telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Čo je to prevádzkareň a ako ju zriadiť

Prevádzkareň a miesto podnikania (sídlo) podnikateľa

Prevádzkareň označujeme ako priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, teda nejaká podnikateľská činnosť. Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Zb.) hovorí, že prevádzkareň nie je priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Miesto podnikania môžeme chápať ako nejaké „sídlo“ podnikateľa – živnostníka, a sídlo obchodnej spoločnosti je zas priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti. Jedná sa o adresu, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Živnostník môže ako miesto podnikania použiť svoje trvalé bydlisko. Vtedy nemusí preukazovať vzťah k nehnuteľnosti, keď si zakladá živnosť. Ak chce mať miesto podnikania na mieste, kde nemá trvalé bydlisko, musí sa preukázať napr. súhlasom vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomnou zmluvou. Obchodná spoločnosť musí vždy preukazovať obchodnému registru vzťah k nehnuteľnosti, a to napr. že má k nehnuteľnosti vlastnícke právo alebo užívacie právo, prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako jej sídla.

Jednoducho povedané, rozdiel medzi miestom podnikania (sídlom) a prevádzkarňou  je, že v prevádzkarni dochádza k vykonávaniu jednotlivých hlavných činností podnikania, zatiaľ čo z miesta podnikania (sídla) sa podnikateľská činnosť skôr riadi.

 

Kedy je potrebné zriadiť prevádzkareň

Prevádzkareň sa najčastejšie vyžaduje pri remeselných a výrobných činnostiach, kde dochádza k manipulácii s tovarom prípadne jeho opracovávaniu alebo k pohybu zákazníkov a zamestnancov (napríklad reštaurácia, obchod, poskytovanie ubytovacích služieb, kozmetický a kadernícky salón, výrobné alebo opravárske priestory a podobne). Podľa Živnostenského zákona vieme zistiť, čo nie je prevádzkareň, teda kedy ju nie je potrebné zriaďovať. Prevádzkarňou nie je napríklad:

a) priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,

b) stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,

c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,

d) výstavné priestory a vzorkové predajne,

e) priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

Za prevádzkareň sa nepovažujú ani technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti, ku ktorým patria:

a) stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie

b) zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy (ľudovou technickou zábavou sa rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu)

c) vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,

d) pojazdné predajne,

e) zariadenia na poskytovanie reklamy,

f) predajné automaty.

Zriadenie prevádzkarne závisí od množstva okolností a hlavne charakteru samotnej živnosti. Ak neviete, či je alebo nie je potrebné zriadiť prevádzkareň, poraďte sa s odborníkmi. Kontrola zriadenia prevádzkarne je právomocou živnostenského úradu.

 

Ako sa zriaďuje prevádzkareň?

Prevádzkareň môžete zriadiť neskôr ako je deň ohlásenia živnosti, to znamená, že ju môžete zriadiť dodatočne podľa potreby. Podnikateľ však musí oznámiť okresnému úradu (odboru živnostenského podnikania) zriadenie prevádzkarne ešte pred začatím činnosti v prevádzkarni, a to najneskôr v deň jej zriadenia. Pri oznamovaní prevádzkarne nie je podnikateľ povinný predkladať nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Potrebné je len predložiť oznámenie. No aj napriek tomu je potrebné mať doklad, ktorý preukazuje vzťah k nehnuteľnosti, a to v prípade kontroly. V lehote 30 dní ste povinní oznámiť prevádzkareň aj daňovému úradu.

Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom, ku ktorému môže byť pripojený názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie. Ďalšie povinnosti vyplývajú pre podnikateľa aj zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Ide napríklad o povinnosť podnikateľa na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť:

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,

b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,

c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,

d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

 

Zrušenie prevádzkarne

Ak chcete zrušiť prevádzkareň, ste ako podnikateľ povinný to oznámiť príslušnému živnostenskému úradu v lehote do 15 dní od zrušenia prevádzkarne.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava