telefón facebook google + youtube
logo

Blog

11.04.2023

Ako získať živnosť Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

Túto živnosť môžete vykonávať napríklad pre elektrické, plynové, tlakové a zdvíhacie zariadenia.


Pre jej získanie musíte preukázať odbornú spôsobilosť :

  • oprávnením na vykonávanie činnosti
  • osvedčením na vykonávanie činnosti
  • uznaním odbornej praxe


Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie, je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie, je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Obsahom viazanej živnosti opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení sú tri rôzne činnosti: opravy vyhradených technických zariadení, odborné prehliadky vyhradených technických zariadení a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Oprava vyhradených technických zariadení (ďalej len „VTZ“) zahŕňa činnosti: Rozoberanie a skladanie VTZ na účely opravy, preventívnej opravy a údržby a vykonávanie opravy a údržby VTZ . (Za opravu a údržbu sa nepovažujú prípady, v ktorých sa napríklad vykonávajú úkony podľa návodu výrobcu na obsluhu a údržbu.) Rozoberanie a skladanie VTZ na účely rekonštrukcie – oprava a zásah do už zostaveného VTZ, pri ktorom sa menia parametre, funkcia alebo účel VTZ oproti pôvodnému stavu. Skladanie VTZ do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky - montáž - zostavenie jednotlivých častí VTZ, skladajúcich sa napr. z rôznych aj určených výrobkov, do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky podľa technickej alebo projektovej dokumentácie. (Za takúto „montáž“ sa nepovažuje skladanie – montáž určených výrobkov a zariadení v procese výroby v priestoroch dodávateľa alebo výrobcu a ani činnosti definované v moduloch posudzovania zhody určených výrobkov, ktoré sa vykonávajú na mieste budúcej prevádzky.) Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa preveruje stav bezpečnosti VTZ po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy počas jeho prevádzky. Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C:

V skupine A - sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia → považujú sa za VTZ,

V skupine B - sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia → považujú sa za VTZ,

V skupine C - sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia.


Uznanie odbornej praxe

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu:

  1. piatich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo
  2. troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
  3. štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
  4. troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
  5. piatich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
  6. šiestich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie.

V prípadoch podľa písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.


Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava