telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako získať prechodný pobyt za účelom podnikania?

Podnikanie cudzinca na Slovensku

Ak chce cudzinec podnikať na Slovensku, má na výber podnikanie ako FO, čiže fyzická osoba alebo PO, právnická osoba. Postup, ako by cudzinec mal začať podnikať na našom území následne závisí od alternatívy, ktorú si zvolil.

Podnikanie cudzinca, fyzickej osoby na Slovensku

V tomto prípade závisí spôsob vybavenia osvedčenia hlavne na type jeho pobytu. Ak je cudzinec občanom členského štátu EÚ alebo OECD, svoju živnosť musí začať ustanovením zodpovedného zástupcu, ak nemá trvalý pobyt a získaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Ak je občanom tretej krajiny a na Slovensku má trvalý pobyt, potrebuje podobne ako v predchádzajúcej variante, získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Ak je uchádzač občanom tretej krajiny a na Slovensku má prechodný pobyt umožňujúci podnikanie potrebuje byť naviac zapísaný do obchodného registra.

V prípade, že ide o občana tretej krajiny a nemá na Slovensku ani trvalý ani prechodný pobyt znova bude potrebovať získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zápis do obchodného registra, no taktiež ustanovenie zodpovedného zástupcu a získanie trvalého alebo prechodného pobytu umožňujúceho podnikanie.

Kľúčové je teda vybaviť si buď trvalý alebo aspoň prechodný pobyt, pokiaľ teda nie je uchádzač o podnikateľskú činnosť na Slovensku členom Európskej únie alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Keďže sa cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku považuje za slovenského občana, podnikať môže začať bez zložitejších podmienok. Ak taký pobyt nemá, jedinou možnosťou je splnenie podmienky na podnikanie cudzincov na Slovensku a to je minimálne prechodný pobyt určený na tento účel. Upravuje ho zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“).

Prechodný pobyt pre občanov tretích krajín je viazané na jeden konkrétny účel. (Ak sa účel zmení, je potrebné podávať novú žiadosť.

Prechodný pobyt na účel podnikania

Tento druh udelenia prechodného pobytu sa vzťahuje na štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí buď podnikajú alebo budú na území SR vykonávať živnostenskú alebo inú samostatne zárobkovú činnosť ako fyzická osoba, respektíve ak koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Podnikať však je možné aj v prípade ak ste príslušníkom tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí alebo ak máte priznaný pobyt na účel štúdia, výskumu, vývoja alebo zlúčenia rodiny.

Maximálna doba udelenia pobytu za účelom podnikania sú tri roky, následne je možné ho obnoviť na ďalšie tri roky. Pobyt sa udeľuje na predpokladaný čas podnikania, neprekračujúc spomínanú hranicu troch rokov.

Ako získať prechodný pobyt za účelom podnikania na Slovensku

V prvom rade je potrebné podať žiadosť, a to v zahraničí na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky (veľvyslanectvo SR v zahraničí) v štáte, ktorý mu vydal cestovný pas alebo v ktorom má trvalé bydlisko. Druhou možnosťou je podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade určenom Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR po dohode s Ministerstvom vnútra SR. O žiadosti sa rozhodne najviac do 90 dní od podania žiadosti.

K žiadosti, ktorá sa podáva na úradnom tlačive určenom Ministerstvom vnútra SR je potrebné priložiť platný cestovný pas, dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm a doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú účel pobytu, bezúhonnosť, finančné zabezpečenie pobytu a podnikateľskej činnosti a zabezpečenie ubytovania.Udelenie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania vás bude stáť správny poplatok 232 eur.

Doklady potvrdzujúce účel pobytu - podnikanie

Dokladmi, ktoré potvrdzujú účel prechodného pobytu na podnikanie sú podnikateľský zámer a osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo iný doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie.

Dokladom, ktorým je možné dosvedčiť bezúhonnosť je výpis z registra trestov. Ak sa v danom štáte nevydáva možno ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu, respektíve čestným vyhlásením, ktoré vykoná žiadateľ pred príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom, či notárom.

Výpis z registra trestov musí pochádzať z štátu, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom a štátu, v ktorom sa žiadateľ v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Finančné zabezpečenie pobytu je potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno žiadateľa, pričom zostatok na účte sa musí rovnať najmenej výške platného životného minimazmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín, je jednoduchšia ako superlegalizácia a vydáva ho ministerstvo v štáte , v ktorom bol doklad vydaný.

Postup, ktorí sa používa pri štátoch, ktoré nie sú zmluvnou stranou dohovoru o jednoduchšej forme, čiže aspostile spočíva v tom, že doklad overí najskôr ministerstvo štátu, v ktorom bol doklad vydaný a následne zastupiteľský úrad SR v danom štáte.

Uchádzač o prechodný pobyt na účely podnikania je po jeho udelení povinný:

Zo zákona o pobyte cudzincov vyplýva cudzincovi povinnosť:

  • najneskôr do 180 dní odo dňa udelenia prechodného pobytu vstúpiť na územie Slovenskej republiky,
  • do troch pracovných dní od prevzatia povolenia, uzatvoriť zdravotné poistenie
  • do troch pracovných dní hlásiť oddeleniu hraničnej a cudzineckej polície začiatok pobytu
  • do 30 dní od prevzatia povolenia na prechodný pobyt oddeleniu hraničnej a cudzineckej polície odovzdať doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie a lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie,
  • odovzdať oddeleniu hraničnej a cudzineckej polície do 60 dní od prevzatia povolenia na prechodný pobyt výpis z obchodného registra fyzickej osoby – podnikateľa.


Záver

S vybavemím prechodného pobytu a začatím podnikania Vám vieme pomôcť, stačí vyplniť našu jednoduchú objednávku a ďalej Vás už budeme kontaktovať my.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava