telefón facebook google + youtube
logo

Blog

14.06.2022

Seriál cudzinci 6. Čo musí spĺňať doklad predkladaný oddeleniu cudzineckej polícii PZ v rámci konania o udelení pobytu na území Slovenskej republiky

Doklady vydané alebo overené príslušnými orgánmi cudzieho štátu môže cudzinec predložiť aj v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu.

K prekladu vykonanému v zahraničí cudzinec predloží potvrdenie zastupiteľského úradu, že preklad vyhotovila oprávnená osoba. Zastupiteľský úrad môže odmietnuť vydanie potvrdenia, ak oprávnenosť osoby, ktorá preklad vyhotovila, nemôže v podmienkach teritoriálnej pôsobnosti zastupiteľského úradu hodnoverne overiť.

Ďalšou podmienkou, ktorú vyžaduje zákon o pobyte cudzincov je, aby doklady vydané orgánmi cudzích štátov, ktoré sú potrebné v konaní podľa tohto zákona musia byť opatrené:

  • Apostillou; Apostillou musia byť opatrené doklady vydané orgánmi cudzích štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín (Haagsky dohovor o Apostille)
  • doložkou vyššieho overenia; doložkou vyššieho overenia musia byť opatrené doklady vydané orgánmi cudzích štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru o Apostille.

Na základe dvojstranných dohôd medzi Slovenskou republikou a niektorými krajinami sa výnimka z hore uvedeného pravidla vzťahuje na doklady vydané orgánmi Francúzka, Rakúska a Českej republiky, ktoré nemusia byť opatrené ani Apostillou ani doložkou vyššieho overenia.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Iritor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 6558156001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0065 5815 6001
IČO: 53112156
DIČ: 2121266444

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava