telefón facebook google + youtube
logo

Blog

26.07.2022

Seriál cudzinci 12. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl podľa § 28 zákona o pobyte cudzincov

- dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm

- platný cestovný doklad (podľa § 2 ods. 1 písm. n) alebo § 125 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov)

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci účel pobytu (§ 32 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov)

- individuálny príkaz alebo kolektívny príkaz na presun ozbrojených síl (§ 32 ods. 5 písm. r) zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov)

- čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,

- nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,

- potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), alebo

- čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti,

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo aj na oddelení cudzineckej polície PZ ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu, udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2, udeleného národného víza podľa § 15 a ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje.

• Prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl sa udeľuje najviac na obdobie 5 rokov.

• O žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl rozhoduje príslušné oddelenie cudzineckej polície v lehote 90 dní od prijatia žiadosti.

• Za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl sa vyberie správny poplatok vo výške 66 eur podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V prípade, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude udelený prechodný pobyt, za vydanie dokladu o pobyte sa vyberie správny poplatok vo výške 4,50 eura v zmysle citovaného zákona.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava