telefón facebook google + youtube
logo

Blog

29.11.2023

Seriál cudzinci 21: Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov

Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov podľa § 43 zákona o pobyte cudzincov:

 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • platný cestovný doklad (podľa § 2 ods. 1 písm. n) alebo § 125 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov)

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci skutočnosti (§ 43 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov), že ide o

 • manžela štátneho občana SR s trvalým pobytom na území SR (§ 43 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov):
 • matričný doklad (sobášny list) – môže byť starší ako 90 dní; ak bolo manželstvo uzavreté mimo územia SR (na území cudzieho štátu, na ZÚ SR v cudzom štáte, na lodi alebo v lietadle mimo územia SR alebo na území nepatriacom žiadnemu štátu), štátny príslušník tretej krajiny musí priložiť k žiadosti sobášny list vydaný osobitnou matrikou v Bratislave (neprikladá overený preklad sobášneho listu vydaného orgánom cudzieho štátu),
 • potvrdenie obce o trvalom pobyte štátneho občana SR alebo fotokópia jeho občianskeho preukazu, alebo dokladom o pobyte (§ 45 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov),
 • závislého príbuzného v priamom rade štátneho občana SR s trvalým pobytom na území SR (§ 43 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov):
 • matričný doklad (rodný list) preukazujúci príbuzenský vzťah – môže byť starší ako 90 dní,
 • potvrdenie obce o trvalom pobyte štátneho občana SR alebo fotokópia jeho občianskeho preukazu alebo dokladom o pobyte (§ 45 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov),
 • doklad potvrdzujúci závislosť; takýmto dokladom môže byť napríklad doklad o zdravotnom stave štátneho príslušníka tretej krajiny, v ktorom je uvedené, že jeho zdravotný stav si vyžaduje starostlivosť inej osoby a čestné vyhlásenie štátneho príslušníka tretej krajiny o tom, že v domovskom štáte mu nemá kto poskytnúť starostlivosť; pôjde najmä o osamelé osoby (ovdovené, rozvedené, slobodné, ktoré žijú samé v domácnosti) a bezvládne osoby. Závislým príbuzným je aj maloleté dieťa a nezaopatrené dieťa. V takomto prípade musí štátny príslušník tretej krajiny priložiť k žiadosti aj doklad potvrdzujúci nezaopatrenosť, napr. potvrdenie o štúdiu.
 • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana SR s trvalým pobytom na území SR (§ 43 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov):
 • matričný doklad (rodný list dieťaťa) – môže byť starší ako 90 dní,
 • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že dieťa je slobodné,
 • sobášny list, ak bolo manželstvo uzavreté mimo územia Slovenskej republiky (na území cudzieho štátu, na ZÚ SR v cudzom štáte, na lodi alebo v lietadle mimo územia SR alebo na území nepatriacom žiadnemu štátu), štátny príslušník tretej krajiny musí priložiť k žiadosti sobášny list vydaný osobitnou matrikou v Bratislave (neprikladá overený preklad sobášneho listu vydaného orgánom cudzieho štátu) – môže byť starší ako 90 dní,
 • potvrdenie obce o trvalom pobyte štátneho občana Slovenskej republiky alebo fotokópia jeho občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte,
 • fotokópia rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti (§ 45 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov),
 • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov (§ 43 ods. 1 písm. c) zákona o pobyte cudzincov):
 • matričný doklad (rodný list dieťaťa) – môže byť starší ako 90 dní,
 • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že dieťa je slobodné,
 • fotokópia dokladu o pobyte rodiča dieťaťa (§ 45 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov),
 • dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov (§ 43 ods. 1 písm. c) zákona o pobyte cudzincov):
 • matričný doklad (rodný list dieťaťa) – môže byť starší ako 90 dní,
 • fotokópia dokladu o pobyte rodiča dieťaťa,
 • fotokópia rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti (§ 45 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov),
 • nezaopatrené dieťa staršie ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalý pobytom (§ 43 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov):
 • matričný doklad (rodný list dieťaťa) – môže byť starší ako 90 dní,
 • fotokópia dokladu o pobyte rodiča dieťaťa,
 • doklad potvrdzujúci nezaopatrenosť napr. potvrdenie o dlhodobom nepriaznivom zdravotnom stave (§ 45 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov),
 • záujem SR (§ 43 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov):
 • potvrdenie ústredného orgánu štátnej správy, že pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny je v záujme SR (§ 45 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť (§ 45 ods. 3 písm. b) zákona o pobyte cudzincov)

 • výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, to neplatí ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny mladšieho ako 14 rokov, alebo ak ide o zmenu druhu pobytu a k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu priložil doklad potvrdzujúci jeho bezúhonnosť,
 • výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch (§ 121 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (§ 45 ods. 3 písm. c) zákona o pobyte cudzincov)

 • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy,
 • pracovná zmluva, potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke alebo doklad o poberaní dôchodku manžela, rodiča alebo štátneho občana SR, ktorý je príbuzný štátneho príslušníka tretej krajiny v priamom rade spolu s čestným vyhlásením o tom, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území SR (§ 45 ods. 6 zákona o pobyte cudzincov),
 • finančné zabezpečenie sa preukáže vo výške dvanásťnásobku životného minima a maloletá osoba preukáže zabezpečenie v polovičnej výške.

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci súhlas (§ 45 ods. 3 písm. d) zákona o pobyte cudzincov)

 • súhlas rodiča, ktorému toto dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom (§ 43 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 45 ods. 3 písm. e) zákona o pobyte cudzincov)

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,
 • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), alebo
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.
 • Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na zastupiteľskom úrade alebo osobne na policajnom útvare. Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 43 ods. 1 písm. e) nemusí podať žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov osobne. Za štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 43 písm. a) a d), ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov, môže podať žiadosť rodinný príslušník štátneho príslušníka tretej krajiny, s ktorým žiada zlúčenie rodiny. Orgán, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí. Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak:

a) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu,

b) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2 písm. c) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného národného víza podľa § 15,

d) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom,

e) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo

f) ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

 • O žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ rozhoduje v lehote 90 dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti. Aj v tomto prípade zákon o pobyte cudzincov ustanovuje výnimku, podľa ktorej ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike alebo jeho dieťa, ktoré spĺňa jednu z podmienok podľa § 43 ods. 1 písm. b) až d) zákona o pobyte cudzincov, o žiadosti sa rozhoduje v lehote 30 dní.
 • V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, to neplatí ak ide o zmenu druhu pobytu. Predmetný lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia a nesmie byť starší ako 30 dní. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť cudzinca predĺžiť o 60 dní.
 • Za podanie žiadosti o udelenie trvalého pobytu sa vyberie správny poplatok vo výške 165,50 eura podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Od uvedeného poplatku je oslobodený štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie trvalého pobytu na päť rokov podľa § 43 ods. 1 písm. a), teda ten, ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo jeho závislým príbuzným v priamom rade. V prípade, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude udelený trvalý pobyt, za vydanie dokladu o pobyte sa vyberie správny poplatok vo výške 4,50 eura v zmysle citovaného zákona.
 • Za maloleté dieťa koná vo veci udelenia trvalého pobytu na päť rokov zákonný zástupca a ak ho nemá, tak ustanovený opatrovník. Podľa zákona o správnych poplatkoch sú osoby mladšie ako 18 rokov oslobodené od poplatku za podanie žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava