete, ako založiť s.r.o. s činnosťou "Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie"

V prípade ak sa chcete vyhnúť vytváraniu dokumentov a behačkám po úradoch, nechajte kompletné založenie spoločnosti na nás, inak budete musieť absolvovať všetky tieto procedúry.

 1. Zvoľte si názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a predmety podnikania, medzi ktorými nesmie chýbať vyššie spomínaná činnosť. V s.r.o. môžete mať viac predmetov podnikania. Môže sa jednať o voľné, remeselné alebo viazané živnosti.
 2. Požiadajte správcu dane (na mieste adresy zakladateľa spoločnosti) o vydanie súhlasu so zápisom do obchodného registra. Tak bude overené, či nemáte voči daňovému úradu pozdĺžnosti.
 3. Pred zápisom do Obchodného registra je potrebné splatiť základné imanie (ak je v peňažnej forme) na osobitný účet v banke. Splatenie imania bude potrebné preukázať týmito dokumentmi:

- vyhlásenie správcu dane o splatení vkladov,

- výpis z účtu, na ktorý bolo splatené základné

     4. Pripravte si nasledujúce dokumenty, ktoré budete neskôr potrebovať: 

 • zakladateľskú listinu (jeden zakladateľ - spoločník) alebo zakladateľskú zmluvu (viac spoločníkov),
 • stanovy, ak boli prijaté,
 • písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva či podnájomná zmluva (už na nový subjekt) 
 • podpisový vzor konateľa (konateľov),
 • list vlastníctva na nehnuteľnosť,
 • súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri.
 • vyhlásenie správcu dane o splatení vkladov,
 • výpis z účtu, na ktorý bolo splatené základné
 • návrh na zápis do obchodného registra

U notára si osvedčte spoločenskú zmluvu/ zakladateľskú listinu a návrh na zápis do obchodného registra.

     5. Získanie živnostenského oprávnenia na predmety podnikania. Aby ste získali povolenie na prevádzkovanie viazanej živnosti, je potrebné o oprávnenie požiadať na okresnom (živnostenskom) úrade so sídlom v mieste sídla firmy.

Je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 15 EUR za viazanú živnosť. Ak sa ohlasuje elektronicky, poplatok je znížený o 50 %.

Na živnostenskom úrade sa preukážete zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou, poprípade aj splnomocnením pre osobu, ktorá vybavuje žiadosť. Na živnostenskom úrade sa môžete hneď registrovať k dani z príjmov.

Pre prevádzkovanie viazanej živnosti musíte spĺňať tieto podmienky:

 • Všeobecné podmienky: 
     - vek aspoň 18 rokov
     - spôsobilosť na právne úkony
     - bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov) 
 • Osobitná podmienka:
 •  preukázanie odbornej spôsobilosti, a to vo forme diplomu, ktorý preukazuje  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ak chcete uznať zahraničný doklad o vzdelaní, je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Tlačivo žiadosti nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

     6. Keď získate osvedčenie, môžete podať návrh na zápis do Obchodného registra. Pri návrhu priložíte dokumenty z bodu 4 a ak podáva návrh iná osoba, je potrebné pridať aj plnomocenstvo. Za návrh je potrebné zaplatiť poplatok v hodnote 331,5 EUR. Ak podávate návrh elektronicky, poplatok je znížený o 50%.

     7. Posledným krokom je registrácia k dani z príjmu. Ak ste tak nespravili na živnostenskom úrade, musíte sa zaregistrovať do 30 dní od začiatku podnikania na daňovom úrade. Následne vám bude pridelené DIČ (daňové identifikačné číslo)

 

Teraz viete, ako môžete jednoducho začať podnikať v oblasti "Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie".

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava