telefón facebook google + youtube
logo

Blog

07.01.2024

Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania cudzincovi

Lehota pri poskytnutí ubytovania

Pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt platí, že doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov trvania prechodného pobytu. Je dôležité poznamenať, že predloženie napríklad nájomnej zmluvy na 6 mesiacov nezabezpečuje automaticky splnenie tejto podmienky, pretože k tejto lehote sa pripočítava aj doba, počas ktorej sa bude o žiadosti rozhodovať. Štandardná lehota na rozhodnutie o prechodnom pobyte cudzinca je 90 dní, no v zákonom stanovených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená. Z tohto dôvodu je odporúčané, aby doklad o zabezpečení ubytovania bol platný aspoň na dobu jedného roka.

Druhy dokladov o ubytovaní cudzinca

Doklad o ubytovaní je definovaný v § 122 zákona o pobyte cudzincov, kde sa uvádza, že môže byť:

1. **Čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti:**

- Zahrnuje poskytnutie ubytovania s úradne overenými podpismi vlastníka (v prípade viacerých vlastníkov, čestné vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov).

2. **Nájomná zmluva:**

- Úradne overená nájomná zmluva obsahujúca podpisy vlastníka/ov a prenajímateľa/ov, ako aj cudzinca – nájomcu.

3. **Podnájomná zmluva:**

- V prípade podnájomnej zmluvy sa často vyžaduje aj nájomná zmluva, ktorá potvrdzuje oprávnenie nájomcu udeliť súhlas podnájomníkovi.

4. **Potvrdenie ubytovacieho zariadenia:**

- S poskytnutím ubytovania a možným súhlasiacim podpisom ubytovateľa. Dôležité je vopred overiť, či konkrétny ubytovací záznam bude akceptovaný, keďže prevádzkovatelia týchto zariadení nie sú vždy ich vlastníkmi.

Je dôležité podotknúť, že od mája 2018 nie je potrebné predkladať list vlastníctva so zapísanou nehnuteľnosťou, v ktorej bude cudzinec ubytovaný. Pri potvrdení ubytovacieho zariadenia sa môže vyskytnúť situácia, kedy policajný útvar neprijme doklad o zabezpečení ubytovania, ak zistí, že počet osôb s udeleným pobytom v ubytovacom zariadení prekračuje jeho kapacitu. Riešenie spočíva v dôkladnom dokazovaní zo strany ubytovacieho zariadenia, že kapacita nebola prekročená, čo môže byť problematické v prípade neexistencie riadnej evidencie o poskytnutí potvrdení a udelených pobytoch.

Povinné náležitosti čestného vyhlásenia vlastníka

Čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti by malo obsahovať nasledovné informácie:

1. Údaje o vlastníkovi/och nehnuteľnosti.

2. Špecifikáciu nehnuteľnosti, najlepšie podľa listu vlastníctva.

3. Údaje o cudzincovi, ktorému sa poskytuje ubytovanie, vrátane mena, priezviska, čísla pasu a národnosti.

4. Informácie o ďalších osobách, s ktorými bude cudzinec ubytovaný, ak je žiadané aj zlúčenie rodiny.

5. Určenie časového obdobia, na ktoré sa ubytovanie poskytuje.

V praxi sme zistili, že doklad o ubytovaní na nebytový priestor alebo apartmán niekedy nebol akceptovaný, pokiaľ v liste vlastníctva nebolo jasne uvedené, že ide o byt. Rovnako sme sa stretli s prípadom, kedy ubytovanie v dome, ktorý nebol skolaudovaný, nebolo akceptované. Je preto dôležité, aby čestné vyhlásenie a ostatné doklady o ubytovaní boli v súlade so špecifickými požiadavkami a pravidlami policajného úradu.

Spoločné ubytovanie s rodinným príslušníkom

Je dôležité zdôrazniť, že pri žiadosti o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny je potrebné predložiť doklad o spoločnom ubytovaní. Tento doklad neznamená len potvrdenie ubytovania na rovnakej adrese, ale v prípade hotelov a iných ubytovacích zariadení sme sa v praxi stretli s požiadavkou, že ubytovateľ musí potvrdiť, že tieto osoby budú ubytované na tej istej izbe. Táto požiadavka platí pre žiadosti o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, vrátane prípadov štátnych príslušníkov podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov. Je nevyhnutné preukázať spoločné ubytovanie v súlade s konkrétnymi požiadavkami a pravidlami policajného úradu.

Povinná výmera nehnuteľnosti

Pokiaľ ide o výmeru ubytovacieho priestoru pre cudzinca, zákon o pobyte cudzincov vyžaduje, aby zabezpečené ubytovanie spĺňalo minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu. Týmto predpisom je § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Podľa tohto ustanovenia by mala obytná plocha bytu nižšieho štandardu mať minimálne 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu žijúcu v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu by mala byť najmenej 15 m2.

Tieto požiadavky sú zavedené na zabezpečenie adekvátneho a dostatočného ubytovacieho priestoru pre cudzincov v súlade s platnými normami a predpismi o vnútornom prostredí budov. Je dôležité, aby ubytovacie zariadenia dodržiavali tieto normy s cieľom zabezpečiť primerané podmienky pre ubytovaných cudzincov.


Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava