telefón facebook google + youtube
logo

Blog

05.04.2023

Seriál cudzinci 18. Doklady potrebné k  prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka 3tej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte podľa § 30 zákona o pobyte cudzincov:

 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • platný cestovný doklad (podľa § 2 ods. 1 písm. n) alebo § 125 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov)

Doklad potvrdzujúci účel pobytu (§ 32 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov)

 • doklad o dlhodobom pobyte vydaný podľa osobitného predpisu členským štátom (môže byť starší ako 90 dní) a pracovná zmluva, písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy, školy alebo iného akreditovaného zariadenia o prijatí štátneho príslušníka tretej krajiny na štúdium alebo odborné vzdelávanie alebo iný doklad podľa § 32 ods. 5 písm. a) alebo písmen g) až p) zákona o pobyte cudzincov (§ 32 ods. 5 písm. t) zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (§ 32 ods. 2 písm. c) zákona o pobyte cudzincov)

 • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny (§ 32 ods. 6 písm. a) zákona o pobyte cudzincov),
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy alebo potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny (§ 32 ods. 6 písm. b) zákona o pobyte cudzincov),
 • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, potvrdenie o udelení štipendia, potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o zabezpečení finančných prostriedkov počas pobytu alebo čestné vyhlásenie osoby, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné zabezpečenie počas pobytu doložené potvrdením o zostatku na účte (§ 32 ods. 6 písm. c) zákona o pobyte cudzincov),
 • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny alebo potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o finančnom a hmotnom zabezpečení štátneho príslušníka tretej krajiny počas jeho pobytu (§ 32 ods. 6 písm. d) zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov)

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,
 • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), alebo
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti (§ 122 zákona o pobyte cudzincov).
 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene, žiadosť môže podať priamo na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ.
 • Podľa § § 31 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu.
 • Prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte sa udeľuje na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, najviac však na obdobie 5 rokov.
 • O žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte rozhoduje príslušné oddelenie cudzineckej polície v lehote 90 dní od prijatia žiadosti.
 • V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať príslušnému oddeleniu cudzineckej polície PZ doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie. (Dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa v zmysle zákona o pobyte cudzincov rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený na území Slovenskej alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky.)
 • Za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte sa nevyberá žiadny správny poplatok. V prípade, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude udelený prechodný pobyt, za vydanie dokladu o pobyte sa vyberie správny poplatok vo výške 4,50 eura v zmysle citovaného zákona.
 • Za maloleté dieťa koná vo veci udelenia prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte zákonný zástupca a ak ho nemá, tak ustanovený opatrovník.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava