telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Exekúcia v podnikaní?

Exekúcia je upravená v zákone č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v platnom znení, pričom je ju možné vykonať len spôsobmi uvedenými v exekučnom poriadku. 

Živnostníci a exekúcia

Živnostníci ručia vrámci svojho podnikania celým svojím majetkom. Znamená to, že v tomto prípade majú exekútori právo siahnuť nielen na firemný majetok, ale aj na súkromný majetok živnostníka vrátane vrátane majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.


Druhy výkonu exekúcie podľa podkladu na exekúciu: 

- povinnosť zaplatiť peňažnú sumu: zrážky zo mzdy a z iných príjmov, nútené pohľadávky, predaj hnuteľných vecí, predaj cenných papierov, predaj nehnuteľnosti, predaj podniku a dokonca príkazom na zadržanie vodičského preukazu

- iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy: odobratie alebo zničenie veci na náklady povinného, uskutočnením prác a výkonov

Stavebné firmy a exekúcia

Pre stavebné firmy je špecifický istý druh exekúcie, pri ktorom exekúcia prebieha tak, že oprávnený si dá prácu, ktorú mal vykonať povinný, vykonať niekým iným alebo si ju vykoná sám, avšak na bremeno povinného. 

Čo exekúcii nepodlieha? 
Našťastie nás exekútori nemôžu obrať o úplne všetko. Pri exekúcii odpísaním prostriedkov z účtu, do exekúcie nespadajú finančné prostriedky do sumy 99.58 eur. Exekútori nemajú právo ani na prostriedky určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Exekúcia na obchodný podiel v s.r.o.

Ak spoločenská zmluva nepripúšťa prevod obchodného podielu, exekúcia na obchodný podiel môže znamenať zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. Exekútor vopred upovedomí spoločníka ako aj spoločnosť, ktorej spoločníkom je, voči ktorému je vykonávané exekučné konanie a zároveň prikáže, aby spoločnosť nevyplatila vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku povinnému. Ten sa následne vyplatí na trovy oprávnenému. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava