telefón facebook google + youtube
logo

Blog

28.06.2022

Seriál cudzinci 8. Doklady potrebné k žiadosti o registráciu pobytu občana Únie

Občan Únie, ktorý je zamestnaný na území SR (§ 66 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov).

  • prísľub zamestnávateľa, alebo potvrdenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania.
  • doklad potvrdzujúci, že je samostatne zárobkovo činnou osobou (napr. výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra).
  • čestné vyhlásenie o tom, že si sústavne hľadá prácu na území SR (podpis na čestnom vyhlásení musí byť úradne overený notárom alebo matrikou).

Občan Únie, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou na území SR (§ 66 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov).

  • doklad potvrdzujúci, že je samostatne zárobkovo činnou osobou (napr. výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra).

Občan Únie, má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci SR počas obdobia ich pobytu a zdravotné poistenie na území SR (§ 66 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov).

  • doklad preukazujúci, že má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas obdobia pobytu (hotovosť, cestovné šeky, kreditné karty, výpisy z účtov, doklady o vlastníctve), aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas obdobia pobytu a doklad o zdravotnom poistení.

Občan Únie, ktorý študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole v SR (§ 66 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov).

  • doklad preukazujúci, že študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole v SR (potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy napr. potvrdenie vydané Ministerstvom školstva SR alebo školy o prijatí občana Únie na štúdium napr. potvrdenie vydané základnou školou, strednou školou, vysokou školou o jeho prijatí na štúdium vydané štatutárnym zástupcom školy napr. riaditeľ školy, jeho zástupca, dekan fakulty alebo prodekan fakulty) a
  • čestné vyhlásenie o tom, že má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas obdobia pobytu v SR (podpis na čestnom vyhlásení musí byť úradne overený notárom alebo matrikou).

Občan Únie, u ktorého je predpoklad, že sa zamestná (§ 66 ods. 6 zákona o pobyte cudzincov).

Občan Únie, ktorý je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája a ktorý spĺňa podmienky na pobyt podľa vyššie uvedených bodov (§ 66 ods. 7 zákona o pobyte cudzincov).

  • doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu (matričný doklad napr. rodný list, sobášny list) alebo
  • doklad, že má s občanom Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah (napr. druh, družka, registrovaný partner) a
  • potvrdenie o registrácii občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája.

Občan Únie podľa § 65 ods. 1, ktorému policajný útvar zaregistroval právo na pobyt môže požiadať policajný útvar o vydanie dokladu o pobyte s názvom "Pobytový preukaz občana EÚ" s platnosťou na päť rokov. Policajný útvar vydá občanovi Únie doklad o pobyte do 30 dní.

Ak občan Únie požiada o vydanie dokladu o pobyte, je povinný predložiť doklad o ubytovaní podľa § 122 a dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu, inak policajný útvar doklad o pobyte nevydá; ubytovanie musí spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava