telefón facebook google + youtube
logo

Blog

22.12.2016

Kto je živnostník a kto nie je (SZČO)?

Rôzne formy podnikania fyzických osôb na Slovensku: ako živnostník – SZČO, ako fyzická osoba podľa osobitných predpisov, rôzne profesie (napr. veterinárny lekári, finanční poradcovia) alebo ako samostatne hospodáriaci roľník.

Kto je SZČO – živnostník?

SZČO je fyzická osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Takúto fyzickú osobu nazývame taktiež živnostník. Čo vlastne znamená samostatná zárobková činnosť?

Čo znamená samostatná zárobková činnosť?

Čo hovorí zákon:

Samostatnou zárobkovou činnosťou je živnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených v zákone č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje aj:

 • činnosť vykonávaná podľa osobitných predpisov napr. činnosť advokátov (zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a činnosť notárov (zákon SNR č. 323/1992 Z. z. o notároch a notárskej činnosti,
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25 tohto zákona,
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29 tohto zákona a
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58 tohto zákona.

Sociálna poisťovňa považuje za SZČO fyzickú osobu, ktorá:

 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
 • má oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,
 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonáva činnosť obchodného zástupcu.

Iné formy podnikania fyzických osôb než živnosť

Fyzická osoba môže podnikať aj inak ako živnostník, teda živnosťou. Môže ísť napríklad o podnikanie ako  fyzická osoba podľa osobitných zákonov (patrí sem napríklad výkon povolania psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem očných optikov a zubných technikov).

Kto nie je živnostníkom?

Pod živnosťou nemôžeme chápať výkon povolania (profesie) veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat, činnosť advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, overovateľov (audítorov) a daňových poradcov, burzových dohodcov, sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a iných fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo,  sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu, sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov, sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia a sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia, autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov, autorizovaných geodetov a kartografov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia. 

Spomenuté profesie upravujú osobitné predpisy.

Ďalšia skupina fyzických osôb, ktorí podnikajú, no nie sú živnostníci, sú. samostatne hospodáriaci roľníci. Ich právny status je upravený v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Ide o podnikateľov, ktorých činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosti fyzickej osoby, ktorá:

 • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
 • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo
 • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.

V tomto článku ste sa dozvedeli o formách podnikania fyzických osôb.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Traftor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 57 7500 1001/5600
IBAN: SK06 5600 0000 0057 7500 1001
IČO: 52172414
DIČ: 2120921594

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava