telefón facebook google + youtube
logo

Blog

28.07.2017

Otvorenie kamennej predajne či reštaurácie: Aké sú povinnosti pri jej zriadení a uvedení do prevádzky?

Vymedzenie pojmu prevádzkareň

Vo všeobecnosti považujeme za prevádzkareň priestor, v ktorom sa vykonáva samotná podnikateľská činnosť. Môže ísť o reštauráciu, kaviareň, penzión, kozmetický salón či o kamennú predajňu. Naopak technické zariadenia, medzi ktoré patria napr. stánky, pulty, motorové vozidlá či prenosné automaty a priestory, ktoré s vykonávaním živnosti len súvisia (pr. sklad, odstavná plocha, výstavné priestory a i.) už nie sú považované za prevádzkareň. Ak však máte akékoľvek pochybnosti, či vo vašom prípade ide o prevádzkareň, radšej sa obráťte na živnostenský úrad.

Postup pre zriadenie prevádzkarne

Ak si chce podnikateľ zriediť prevádzkareň, musí splniť nasledovné:

1.Označiť prevádzkareň obchodným menom podnikateľa;
2. Ohlásiť jej zriadenie na príslušnom živnostenskom úrade, najneskôr však v deň zriadenia;
3. Ohlásiť zriadenie prevádzkarne na príslušnom daňovom úrade, najneskôr však do 30 dní od jej zriadenia (je možné ohlásiť túto povinnosť aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta);

4. Požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby vydal záväzné stanovisko k žiadosti uvedenia priestorov do prevádzky skôr ako v nej začne byť vykonávaná podnikateľská činnosť;

5. Ohlásiť zriadenie prevádzkarne príslušnému mestskému alebo obecnému úrad, a to najneskôr do

5-15 dní (závisí to od konkrétnej obce) predtým ako začne byť v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť.

Poznámka: Niektoré typy prevádzkarní sú povinné v súvislosti s vyžiadaním stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva vytvoriť špecifickú dokumentáciu v podobe prevádzkového poriadku, sanitačného poriadku alebo dokumentácie HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).


Ďalšie povinnosti podnikateľa po samotnom zriadení prevádzkarne

K ďalším krokom po samotnom zriadení prevádzkarne patrí v závislosti od typu prevádzkarne hlavne povinnosť:


1. Označiť prevádzkareň, v ktorej sa predáva tovar či služby zákazníkom nasledovnými údajmi:

  1. Sídlo, príp. miesto podnikania;
  2. Meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za činnosť prevádzkarne;
  3. Prevádzková doba;
  4. Ak ide o hotel, ubytovňu atď., tak aj kategória a trieda ubytovacieho zariadenia.

2. Označiť zamestnancov, ktorí pracujú v prevádzkarni, kde sa uskutočňuje predaj tovaru či služieb zákazníkovi tak, aby boli na prvý pohľad odlíšiteľní od zákazníkov;

3. V prevádzkarni, kde sa uskutočňuje predaj tovaru či služieb zákazníkovi, umožniť prístup k reklamačnému poriadku a viesť evidenciu reklamácií;

4. Ohlásiť prevádzkareň, kde sa uskutočňuje výroba, spracovanie alebo predaj potravín (napr. reštaurácia) príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe;

5. Ak je podnikateľ povinný pracovať s registračnou pokladnicou, musí požiadať o pridelenie jej daňového kódu;

6. Umožniť sprístupnenie vzorového pokladničného dokladu;

7. Podľa zákona o ochrane pred požiarmi a vyhlášky o požiarnej prevencii prijať špecifické protipožiarne opatrenia.

Každá z vyššie uvedených povinností, môže byť sprevádzaná istými špecifikami, ktoré je lepšie prekonzultovať s príslušným úradom alebo odborníkom, ktorý sa danej problematike venuje, napr. advokátom.

Hlavné zdroje, ktoré problematiku zriadenia prevádzkarne upravujú sú:

  • §§ 17, 30 a 60 ods. 2 písm. g) zákona č. 455/1991 Zb., živnostenského zákona
  • § 7 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
  • § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb., zákona o obecnom zriadení
  • §§ 15 a 18 zákona č. 250/2007 Z. z., zákona o ochrane spotrebiteľa
  • Zákon a príloha č. 2 zákona č. 355/2007 Z. z., zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava