telefón facebook google + youtube
logo

Blog

02.01.2024

Daňová licencia pre spoločnosti v roku 2024

Čo je minimálna daň, inak známa ako daňová licencia, pre právnické osoby?

Minimálna daň predstavuje nový právny koncept podobný bývalej daňovej licencii, ktorá bola zrušená v roku 2018. Nový zákon už nepoužíva termín "daňová licencia" a nahrádza ju výrazom "Minimálna daň pre právnické osoby", ktorý bude začlenený do nového § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Ako naznačuje samotný názov, minimálna daň sa týka výlučne právnických osôb a nevzťahuje sa na fyzické osoby, ako sú zamestnanci, živnostníci a iné subjekty závislej činnosti (SZČO). V roku 2024 sa však zvýšia odvody pre živnostníkov.

Inštitút minimálnej dane sa po prvýkrát uplatní v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr prvý deň januára 2024.


Koho sa dotýka nový koncept minimálnej dane?

Novú minimálnu daň budú musieť uhradiť prakticky všetky právnické osoby, pričom sa berú do úvahy príslušné daňové úľavy. Táto povinnosť platí v každom zdaňovacom období v prípade, že:

1. Daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia než stanovená výška minimálnej dane pre jednotlivé právnické osoby, alebo

2. Právnická osoba vykazuje daňovú stratu.

Jednoducho povedané, novú minimálnu daň pre právnické osoby je potrebné uhradiť aj v prípade, že nevykonávate žiadnu činnosť alebo ak skončíte s daňovou stratou.

V situácii, kde daňová povinnosť prekračuje výšku minimálnej dane, nie je nutné platiť túto minimálnu daň.


Stanovenie Minimálnej dane:

Minimálna daň bude v rozpätí od 340 € do 3.840 €, pričom výška závisí od zdaniteľných príjmov (výnosov, tržieb) za dané zdaňovacie obdobie podľa nasledujúcich kritérií:

1. Výnosy (tržby) do 50.000,-€ → Minimálna daň: 340,-€,

2. Výnosy (tržby) nad 50.000,-€, ale nepresahujúce 250.000,-€ → Minimálna daň: 960,-€,

3. Výnosy (tržby) nad 250.000,-€, ale nepresahujúce 500.000,-€ → Minimálna daň: 1.920,-€,

4. Výnosy (tržby) nad 500.000,-€ → Minimálna daň: 3.840,-€.

Minimálna daň sa znižuje na polovicu pre právnické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby so zdravotným postihnutím v minimálne 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov podľa Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 425/2023 Z. z..

Ak je zdaňovacie obdobie kratšie než 12 kalendárnych mesiacov, minimálna daň sa vypočíta ako súčin 1/12 minimálnej dane a počtu mesiacov v danom zdaňovacom období.

Minimálnu daň je potrebné uhradiť v lehote na podanie daňového priznania.


Kto nie je povinný platiť minimálnu daň?

Právnická osoba nebude povinná uhradiť minimálnu daň v týchto prípadoch:

1. Nové firmy v prvom roku svojho vzniku (okrem právneho nástupcu právnickej osoby zrušenej bez likvidácie), ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli.

2. Právnická osoba, ktorá je v súlade so § 12 ods. 2 a 3 Zákona o dani z príjmov, napríklad občianskym združením alebo záujmovým združením.

3. Právnická osoba prevádzkujúca chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

4. Firmy v likvidácii, konkurze alebo pre zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8, 12 až 14 Zákona o dani z príjmov.

5. Pozemkové spoločenstvo, ktoré dosahuje príjmy (výnosy) do 10.000,-€ len z činnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

6. Právnická osoba, ktorá dostane oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti počnúc zdaňovacím obdobím.

Minimálna daň sa, samozrejme, nevzťahuje na fyzické osoby. Zamestnanci, živnostníci a iné subjekty závislej činnosti nie sú povinní platiť minimálnu daň (daňovú licenciu).


Ako sa vyhnúť povinnosti platiť minimálnu daň?

Mnohé spoločnosti, ktoré boli doteraz neaktívne a podávali nulové daňové priznania, budú teraz podliehať povinnosti platiť minimálnu daň. Existujú však legálne spôsoby, ako sa tejto povinnosti vyhnúť, pričom máte v zásade dve možnosti:

1. Likvidácia spoločnosti:

Pre neaktívne spoločnosti je vhodné zvážiť zrušenie spoločnosti vstupom do likvidácie. Ak spoločnosť vstúpi do likvidácie v roku 2024, nevzniká jej povinnosť platiť minimálnu daň, ani za obdobie pred vstupom do likvidácie. Po ukončení likvidácie je možné vykonať výmaz spoločnosti z Obchodného registra, pričom celý proces likvidácie a následného výmazu trvá približne 6-9 mesiacov.

Viac o procese likvidácie s.r.o. si môžete prečítať tu.

2. Predaj spoločnosti:

Možnosťou je aj ponúknuť svoju neaktívnu spoločnosť na predaj. Tým sa vyhnete povinnosti platiť minimálnu daň. Celý proces bude zahŕňať klasické zmeny v spoločnosti, pričom prevodca svojho obchodného podielu sa bude odvolávať aj ako konateľ.

Predpokladom úspešného predaja spoločnosti je nájsť seriózneho kupujúceho, ktorý nie je vedený v registri poverení na vykonanie exekúcie. V tomto registri nemôže byť ani predávajúci ako prevádzajúci obchodný podiel. Ak už máte kupujúceho pre Vašu spoločnosť, radi Vám pomôžeme s prevodom.

Ponúkame Vám aj možnosť uverejniť Vašu spoločnosť na našej stránke za sumu 15,- € mesačne, a v prípade ak nájdeme kupujúceho, môžeme Vám aj vypracovať potrebné dokumenty pre zmenu v s.r.o.Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava