telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Kedy sa oplatí kúpiť readymade s.r.o.

Čo rozumieť pod ready made s.r.o.?

Okrem tovarov a služieb sa na trhu obchoduje aj s obchodnými spoločnosťami medzi ktoré patria aj ready made s.r.o. Ready made s.r.o. je novovzniknutú spoločnosť, ktorá bola založená výlučne za účelom jej ďalšieho predaja. Takáto spoločnosť nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, bola len založená a zapísaná do obchodného registra. Je v podstate pripravená pre vedenie budúcim majiteľom. Ako predmet svojej činnosti má ready made spoločnosť zapísaných aj niekoľko najčastejších živnostenských oprávnení (napr. administratívne služby, vedenie účtovníctva, kúpa tovaru na účely jeho predaja, sprostredkovateľská činnosť a podobne). Všetky ready made spoločnosti majú splatené aj celé základné imanie v zákonom stanovenej minimálnej výške 5000 eur.

Ready made spoločnosť je registrovaná aj na daň z príjmov na daňovom úrade a v niektorých prípadoch je registrovaná aj pre DPH. Ready made s.r.o. je teda pripravená pre okamžitý začiatok podnikania.

Založenie s.r.o. verzus kúpa ready made s.r.o.

Okrem iného je veľmi podstatnou výhodou kúpy ready made s.r.o. rýchlosť, s akou môžete začať podnikať. Stačí si vybrať konkrétnu s.r.o., s predávajúcim podpísať zmluvu o prevode obchodného podielu a registrovému súdu podať návrh na zápis zmeny spoločníka do obchodného registra. Zmena spoločníka s.r.o. nadobudne účinnosť, keď registrový súd zmenu osoby spoločníka zapíše do obchodného registra. Podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov to môže trvať dva pracovné dni od doručenia návrhu na zápis tejto zmeny, treba však počítať aj s dlhšou lehotou. Následne môžete s touto s.r.o. začať podnikať.

Založenie novej s.r.o. by bola v porovnaní s ready made s.r.o. časovo náročnejšia záležitosť. Treba rátať s časom na založenie spoločnosti, získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, na splatenie základného imania a na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Trvalo by aj niekoľko týždňov, kým by ste mohli začať plnohodnotne podnikať. Okrem toho treba rátať aj s časom potrebným na registráciu na daň z príjmov na daňovom úrade, prípadne aj registráciou na DPH (niekedy aj s rizikom uloženia zábezpeky na DPH).

Všetky tieto administratívne povinnosti si okrem času vyžadujú a návštevu mnohých úradov, čo môže mnohých podnikateľov hneď na začiatku odradiť. Na druhej strane pri ready made spoločnosť odpadajú všetky spomenuté administratívne povinnosti, takže namiesto administratívy sa môžete venovať rovno podnikaniu.

Ready made s.r.o. je najrýchlejšou možnosťou, ako začať podnikať s vlastnou spoločnosťou. Napriek tomu si začínajúci podnikatelia radšej volia možnosť založenia spoločnosti. Naopak skúsenejší podnikatelia, ktorí už poznajú všetky administratívne postupy spojené so zakladaním vlastnej s.r.o. si kupujú ready made s.r.o.

Vďaka času, ktorý sa dá kúpou hotovej s.r.o. ušetriť, sa podnikatelia môžu hneď začať venovať podnikaniu. To sa vyplatí aj v prípade, že majú príležitosť vykonať veľmi výhodný obchod a potrebujú k tomu v čo najkratšom čase firmu, s ktorou by ho mohli uzatvoriť.

Riziko zloženia zábezpeky na DPH pri ready made s.r.o. nehrozí

Okrem výhody nízkych časových nárokov, ponúka ready made spoločnosť aj výhodu spojenú so zábezpekou na DPH. Keďže je pre niektorých podnikateľov výhodné byť platiteľom DPH, rozhodnú sa požiadať o registráciu pre DPH. Takýmto podnikateľom môže však daňový úrad nariadiť povinnosť zloženia zábezpeky na DPH, ktorá je najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur a musí byť zložená do 20 dní. Pritom platí, že ak podnikateľ túto zábezpeku nezloží, daňový úrad ju bude od neho naďalej vymáhať.

V prípade ready made spoločnosti zábezpeka na DPH nehrozí, keďže táto spoločnosť už je pre DPH registrovaná. Podnikatelia, ktorí sa obávajú toho, že by im daňový úrad mohol uložiť povinnosť zložiť vysokú zábezpeku na DPH, si preto radšej kupujú ready made s.r.o.

Pre koho je kúpa ready made spoločnosti výhodná?

  • Pre podnikateľov uskutočňujúcich veľké obchody

Ready made s.r.o. sú atraktívne pre podnikateľov uskutočňujúcich veľké obchody vo veľkých sumách. Sú to napríklad stavebné spoločnosti, veľkoobchody, priemyselné podniky a iné podniky, pre ktorých je výhodné byť hneď od svojho vzniku platiteľom DPH kvôli svojim obchodným partnerom, ktorí sú väčšinou tiež platcami DPH.

Podnikatelia v postavení odberateľov vidia výhodu byť platiteľom DPH kvôli možnosti jej odpočítania z nákupov. Pre podnikajúcich dodávateľov vykonávajúcich veľké obchody je výhodné byť platiteľom DPH kvôli tomu, že svojim odberateľom tým nepredražia nákup, keďže títo odberatelia si môžu DPH z fakturovanej sumy odpočítať. Aj v tomto prípade je teda pre podnikateľov výhodnejšie kúpiť si ready made s.r.o. už registrovanú pre DPH.

  • Pre podnikateľov obchodujúcich so zahraničnými partnermi

Aj pre podnikateľov, ktorí majú v pláne obchodovať so zahraničnými partnermi môže byť výhodná práve ready made s.r.o. A aj v tomto prípade sa výhoda odvíja od možnosti registrácie na platenie DPH, podľa § 4 zákona o DPH, kedy má podnikateľ právo na odpočítanie DPH. Slovenský podnikateľ, ktorý je zároveň registrovaný platiteľ DPH predá odberateľovi z iného členského štátu Európskej únie, ktorí je vo svojom štáte registrovaným platiteľom DPH tovar, ktorý je oslobodený od DPH, teda sa fakturuje bez DPH. Z výhody budú ťažiť navyše aj zahraniční odberatelia, ktorí taktiež žiadnu DPH nezaplatia.

Byť registrovaným platiteľom DPH je výhodné aj pre slovenských podnikateľov obchodujúcich so zahraničnými partermi ak sú v pozícii odberateľa. Ak tento podnikateľ nakúpi tovar od zahraničného dodávateľa z iného členského štátu Európskej únie registrovaného pre DPH vo svojej krajine, tak zahraničný dodávateľ bude slovenskému odberateľovi fakturovať bez DPH. Keďže je platiteľom DPH slovenský odberateľ, zahraničný dodávateľ je od DPH oslobodený.

Naopak ak by slovenský odberateľ nebol platiteľom DPH, zahraničný dodávateľ by musel z takéhoto dodania tovaru platiť DPH. Na druhej strane, pri takomto obchode slovenský odberateľ z takéhoto nadobudnutia tovaru tiež nezaplatí žiadnu DPH.

  • Pre podnikateľov plánujúcich rýchlu kúpu vysokohodnotného majetku

Možnosť kúpy ready made spoločnosti volia aj podnikatelia, ktorí potrebujú v krátkom čase kúpiť dopravný prostriedok, nehnuteľnosť alebo uskutočniť iný vysokohodnotný jednorazový nákup. Ak je takáto spoločnosť platiteľom DPH, podnikatelia si môžu DPH z tohto vysokohodnotného jednorazového nákupu odpočítať.

Podnikatelia, ktorí majú príležitosť na výhodnú kúpu vysokohodnotného majetku častokrát nemajú čas na zakladanie novej firmy a absolvovanie procesu registrácie na DPH. Kým by sa ich firma stala platiteľom DPH a mohli si tak pri nakúpenom majetku odpočítať DPH, majetok, ktorí podnikateľ zamýšľal kúpiť by mohol byť predaný niekomu inému.

Ako hovorí § 4 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“) má totiž daňový úrad na registráciu firmy pre DPH až 21 dní odo dňa doručenia žiadosti. Navyše, ak by daňový úrad uložil podnikateľovi zloženie zábezpeky na DPH, lehota sa môže predĺžiť až na 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Namiesto riskovania, že podnikatelia stratia možnosť kúpy vyhliadnutého majetku a že im bude hroziť zloženie zábezpeky na DPH, idú na istotu a kupujú si ready made s.r.o., registrovanú na DPH.

Na toto si dajte pri kúpe ready made s.r.o. pozor

Ako sme už spomenuli, ready made s.r.o. firmy sú založené výlučne pre predaj ďalšiemu podnikateľovi, nemajú žiadne pohľadávky, záväzky ani zmluvy. Kúpa takejto spoločnosti tým pádom predstavuje pre podnikateľa z tejto stránky len veľmi nízke riziko. Napriek tomu nie je úplne bezriziková.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že ready made s.r.o. predsa len už vykonávala určitú podnikateľskú činnosť, uzatvorila pár zmlúv, ba dokonca uskutočnila aj nejaké podvody. Riziko spočíva najmä v tom, že tieto skutočnosti bývajú často zamlčané. Mohli by ste tak čeliť mnohým problémom, súd môže dokonca rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti a poslať firmu do likvidácie.

Aj tomuto riziku sa však dá vyhnúť. Vždy je lepšie kupovať ready made s.r.o. od kredibilných dodávateľov, čiže od poradenských spoločností alebo renomovaných právnych kancelárií s dobrými referenciami a špecializáciou práve na tento typ obchodu.

zoznam našich readymade spoločností nájdete tu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava