telefón facebook google + youtube
logo

Blog

22.12.2023

Čo je potrebné na podanie Žiadosti pre udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy ?

Prílohy k žiadosti o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej alebo osobnej cestnej dopravy obsahujú nasledujúce dokumenty:

1. Doklad preukazujúci žiadateľa:

  • Výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra, ktorý je možné elektronicky overiť na okresnom úrade.

2. Fotokópia osvedčenia odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy:

  • Toto osvedčenie sa vyžaduje pre cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu a taxislužbu, s výnimkou taxislužby od 1. apríla 2019.

3. Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na finančnú spoľahlivosť dopravcu:

  • Podľa počtu vozidiel: Prvé vozidlo 9000,- EUR, každé ďalšie vozidlo 5000,- EUR. Táto dokumentácia môže zahŕňať:

a) Výpis z obchodného registra, kde sa posudzuje výška základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným.

b) Pre podniky existujúce dlhšie ako 15 mesiacov: Výpis z registra účtovných závierok obsahujúci súvahu s riadkom vlastného imania, ktorý vydáva okresný úrad odboru živnostenského podnikania. Okresný úrad si môže tieto informácie overiť elektronicky na portáli www.registeruz.sk.

4. Otváracia súvaha pri fyzickej osobe potvrdená oprávnenej osobou – daňový poradca, audítor:

  • Tento dokument zahŕňa účtovnú závierku v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve na začiatku podnikateľskej činnosti. V minulých rokoch sa tento postup bežne používal. Vo výskume úradov v roku 2020 som nezaznamenal žiadne zmeny v tejto praxi. Otváracia súvaha musí byť potvrdená oprávnenou osobou, napríklad daňovým poradcom alebo audítorom.

5. Najbežnejšia prax v poistení dopravcu:

  • Najčastejšie sa dopravcovia poistujú podľa dohovoru CMR na medzinárodnú nákladnú dopravu alebo v rámci poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu. Postupy v tejto oblasti môžu byť špecifické pre každý okresný úrad.

6. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace:

  • Originál výpisu z registra trestov je potrebný pre konateľa a vedúceho dopravy. Ak sú tieto pozície zastávané jednou osobou, stačí jeden výpis. V prípade prepojenia úradu s registrom trestov SR sa údaje vyžadujú elektronicky, a môžu byť doručené aj v elektronickej forme, čo prax ukazuje ako efektívnejšie.

7. Doklad preukazujúci miesto garážovania alebo parkovania vozidiel:

  • Miesto garážovania alebo parkovania vozidiel je potrebné doložiť buď listom vlastníctva z internetu, ak je iný vlastník, alebo zmluvou o prenájme nehnuteľnosti medzi dopravcom a vlastníkom nehnuteľnosti. Zmluva musí obsahovať aj číslo parcely, podľa požiadaviek konkrétneho okresného úradu.

8. Doklad preukazujúci zmluvný vzťah vedúceho dopravy k žiadateľovi:

  • Ak je konateľ držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, nie je potrebný dodatočný doklad. V opačnom prípade sa vyžaduje pracovná zmluva, pracovná zmluva na kratší pracovný čas alebo manažérska zmluva podľa zákona o cestnej doprave. Alternatívne je možné predložiť menovací dekrét vedúceho dopravy.

9. Kópia technického preukazu k vozidlu s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg:

  • Ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo držiteľom vozidla, je potrebné predložiť aj zmluvu o prenájme na dobu neurčitú alebo dobu určitú, minimálne na 10 rokov, berúc do úvahy, že povolenie sa vydáva na 10 rokov.

10. Prepravný poriadok dopravcu podľa zákona o cestnej doprave:

  • Aj keď v žiadosti ERRU nie je uvedený, je uvedený v požadovaných prílohách na www.jiscd.sk od januára 2017. Prax na okresných úradoch však môže byť rozmanitá. Zákonná povinnosť podľa všeobecných podmienok dopravcu je, aby každý dopravca mal spracovaný prepravný poriadok zverejnený na webovom sídle dopravcu. Tento dokument môže byť požadovaný pri kontrole, a v prípade, že dopravca nemá spracovaný prepravný poriadok, môže mu byť uložená pokuta podľa zákona o cestnej doprave pri následnej kontrole.

11. Doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 30 EUR:

Úhradu správneho poplatku vo výške 30 EUR je potrebné preukázať príslušným dokladom. Tento poplatok je možné uhradiť prostredníctvom eKolok-u z pošty alebo v zariadeniach, ktoré sú k dispozícii na okresných úradoch. Pri uhradení je dôležité presne uviesť položku za povolenia, aby bolo možné identifikovať platbu správneho poplatku v súlade s predpismi.

Nechajte vybavenie povolení na odborníkov, radi Vám s tým pomôžeme.


Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava