telefón facebook google + youtube
logo

Blog

23.08.2022

Seriál cudzinci 16. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov

 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • platný cestovný doklad (podľa § 2 ods. 1 písm. n) alebo § 125 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov)

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci účel pobytu (§ 32 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov)

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 1 (§ 32 ods. 5 písm. b) zákona o pobyte cudzincov) účel pobytu preukáže predložením:

 • písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania alebo pracovnej zmluvy a
 • rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo dokladom o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie, okrem základného vzdelania,

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 2 (§ 32 ods. 5 písm. c) zákona o pobyte cudzincov) účel pobytu preukáže:

 • povolením na zamestnanie alebo potvrdením zamestnávateľa o tom, že štátny príslušník tretej krajiny má vykonávať činnosť, na ktorú sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje alebo medzinárodnou zmluvou, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 2,

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť (§ 32 ods. 2 písm. b) zákona o pobyte cudzincov)

 • výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
 • výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch (§ 121 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov),

Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje; v odôvodnených prípadoch môže policajný útvar po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra akceptovať doklad o bezúhonnosti, ktorý nepreukazuje bezúhonnosť na celom území štátu. V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej republiky nie je dlhšie ako 90 dní.

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (§ 32 ods. 2 písm. c) zákona o pobyte cudzincov)

 • potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy, alebo
 • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny (§ 32 ods. 6 písm. b) zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov)

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,
 • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), alebo
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti (§ 122 zákona o pobyte cudzincov),

 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene, žiadosť môže podať priamo na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ.
 • Prechodný pobyt na účel zamestnania sa udeľuje na predpokladaný čas zamestnania, najviac však na obdobie 2 rokov.
 • O žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania rozhoduje príslušné oddelenie cudzineckej polície v lehote 90 dní od prijatia žiadosti.
 • V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Predmetný lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia a nesmie byť starší ako 30 dní.

Za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania sa vyberie správny poplatok vo výške 165,50 eura podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ak štátny príslušník tretej krajiny žiada o udelenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania, vyberá sa správny poplatok vo výške 33 eur podľa citovaného zákona. V prípade, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude udelený prechodný pobyt, za vydanie dokladu o pobyte sa vyberie správny poplatok vo výške 4,50 eura v zmysle citovaného zákona.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava