telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako založiť živnosť online v roku 2020?

Online založenie živnosti prebieha prostredníctvom internetovej stránky www.slovensko.sk, pomocou Ústredného portálu verejnej správy na tejto stránke.

Súčasné technológie umožňujú založenie živnosti aj online formou. Potrebujete k tomu však

elektronický občiansky preukaz. Pozrite sa ako nato.

Prečo si založiť živnosť online?

 • ušetríte čas, ktorý by ste museli stráviť návštevou okresného úradu
 • živnosť si môžete založiť priamo z domu, a to aj do pol hodiny
 • v prípade voľných živností nemusíte platiť žiadne poplatky
 • poplatok pri remeselnej a viazanej živnosti 7,5 eur

Ak nie ste počítačovo práve najzdatnejší, no živnosť si chcete založiť online bez chodenia po úradoch, nechajte to na odborníkov. Budete mať istotu, že je vaša živnosť založená správne a nebude to trvať viac ako tri dni.

K založeniu živnosti online budete potrebovať:

Ako sme už spomenuli, k založení živnosti online je nevyhnutné vlastniť elektronický občiansky preukaz – elektronickú identifikačnú kartu (eID).

Okrem toho potrebujete:

 • Počítač s prístupom na internet,
 • čítačku pre elektronický občiansky preukaz,
 • potrebný softvér k elektronickému občianskemu preukazu,
 • prílohy potrebné k získaniu živnostenského oprávnenia v elektronickej podobe.

Pri zakladaní živnosti online je najvhodnejšie používať Internet Explorer. Iné prehliadače totiž nemusia podporovať plug-in (rozšírenie) na tvorbu zaručeného elektronického podpisu (ZEP-u).

Prílohy potrebné na online založenie živnosti v roku 2020

Ak ide o remeselné alebo viazané živnosti, fyzická osoba musí pre získanie živnostenského oprávnenia preukázať svoju odbornú spôsobilosť. Musí ju preukázať sám živnostník (vyučením v odbore, vysokoškolským diplomom a podobne), alebo na to môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý môže odborné vykonávanie príslušnej činnosti živnostníka garantovať.

Ak sa miesto podnikania a bydlisko živnostníka nezhodujú, je potrebné pripojiť oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti. Môže to byť nájomná zmluva alebo zmluva o bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti.

V prípade, že bol ustanovený aj zodpovedný zástupca, je potrebné pripojiť jeho súhlass ustanovením do funkcie. Tento dokument musí byť zodpovedným zástupcom podpísaný, a to buď vlastnoručne alebo zaručeným elektronickým podpisom.

Vlastnoručne sa dokument prikladá ako príloha naskenovanej listiny. V tomto prípade podpis nemusí byť úradne osvedčený. ZEP, čiže zaručeným elektronickým podpisom sa súhlas vyhotoví elektronicky vo forme PDF dokumentu.

Na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu si budete potrebovať nainštalovať program D.Signer/XAdES a na podpísanie PDF dokumentu aplikáciu XZepSigner, ktorú si môžete stiahnuť na stránke www.slovensko.sk, v časti na stiahnutie.

Založenie živnosti online

Ako prvé sa budete potrebovať prihlásiť na Ústrednom portáli verejnej správy. Keď sa dostanete na titulnú stránku Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk), vyberte možnosť „podnikateľ“ a následne možnosť „začatie podnikania“. Potom kliknite na „registrácia živnosti“. Hneď nato sa vám objaví možnosť „služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto”, na ktorú tiež kliknite.

Ďalším krokom je výber okresného úradu. Ten si vyberiete podľa miesta trvalého pobytu. Hľadanie si môžete uľahčiť začatím písania názvu na prvý riadok. Keď si vyberiete svoj okresný úrad, kliknite na “Prejsť na službu”.

Následne sa automaticky spustí prihlasovanie do Ústredného portálu verejnej správy. Zadajte šesťmiestne BOK číslo a stlačte “OK”.

Potom si budete mať možnosť vybrať typ služieb. Keďže chceme založiť živnosť fyzickej osoby, vyberte prvú možnosť “Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba.“

Ak tak urobíte, dostanete sa k elektronickému formuláru. Ten sa vypĺňa podľa potrieb konkrétneho živnostníka. Ak by vám nejaké nevyhnutné informácie alebo prílohy chýbali, Okresný úrad vás vyzve na to, aby ste ich doplnili.

Ako vyplniť formulár pre založenie živnosti online v roku 2020

Tieto informácie je potrebné vyplniť:

 • Identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá ohlasuje začiatok živnosti, respektíve identifikačné údaje žiadateľa (ak fyzickú osobu zastupuje splnomocnený odborník)
 • informácie o živnostníkovi,
 • bydlisko živnostníka,
 • miesto podnikania,
 • predmety podnikania (dátum začatia a ukončenia ich vykonávania), ktoré je možné v budúcnosti rozšíriť alebo zrušiť,
 • ak ide o ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti aj zoznam dokladov preukazujúcich odbornú spôsobilosť,
 • údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • údaje pre príslušnú zdravotnú poisťovňu a daňový úrad,
 • ďalšie súvisiace dokumenty, doklady o vzdelávaní, praxi v odbore, nájomnú zmluvu, súhlas zodpovedného zástupcu o ustanovení do funkcie,
 • spôsob doručenia osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Keď vyplníte všetky potrebné informácie, ohlásenie živnosti dokončíte kliknutím na “Odoslať/Send” na konci formulára.

Po formálnej kontrole sa vám zobrazí výzva na podpísanie zaručeným elektronickým podpisom.

Ak ste si zvolili možnosť doručenia živnostenského listu poštou, bude vám doručený v listinnej podobe na adresu uvedenú pri vyplňovaní formulára. Samotné osvedčenie o živnostenskom podnikaní vám bude v elektronickej podobe doručené do elektronickej schránky.

Ak chcete založiť živnosť cez nás a ušetriť množstvo času a finančných prostriedkov, neváhajte nás kontaktovať.


Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava