telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Oneskorená registrácia pre DPH a jej daňová povinnosť

DPH ktorú daňovník má zaplatiť vždy priznáva v daňovom priznaní. Povinnosť zaplatiť DPH má aj osoba, ktorá nebola zaregistrovaná za platcu DPH, alebo podala žiadosť o registráciu za platcu DPH oneskorene, ak toto oneskorenie je staršie ako 30 dní. Avšak, 

Každý podnikateľ má povinnosť zaplatiť DPH za obdobie, počas ktorého mal byť platcom DPH. Rovnaká povinnosť platí aj pre zahraničných podnikateľov, ktorí nepodali žiadosť o registráciu, alebo ju podali neskôr.

Obdobie, ktoré sa považuje za obdobie, kedy mal byť podnikateľ platcom DPH začína 31. dňom po dni, kedy sa subjekt mal stať platcom DPH.  Avšak ak sa jedná o zahraničný subjekt, jeho obdobie začína dňom prvého zdaniteľného obchodu v tuzemsku, z ktorého vznikla daňová povinnosť zaplatiť DPH štátu. Obdobie, počas ktorého mala byť osoba platiteľom DPH končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie na platiteľa DPH.

 

Uvedieme zopár príkladov, na lepšie pochopenie :

Príklad číslo jeden : Platenie dane pri oneskorenej registráciu na DPH

Nami vytvorená fiktívna spoločnosť s.r.o. dosiahla 49 790€ v mesiaci jún 2015. Zo zákona vyplynula povinnosť podať žiadosť o registráciu do 20. júla 2015. Žiadosť o registráciu však podala až 14. augusta 2015. Spoločnosť bola daňovým úradom zaregistrovaná až 2. septembra.

Naša spoločnosť nemá povinnosť platiť daň, ani podávať daňové priznanie za obdobie od 20. augusta (  31. deň po dni, keď mala r podať žiadosť o zaregistrovanie ) do 1. septembra, keďže  žiadosť o registráciu pre DPH podala pred uplynutím 30 dní (žiadosť bola podaná 14. augusta) .

 

Príklad číslo dva :  Platenie dane pri oneskorenej registrácii na platcu DPH II.

Teraz uvedieme trošičku odlišný prípad kedy naša spoločnosť s.r.o. podala žiadosť v inom termíne.

Obrat bol opäť 49 790€ v mesiaci jún 2015. Podľa zákona vyplynula povinnosť podať žiadosť podať registráciu do 20.Júla 2015. Žiadosť o registráciu pre DPH bola však podaná, až do 14. septembra 2015. Spoločnosť bola daňovým úradom zaregistrovaná až 2.Októbra 2015 .

Naša spoločnosť má teda povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie za obdobie, kedy mala byť platcom DPH takže od 20.Augusta do 1.Októbra. Počas tohoto obdobia mala spoločnosť byť platcom DPH, keďže predávala tovar, alebo služby v tuzemsku, za ktoré musí zaplatiť DPH. Nesmieme však zabudnúť, že spomínaná spoločnosť má nárok, aj na odrátanie DPH v období od 20. Augusta do 1.Októbra. Daňové priznanie musí podľa zákona podať najneskôr do 60 dní od podania žiadosti na oneskorenú registráciu DPH platcu, teda v našom prípade musí priznanie podať do 13.Novembra 2015. Do rovnakého dátumu musí zaplatiť aj daň, ak u nej vznikla daňová povinnosť.

Za spomínané obdobie mala spoločnosť povinnosť platiť DPH zo služieb a tovarov predaných v tuzemsku. Výnimkou je iba dodanie tovaru a služby, kde je príjemca povinný zaplatiť daň podľa zákona  § 69, ods. 2, 3 a 9 zákona o DPH . Ide o služby dodávané zdaniteľnej osobe spojené s nehnuteľnosťou umiestnenou v inom členskom štáte.

Podľa zákonu§ 22, ods. 1 zákona o DPH je základom dane všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal, alebo má prijať od príjemcu plnenia, alebo inej osoby za dodanie tovaru, alebo služby, zníženú o DPH.

Z predaja tovarov a služieb počas obdobia, kedy mala byť platcom DPH vypočítame DPH-áčko cez tento vzorec : hodnota tovaru ( alebo služby) /120*20.

 

Príklad číslo tri : DPH, ktoré je nutné zaplatiť pri oneskorenej registrácii na DPH

Opäť ďalší príklad s našou spoločnosťou s.r.o. Spoločnosť bola na žiadosti o oneskorenej registrácii na DPH platcu daňovým úradom zaregistrovaná 2. septembra 2015. Spoločnosť mala platiť DPH od 15. Augusta 2015. V období od 15.Augusta do 1. septembra predala a dodala nasledovné služby a tovar :

 

Tovar/služba

Hodnota v EUR

Povinnosť platiť DPH

Výška DPH

Nábytok dodaný na Slovensku

300

ano

50

Znalecká činnosť viazaná na nehnuteľnosť v Českej republike poskytnutá živnostníkovi

 

150

nie

-

Nábytok pre firmu dodaný a zmontovaný na Slovensku

720

áno

120

Právne služby poskytované firme v Česku

1200

nie

-

Právne služby poskytované českému občanovi

1200

áno

200

Nábytok pre firmu dodaný a zmontovaný v Maďarsku

1500

nie

-

Spolu 

 

 

370

 

Odpočítavanie DPH pri oneskorenej registrácii na DPH

Platí v prípadoch :

  • nebola splnená povinnosť registrovať sa na platcu DPH
  • ak žiadosť bola odoslaná oneskorene a to o viacej ako 30 dní

 

V týchto dvoch prípadoch má spoločnosť právo na odpočítanie DPH za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH za tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb podľa § 49 a § 51 zákona o DPH. Výnimkou je však poskytovanie pohostinských a zábavných služieb, pri ktorých si spoločnosť nevie odpočítať DPH pretože  podľa  § 49, ods. 7, písm. a) zákona o DPH, nemá podnikateľ možnosť si pri týchto službách a tovaroch odpočítať DPH.

 

Podnikateľ ktorý podal oneskorenú registráciu má nárok, aj na odpočítanie DPH viažucej sa k majetku, ktorý nadobudol predtým ako sa stal platiteľom ( teda pred dňom uvedeným na osvedčení o registrácii za platiteľa DPH) -  to platí podľa zákonu § 55, ods. 1 zákona o DPH.

 

Zahraničný podnikateľ má zasa právo na odpočítanie DPH prislúchajúcej tovarom a službám, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v období keď mala byť platcom DPH.

 

DPH na odpočítanie dane sa zisťuje z dokladov poskytnutých platiteľmi DPH, ktorí zabezpečili daňovníkovi tovar, alebo službu v období, v ktorom mal byť platiteľom DPH.

Odčítaním nároku na odpočet DPH od daňovej povinnosti pri oneskorenej registrácii vznikne osobe buď daňová povinnosť, alebo nadmerný odpočet. Ak pri podaní mimoriadneho daňového priznania za obdobie, kedy mal byť podnikateľ platcom DPH, vznikne povinnosť zaplatiť daň, musí ju podať do dátumu podania daňového priznania. Ak sa objaví nadmerný odpočet, daňový úrad urobí kontrolu a daň vráti do desiatich dní od kontroly.

 

Pokuty pri oneskorenej registrácii na DPH

Za nesplnenie  povinnosti zaregistrovať sa  hrozí pokuta vo výške od 60 eur do 20 000 eur. Je pravdepodobnosť, že daňovníkovi, ktorý sám podal žiadosť o oneskorenú registráciu, hrozí nižšia pokuta ako daňovníkovi, ktorý nepodal žiadosť o registráciu pre DPH vôbec.

Z § 155, ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní vyplýva, že ak daňový úrad uloží pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti, nemôže už tejto osobe uložiť pokutu za nepodanie daňového priznania, resp. za podanie daňového priznania oneskorene za to obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH.

 

V prípade potreby registrovať sa ako platca DPH Vám radi pomôžeme. Stačí vyplniť objednávku.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava