telefón facebook google + youtube
logo

Blog

02.08.2022

Seriál cudzinci 13. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podľa § 22 zákona o pobyte cudzincov:

- dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm

- platný cestovný doklad (podľa § 2 ods. 1 písm. n) alebo § 125 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov)

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci účel pobytu (§ 32 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov)

- podnikateľský zámer vo forme podľa osobitného predpisu,

- podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu, alebo dokladu potvrdzujúceho oprávnenie na podnikanie,

Doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie štátneho príslušníka tretej krajiny, a tým sa rozumie:

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) v prípade, ak ide

o štátneho príslušníka členskej krajiny OECD,

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) spolu so zápisom

do obchodného registra ako podnik zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v prípade, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny z nečlenskej krajiny OECD,

- iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov (napr. licencie),

- spoločenská zmluva o založení spoločnosti podpísanou všetkými zakladateľmi, kde je štátny príslušník tretej krajiny uvedený ako konateľ, pričom sa vyžadujú úradne overené podpisy jej zakladateľov,

- spoločenská zmluva o založení spoločnosti podpísanou všetkými zakladateľmi, v ktorej nie sú uvedení konatelia obchodnej spoločnosti (v tomto prípade podľa obchodného zákonníka sú oprávnení konať v rovnakej miere všetci spoločníci obchodnej spoločnosti),

- výpis z príslušného obchodného registra, kde je štátny príslušník tretej krajiny uvedený ako konateľ spoločnosti alebo

- výpis z príslušného obchodného registra spolu so zápisnicou z valného zhromaždenia, na ktorom bol štátny príslušník tretej krajiny vymenovaný za konateľa spoločnosti (§ 32 ods. 5 písm. a) zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť (§ 32 ods. 2 písm. b) zákona o pobyte cudzincov)

- výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,

- výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch (§ 121 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov),

Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje; v odôvodnených prípadoch môže policajný útvar po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra akceptovať doklad o bezúhonnosti, ktorý nepreukazuje bezúhonnosť na celom území štátu. V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej republiky nie je dlhšie ako 90 dní.

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (§ 32 ods. 2 písm. c) zákona o pobyte cudzincov)

- potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny (§ 32 ods. 6 písm. a) zákona o pobyte cudzincov), a ak ide o osobný účet vedený v zahraničnej banke, výpisom z osobného účtu za posledné tri mesiace,

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti (§ 32 ods. 7 zákona o pobyte cudzincov) štátny príslušník tretej krajiny preukáže:

- potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke zriadenom na účely podnikania, ktorý nesmie byť totožný s účtom podľa odseku 6, a ak ide o účet v zahraničnej banke, štátny príslušník tretej krajiny preukáže finančné zabezpečenie podnikania výpisom z účtu za posledné tri mesiace. Finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti podľa prvej vety štátny príslušník tretej krajiny preukáže vo výške :

- dvadsaťnásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22 ods. 1 písm. a),

- stonásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa

§ 22 ods. 1 písm. b),

- štyridsaťnásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22 ods. 1 písm. b), ktorý predložil podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu.

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov)

- čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,

- nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,

- potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), alebo

- čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie

na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti (§ 122 zákona o pobyte cudzincov),

• Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo aj na oddelení cudzineckej polície PZ ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu, udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2, udeleného národného víza podľa § 15 a ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje.

• Prechodný pobyt na účel podnikania sa udeľuje na predpokladaný čas podnikania, najviac však na obdobie 3 rokov.

• O žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania rozhoduje príslušné oddelenie cudzineckej polície v lehote 90 dní od prijatia úplnej žiadosti.

• V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať príslušnému oddeleniu cudzineckej polície PZ doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie. (Dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa v zmysle zákona o pobyte cudzincov rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený na území Slovenskej alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky.)

• V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Predmetný lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou

v špecializačnom odbore infektológia a nesmie byť starší ako 30 dní.

• Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel podnikania je povinný odovzdať príslušnému oddeleniu cudzineckej polície PZ výpis z obchodného registra fyzickej osoby – podnikateľa, obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré uviedol v žiadosti (to neplatí, ak osobitný predpis nevyžaduje zápis do obchodného registra), a to v lehote 60 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Táto lehota môže byť na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžená o ďalších 60 dní.

• Za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania sa vyberie správny poplatok vo výške 232 eur podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V prípade, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude udelený prechodný pobyt, za vydanie dokladu o pobyte sa vyberie správny poplatok vo výške 4,50 eura v zmysle citovaného zákona.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava