telefón facebook google + youtube
logo

Blog

30.08.2022

Seriál cudzinci 17. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny podľa § 27 zákona o pobyte cudzincov

 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • platný cestovný doklad (podľa § 2 ods. 1 písm. n) alebo § 125 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov)
 • matričný doklad (sobášny list, rodný list dieťaťa) – môže byť starší ako 90 dní
 • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa je slobodné,
 • fotokópia dokladov o pobyte rodičov dieťaťa,
 • fotokópia dokladu o pobyte garanta,
 • fotokópia rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti,
 • doklad preukazujúci dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • doklad preukazujúci odkázanosť (napr. doklad o zdravotnom stave štátneho príslušníka tretej krajiny, v ktorom je uvedené, že zdravotný stav si nevyhnutne vyžaduje starostlivosť inej osoby a čestné vyhlásenie o tom, že v krajine odkiaľ pochádza mu nemá kto poskytnúť náležitú rodinnú podporu) - (§ 32 ods. 5 písm. q) zákona o pobyte cudzincov),
 • súhlas potvrdzujúci, že v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov a slobodným dieťaťom jeho manžela mladšieho ako 18 rokov so zlúčením súhlasí aj rodič, ktorému toto dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom (§ 27 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov),
 • čestné vyhlásenie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo žiada o udelenie trvalého alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada zlúčenie rodiny, o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území SR a niektorý z nasledovných dokladov:
 • pracovná zmluva,
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy,
 • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo žiada o udelenie trvalého alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada o zlúčenie rodiny (§ 32 ods. 6 písm. g) zákona o pobyte cudzincov),
 • výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
 • výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch (§ 121 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov),
 • doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí prikladať k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 14 rokov!
 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,
 • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), alebo
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti (§ 122 zákona o pobyte cudzincov).
 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene, žiadosť môže podať priamo na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ.
 • Podľa § § 31 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu.
 • Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny sa udeľuje do skončenia platnosti pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ku ktorému si štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje právo na zlúčenie rodiny, najviac však na obdobie 5 rokov.
 • O žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny rozhoduje príslušné oddelenie cudzineckej polície v lehote 90 dní od prijatia žiadosti.
 • V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať príslušnému oddeleniu cudzineckej polície PZ doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie. (Dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa v zmysle zákona o pobyte cudzincov rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený na území Slovenskej alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky.)
 • V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Predmetný lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia a nesmie byť starší ako 30 dní.
 • Za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny sa vyberie správny poplatok vo výške 132,50 eura podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V prípade, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude udelený prechodný pobyt, za vydanie dokladu o pobyte sa vyberie správny poplatok vo výške 4,50 eura v zmysle citovaného zákona.
 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • platný cestovný doklad (podľa § 2 ods. 1 písm. n) alebo § 125 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov)

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci účel pobytu (§ 32 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov)

 • matričný doklad (sobášny list, rodný list dieťaťa) – môže byť starší ako 90 dní
 • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa je slobodné,
 • fotokópia dokladov o pobyte rodičov dieťaťa,
 • fotokópia dokladu o pobyte garanta,
 • fotokópia rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti,
 • doklad preukazujúci dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • doklad preukazujúci odkázanosť (napr. doklad o zdravotnom stave štátneho príslušníka tretej krajiny, v ktorom je uvedené, že zdravotný stav si nevyhnutne vyžaduje starostlivosť inej osoby a čestné vyhlásenie o tom, že v krajine odkiaľ pochádza mu nemá kto poskytnúť náležitú rodinnú podporu) - (§ 32 ods. 5 písm. q) zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci súhlas (§ 32 ods. 2 písm. f) zákona o pobyte cudzincov)

 • súhlas potvrdzujúci, že v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov a slobodným dieťaťom jeho manžela mladšieho ako 18 rokov so zlúčením súhlasí aj rodič, ktorému toto dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom (§ 27 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov),
 • čestné vyhlásenie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo žiada o udelenie trvalého alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada zlúčenie rodiny, o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území SR a niektorý z nasledovných dokladov:
  • pracovná zmluva,
  • potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy,
  • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo žiada o udelenie trvalého alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada o zlúčenie rodiny (§ 32 ods. 6 písm. g) zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť (§ 32 ods. 2 písm. b) zákona o pobyte cudzincov)

 • výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
 • výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch (§ 121 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov),
 • doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí prikladať k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 14 rokov!

Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje; v odôvodnených prípadoch môže policajný útvar po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra akceptovať doklad o bezúhonnosti, ktorý nepreukazuje bezúhonnosť na celom území štátu. V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej republiky nie je dlhšie ako 90 dní.

Doklad nie starší ako90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (§ 32 ods. 2 písm. c) zákona o pobyte cudzincov)

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov)

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,
 • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), alebo
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti (§ 122 zákona o pobyte cudzincov).

 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene, žiadosť môže podať priamo na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ.
 • Podľa § § 31 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu.
 • Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny sa udeľuje do skončenia platnosti pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ku ktorému si štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje právo na zlúčenie rodiny, najviac však na obdobie 5 rokov.
 • O žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny rozhoduje príslušné oddelenie cudzineckej polície v lehote 90 dní od prijatia žiadosti.

V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať príslušnému oddeleniu cudzineckej polície PZ doklad potvrdzujúci zdravotné

poistenie. (Dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa v zmysle zákona o pobyte cudzincov rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený na území Slovenskej alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky.)

 • V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Predmetný lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia a nesmie byť starší ako 30 dní.
 • Za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny sa vyberie správny poplatok vo výške 132,50 eura podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V prípade, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude udelený prechodný pobyt, za vydanie dokladu o pobyte sa vyberie správny poplatok vo výške 4,50 eura v zmysle citovaného zákona.
 • Za maloleté dieťa koná vo veci udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny zákonný zástupca a ak ho nemá, tak ustanovený opatrovník. Podľa zákona o správnych poplatkoch sú osoby mladšie ako 18 rokov oslobodené od poplatku za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava