telefón facebook google + youtube
logo

Blog

21.06.2022

Seriál cudzinci 7. Doklady k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas.

Podľa § 46 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

a) má najmenej štyri roky udelený trvalý pobyt podľa § 43 zákona o pobyte cudzincov alebo

b) je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

Podľa § 47ods. 1 zákona o pobyte cudzincov žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare.

Z uvedených ustanovení vyplýva, že štátny príslušník tretej krajiny si musí osobne požiadať na príslušnom policajnom útvare (príslušný podľa adresy pobytu na území Slovenskej republiky, alebo adresy plánovaného pobytu na území Slovenskej republiky) o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas, pričom je povinný predložiť platný cestovný doklad, inak policajný útvar žiadosť o pobyt neprijme. Policajný útvar, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce finančné zabezpečenie pobytu, ktoré sa preukazuje vo výške dvanásťnásobku životného minima.

Finančné zabezpečenie štátny príslušník tretej krajiny preukazuje potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na jeho meno alebo potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy alebo pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke alebo dokladom o poberaní dôchodku manžela, rodiča alebo štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý je príbuzný cudzinca v priamom rade spolu s čestným vyhlásením o tom, že poskytne cudzincovi finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky.

Cudzinec musí predložiť doklad o zdravotnom poistení, ktoré preukáže potvrdením na svoje meno o tom, že je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky alebo, že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky.

Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. b), ktorý je starší ako 14 rokov predkladá aj doklad potvrdzujúci bezúhonnosť, ktorú preukáže výpisom z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch. Ak sa taký výpis v tomto štáte nevydáva, možno ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná štátny príslušník tretej krajiny pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny pôvodu alebo posledného bydliska. Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje.

V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej republiky nie je dlhšie ako 90 dní.

Policajný útvar môže podľa potreby vyžadovať predloženie dokladu o súhlase podľa § 43 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. b) (dieťa mladšie ako 18 rokov).

Policajný útvar môže vyžiadať od štátneho príslušníka tretej krajiny doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania. Zabezpečenie ubytovania štátny príslušník tretej krajiny musí preukázať dokladom, ktorým je: čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti; alebo overená nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti; potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, alebo overené čestné vyhlásenie fyzickej osoby, alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti. Zabezpečené ubytovanie musí byť spoločné s ubytovaním štátneho občana Slovenskej republiky.

Policajný útvar neakceptuje doklad o zabezpečení ubytovania podľa § 122 ods. 1 písm. c), ak počet osôb s udeleným pobytom nahlásených v ubytovacom zariadení prekročil jeho kapacitu.

Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. b) je povinný k žiadosti priložiť aj lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.

Policajný útvar môže taktiež vyžiadať čestné vyhlásenie, že dôvody udelenia trvalého pobytu podľa ustanovenia § 43 zákona o pobyte cudzincov naďalej trvajú. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas do 90 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru. Policajný útvar rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike jeho manžela alebo o

jeho dieťa podľa 43 ods. 1 písm. b) až d).

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas si môže cudzinec podať najneskôr v posledný deň platnosti povoleného trvalého pobytu. Zákon o pobyte cudzincov nestanovuje priamo v žiadnom zo svojich ustanovení lehotu na podanie žiadosti, ale túto ponechal na vôli žiadateľa.

V prípade, že cudzinec požiadal o zmenu druhu alebo účelu pobytu, jeho pobyt sa na území Slovenskej republiky považuje za oprávnený až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

Za maloleté dieťa koná vo veci udelenia trvalého pobytu na neobmedzený čas zákonný zástupca a ak ho nemá, tak ustanovený opatrovník. Podľa zákona o správnych poplatkoch sú osoby mladšie ako 18 rokov oslobodené od poplatku za podanie žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava