telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Čo je potrebné urobiť po založení živnosti

Keď získa podnikateľ živnostenské oprávnenie, mal by vykonať nasledujúce kroky, z ktorých sú niektoré povinné, niektoré dobrovoľné: 

1.    krok: Otvorenie bankového účtu

2.    krok: Registrácia na daňovom úrade (DIČ) - povinnosť

3.    krok: Registrácia pre DPH (IČ DPH)

4.    krok: Registrácia v zdravotnej a sociálnej poisťovni - povinnosť

5.    krok: Zabezpečenie pečiatky

6.    krok: Zakúpenie programu na vystavovanie faktúr

7.    krok: Zabezpečenie spracovania účtovníctva

8.    krok: Označenie miesta podnikania - povinnosť

 

1. OTVORENIE BANKOVÉHO ÚČTU

Založenie bankového účtu nie je nutné, ale ak účet otvárate, je potrebné tak spraviť ako prvé. Keď účet založíte, číslo bankového účtu je potrebné oznámiť na bankový účet.


2. REGISTRÁCIA NA DAŇOVOM ÚRADE

Keď získate povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, ste povinný sa do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom ste získali oprávnenie podnikať, požiadať správcu dane o registráciu. Deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie je deň, kedy je osoba oprávnená začať podnikať.

Živnostník získava oprávnenie na podnikanie dňom, ktorý je uvedený v osvedčení o živnostenskom oprávnení (v živnostenskom liste) a živnostník má povinnosť sa registrovať na daňovom úrade do konca nasledujúceho mesiaca.

Na daňový úrad je teda potrebné podať prihlášku pre registráciu k dani z príjmov. Na základe tejto prihlášky daňový úrad zaregistruje daňový subjekt pre daň z príjmov, vydá mu osvedčenie o registrácii a pridelí mu DIČ (daňové identifikačné číslo). Prihlášku je možné zaslať poštou alebo doručiť osobne.

Ak si založíte živnosť online cez portál sro-start.sk a o registráciu na daňovom úrade požiadate online cez tohto portál, nebudete už musieť ísť na daňový úrad. Ak si zakladáte živnosť klasicky, môžete o registráciu pre daň z príjmov požiadať už pri návšteve živnostenského úradu. 


3. REGISTRÁCIA PRE DPH

 Pre daň z pridanej hodnoty sa daňový subjekt môže registrovať dobrovoľne alebo povinne. Hneď po založení živnosti sa vyskytuje dobrovoľná registrácia pre DPH. Pre bližšie informácie pokračujete v článku.

 

4. REGISTRÁCIA V ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Živnostník má po vzniknutí živnosti voči zdravotnej poisťovni tieto povinnosti:

a) Oznámenie o vzniku platiteľa zdravotného poistenia (oznámenie o založení živnosti) – do 8 dní od vzniku živnostenského oprávnenia

Ak si necháte založiť živnosť online cez sro-start.sk a požiadate o oznámenie vzniku platiteľa cez tento portál, nemusíte tak osobne oznamovať vznik platiteľa zdravotnej poisťovni, keďže to za vás spraví portál sro-start.sk. Živnostník, ktorý si zakladá živnosť osobne návštevou živnostenského úradu, môže oznámiť zdravotnej poisťovni túto skutočnosť na živnostenskom úrade.

b) Zaslanie výkazu výšky preddavkov na zdravotné poistné (koľko bude podnikateľ mesačne platiť)

Do 8 dní od vzniku živnostenského oprávnenia ste povinný doručiť poštou alebo osobne tzv. výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (SZČO) na zdravotnú poisťovňu. Tlačivo nájdete na internetových stránkach vašej zdravotnej poisťovne.

Pre rok 2015 je minimálna výška preddavkov na zdravotné poisťovne vo výške 57,68 € mesačne. V roku 2014 to bolo 56, 35 €. Ak očakávate vyššie príjmy, môžete si dobrovoľne nastaviť vyššie preddavky. Ak máte živnosť a zároveň ste v pracovnom pomere alebo ste študent a za predchádzajúci kalendárny rok vám nebolo vykonané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, môžete uviesť vo výkaze výšku preddavku 0,- eur (zákon č. 580/2014, § 13 a 16). Ak potrebujete bližšie informácie, môžete kontaktovať osobne zdravotnú poisťovňu.

c) Platenie mesačných preddavkov do zdravotnej poisťovne

Preddavky je potrebné zaplatiť do ôsmeho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy sa poistné platí (napríklad za január 2015 je potrebné preddavok zaplatiť do 8. februára 2014).

d) Registrácia do sociálnej poisťovne

Po založení živnosti nemáte povinnosť sa registrovať do sociálnej poisťovne (nie ste povinne nemocensky a dôchodkovo poistený).

Môžete sa však prihlásiť dobrovoľne.  Povinnosť prihlásiť sa do sociálnej poisťovne vám vzniká vtedy, ak ste na základe daňového priznania za rok 2014 dosiahli  príjem z podnikania vyšší ako 4 944 €. Ak začnete podnikať v roku 2015, najskôr budete povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne až v roku od 1.7. 2016 a to iba ak bol podľa daňového priznania príjem za rok 2015 vyšší ako 4 944 €.

 

5. ZABEZPEČENIE PEČIATKY

Podnikateľ nie je povinný mať pečiatku, no ak ju máte, je to prospešné. Vďaka nej jednoduchšie a rýchlejšie uvediete svoje podnikateľské údaje na listinách. Zákon však neprikazuje používať pečiatku ani v obchodnom ani v úradnom styku.

 

6. KÚPIŤ PROGRAM NA VYSTAVOVANIE FAKTÚR

Každý podnikateľ vystavuje faktúry. Je veľa možností, cez aký program ich budete vystavovať vy. Môže sa jednať o program zdarma alebo platený program. Existuje množstvo programov, ktoré sú určené vyslovene na vystavovanie faktúr. Faktúry je potrebné riadne číslovať, a to v chronologickom poradí. Nezabúdajte tiež na povinné údaje, ktorá majú byť podľa zákona uvedené na faktúre.

 

7. ZABEZPEČENIE SPRACOVANIA ÚČTOVNÍCTVA

Vedenie účtovníctva je taktiež pri podnikaní veľmi dôležité. Môžete ho viesť sám, alebo si niekoho nájdete, kto to spraví za vás. Existuje viacero externých firiem i samotných účtovníkov, ktorí ponúkajú účtovanie pre iných podnikateľov. Aj keď účtovníctvo zveríte inej osobe, stále ste zaň zodpovedný a musíte dohliadnuť na zostavenie a predloženie účtovnej závierky.

Živnostníci si od januára 2014 môžu zvoliť jednoduchšiu formu účtovania reálnych nákladov - daňovú evidenciu. Pri daňovej evidencii netreba robiť účtovné závierky, inventarizáciu majetku a zásob atď.

 

8. OZNAČENIE MIESTA PODNIKANIA

Miesto podnikania musí byť označené obchodným menom (stačí ak bude uvedené na schránke). Podnikateľ si musí označiť miesto podnikania najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Iritor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 6558156001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0065 5815 6001
IČO: 53112156
DIČ: 2121266444

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava