telefón facebook google + youtube
logo

Blog

12.04.2023

Seriál cudzinci 19. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí

 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • platný cestovný doklad (podľa § 2 ods. 1 písm. n) alebo § 125 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov)

Doklad potvrdzujúci účel pobytu (§ 32 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov)

 • osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí (§ 32 ods. 5 písm. q) zákona o pobyte cudzincov) – môže byť staršie ako 90 dní,

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť (§ 32 ods. 2 písm. b) zákona o pobyte cudzincov)

 • výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
 • výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch (§ 121 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov),

Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje; v odôvodnených prípadoch môže policajný útvar po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra akceptovať doklad o bezúhonnosti, ktorý nepreukazuje bezúhonnosť na celom území štátu. V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej republiky nie je dlhšie ako 90 dní.

Doklad preukazujúci bezúhonnosti sa nemusí dokladať do 60 dní od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene, žiadosť môže podať priamo na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ.
 • Podľa § § 31 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu.
 • Prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí sa udeľuje na obdobie 5 rokov.
 • O žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí rozhoduje príslušné oddelenie cudzineckej polície v lehote 30 dní od prijatia žiadosti.
 • Za podanie žiadosti o udelenie prechodného štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí sa nevyberá žiadny správny poplatok. V prípade, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude udelený prechodný pobyt, za vydanie dokladu o pobyte sa vyberie správny poplatok vo výške 4,50 eura v zmysle citovaného zákona.
 • Za maloleté dieťa koná vo veci udelenia prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí zákonný zástupca a ak ho nemá, tak ustanovený opatrovník.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava