telefón facebook google + youtube
logo

Blog

09.08.2022

Seriál cudzinci 14. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia podľa § 24 zákona o pobyte cudzincov

 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • platný cestovný doklad (podľa § 2 ods. 1 písm. n) alebo § 125 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov)

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci účel pobytu (§ 32 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov)

 • potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy, školy o prijatí štátneho príslušníka tretej krajiny na štúdium alebo potvrdenie organizácie administratívne zabezpečujúcej programy schválené vládou SR alebo programy EÚ na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy (§ 32 ods. 5 písm. f) zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť (§ 32 ods. 2 písm. b) zákona o pobyte cudzincov)

 • výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
 • výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch (§ 121 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov),

Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje; v odôvodnených prípadoch môže policajný útvar po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra akceptovať doklad o bezúhonnosti, ktorý nepreukazuje bezúhonnosť na celom území štátu. V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej republiky nie je dlhšie ako 90 dní.

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (§ 32 ods. 2 písm. c) zákona o pobyte cudzincov)

 • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • potvrdenie o udelení štipendia,
 • potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o zabezpečení finančných prostriedkov počas pobytu alebo
 • čestné vyhlásenie osoby, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné zabezpečenie pobytu doložené potvrdením o zostatku na účte (§ 32 ods. 6 písm. c) zákona o pobyte cudzincov).

 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo aj na oddelení cudzineckej polície PZ ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu, udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2, udeleného národného víza podľa § 15 a ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje.
 • Prechodný pobyt na účel štúdia sa udeľuje na predpokladaný čas štúdia, najviac však na obdobie 6 rokov.
 • O žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia rozhoduje príslušné oddelenie cudzineckej polície v lehote 30 dní od prijatia úplnej žiadosti.
 • V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Predmetný lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia a nesmie byť starší ako 30 dní.
 • Za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia sa nevyberá žiadny správny poplatok. V prípade, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude udelený prechodný pobyt, za vydanie dokladu o pobyte sa vyberie správny poplatok vo výške 4,50 eura v zmysle citovaného zákona.
 • Za maloleté dieťa koná vo veci udelenia prechodného pobytu na účel štúdia zákonný zástupca a ak ho nemá, tak ustanovený opatrovník. Maloleté dieťa staršie ako 15 rokov môže vo veci udelenia prechodného pobytu na účel štúdia konať samostatne, ale v takom prípade žiadosť musí byť podpísaná zákonným zástupcom resp. ustanoveným opatrovníkom maloletého a tento podpis musí byť osvedčený. Podľa zákona o správnych poplatkoch sú osoby mladšie ako 18 rokov oslobodené od poplatku za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia.


Vyššie sa uvádza, že podanie žiadosti je bezplatné


Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava