telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Podnikanie popri zamestnaní v roku 2018: živnosť alebo s.r.o. ?

Najčastejšie je to vtedy ak sú:

  • Neštátnymi zamestnancami, ktorí chcú vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá konkuruje činnosti zamestnávateľa. Vtedy musí zamestnanec získať písomný súhlas od zamestnávateľa. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorý danú problematiku upravuje platí rovnako pre podnikanie prostredníctvom živnosti ako pre s.r.o.
  • Štátnymi zamestnancami, ktorým podľa § 61 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je dovolené podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo podobná s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého miesta. Nesmú tiež byť členmi riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb. Aj tu to však neplatí stopercentne, keďže existuje niekoľko výnimiek, kedy tento zákaz neplatí. Výnimky sa týkajú lektorskej, prednášateľskej, publikačnej činnosti a podobne.

Živnosť alebo s.r.o. popri zamestnaní v roku 2018

Podnikanie prostredníctvom živnosti

Ak ste sa rozhodli privyrobiť si popri zamestnaní prostredníctvom živnosti, skôr než svoju činnosť začnete, budete potrebovať splniť niekoľko potrebných náležitostí. Rovnako ako pri zakladaní klasickej živnosti, aj pri živnosti popri zamestnaní potrebujete získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Získaniu osvedčenia o živnostenskom oprávnení predchádza niekoľko náležitostí, ktoré treba splniť. Prvou náležitosťou je ohlásenie živnosti, a to buď osobne na jednotnom kontaktnom mieste alebo ak máte elektronický občiansky preukaz, elektronicky cez internet. Rátajte tiež s poplatkami za ohlásenie živnosti, ktoré sú v prípade voľnej živnosti 5 eur a remeselnej alebo viazanej živnosti 15 eur. Ak ohlásite živnosť elektronicky, poplatky budú o niečo nižšie.

Podnikanie prostredníctvom živnosti je pomerne rýchly a jednoduchý proces. Oprávnenie podnikať vám vniká dňom ohlásením živnosti. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vám však bude vydané do troch pracovných dní od doručenia ohlásenia živnosti a výpisu z registra trestov.

Výhody podnikania prostredníctvom živnosti

Jednou z výhod živnosti je fakt, že ju môžete kedykoľvek a bez akýchkoľvek problémov pozastaviť alebo zrušiť. Účtujú sa zato len minimálne poplatky. Ďalšou významnou výhodou je, že v roku v 2018, nemusíte pri živnosti popri zamestnaní platiť preddavok na zdravotné poistenie.

Výhody prevádzkovania živnosti popri zamestnaní vo veľkej miere súvisia práve so zdravotnými a sociálnymi odvodmi. Čo sa týka zdravotného poistenia, to budete odvádzať osobitne z príjmu zo zamestnania a z príjmu zo živnosti. Preddavok na zdravotné poistenie bude rovnako ako pri samotnom zamestnaní, odvádzať a vypočítavať za vás zamestnávateľ.

Ako samostatne zárobková osoba nemáte právo na mesačné uplatňovanie odpočítateľnej položky, uplatniť si ju však môžete v ročnom zúčtovaní poistného. Výhodou však je, že živnostník, ktorý je zároveň zamestnancom nemusí platiť minimálnu výšku preddavkov na zdravotné poistenie zo živnosti. Podľa § 13 ods. 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov teda ako zamestnaný živnostník nemusíte platiť

minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 60,06 eura.

Do 30. septembra (respektíve do 31. októbra, ak ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) nasledujúceho kalendárneho roka po založení živnosti zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného.

Môže vám tak byť vyčíslený nedoplatok a poisťovňa tiež určí výšku preddavku na zdravotné poistenie, ktoré budete musieť platiť. Minimálny vymeriavací základ sa ale na vás stále nevzťahuje.

Živnosť popri zamestnaní a daňové povinnosti v roku 2018

Ak sa rozhodnete podnikať popri zamestnaní, budete dosahovať dva rôzne príjmy, z ktorých je potrebné osobitne odvádzať daň. Za vás ako zamestnanca bude vypočítavať a odvádzať preddavok na daň z príjmov aj naďalej zamestnávateľ.

Z príjmov zo živnosti si však svoje odvody odvádzate sami. To, či musíte podať daňové priznanie závisí od výšky príjmu, ktorý ste dosiahli.

Priznanie musíte podávať, ak ste za zdaňovacie obdobie dosiahli zdaniteľné príjmy (súčet hrubých miezd zo zamestnania a príjmov zo živnosti), ktoré presiahli 50 % sumy 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia alebo ak vykazujete daňovú stratu .

Ak ste napríklad začali s podnikaním v roku 2015 a vaše zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 901,67 eura a nedosiahli ste daňovú stratu, daňová povinnosť vám nevzniká. Rovnaká hranica platí aj pre rok 2018.

Výška príjmu a sociálne odvody

Tak isto ako pri zdravotnom poistení, aj sociálne odvody zo zamestnania za vás bude odvádzať zamestnávateľ. Odvody za živnosť si však budete musieť odvádzať sami. V tomto prípade sa nezohľadňuje, že ste zamestnancom, ktorý podniká, takže pre vás platia rovnaké podmienky, akoby ste len čisto podnikali.

Skutočnosť, či vám vznikne povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne závisí od výšky Vašich príjmov zo živnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Ak ste začali prevádzkovať živnosť v roku 2015, sociálne odvody musíte odvádzať len ak výška príjmov, ktoré ste v roku 2015 dosiahli prevyšuje sumu 5 148 eur. Minimálna výška odvodov je však 142,20 eura. Hraničnou sumou pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody je v súčasnom roku 5 298 eur.

Odvádzať sociálne poistenie ste povinní až od 1. júla (pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania až od 1. októbra), keďže vznik povinnosti platiť sociálne poistenie zo živnosti sa podľa § 21 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prvýkrát posudzuje až k 1. júlu kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom si živnosť založíte.

Podnikanie prostredníctvom s.r.o.

Ak ste uprednostnili podnikanie formou s.r.o. čaká vás o niečo zdĺhavejší a zložitejší proces ako pri živnosti. Samotný proces môže trvať aj niekoľko týždňov. Začína sa založením s.r.o. a končí zápisom do obchodného registra.

S.r.o. sa zakladá zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou. Následne je potrebné získať osvedčenie o živnostenskom podnikaní. Poplatky sú rovnaké ako pre fyzické osoby. Ďalšou náležitosťou je základné imanie, ktoré už netreba splatiť ale stačí prehlásenie správcu vkladu. Hneď nato môžete za súdny poplatok 300 eur podať žiadosť o zápis spoločnosti do obchodného registra.

Ohlásiť živnosť ako aj žiadosť o zápis spoločnosti do obchodného registra môžete vykonať buď osobne alebo elektronicky. Pri elektronickom podaní žiadosti sú však poplatky nižšie.

Nie len zakladanie spoločnosti aj jej zrušenie je zložitejšie ako v prípade živnosti. Bude vás to stáť navyše dodatočné náklady a proces zrušenia a zániku môže trvať tiež dlhšie.

S.r.o. popri zamestnaní a daňové povinnosti

Za vás ako zamestnanca bude preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti vypočítavať, zrážať a odvádzať daňovému úradu váš zamestnávateľ. Avšak ak sa zamestnáte vo vlastnej spoločnosti máte tie isté povinnosti ako ktorýkoľvek zamestnávateľ.

Ak si popri zamestnaní založíte s.r.o. musíte požiadať jedného z vašich zamestnancov o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Daňové priznanie zo svojej závislej činnosti v tomto prípade podávať nemusíte.

Ako firmu budete musieť po skončení účtovného a zdaňovacieho obdobia vyčísliť výsledok hospodárenia. Následne ho stransformovať na základ dane z príjmov. Povinný ste tiež vypočítanú 22% daň z príjmov zaplatiť. Minimálna daň z príjmov je 480 eur. Z ostatného zisku stačí zaplatiť 14 % zdravotné poistenie a môžete si ho nechať vyplatiť.

Zdravotné a sociálne odvody pri podnikaní formou s.r.o. v roku 2018

Čo sa týka zdravotného a sociálneho poistenia plateného z príjmov zo zamestnania platí to isté ako pri zamestnaní popri podnikaní živnosťou. Znamená to, že zdravotné aj sociálne poistenie z príjmov zo zamestnania bude naďalej za vás vypočítavať a odvádzať váš zamestnávateľ.

Spoločnosť s ručením obmedzeným osamostatnene zdravotné ani sociálne poistenie zo svojich príjmov neplatí. Platiteľom sa stane len ak si z s.r.o. necháte vyplácať nejaký príjem zo zamestnania.

Možností ako sa vo svojej vlastnej spoločnosti zamestnať je hneď niekoľko. Buď sa zamestnáte na trvalý pracovný pomer, na polovičný úväzok alebo sa zamestnáte na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, či zmluvy o výkone funkcie konateľa. Podľa toho na aký pomer sa vo svojej s.r.o. zamestnáte, taký druh príjmu budete poberať. Príjmy z týchto činností podliehajú zdravotnému a sociálnemu poisteniu, ktoré budete musieť platiť tak ako zamestnanec, tak aj zamestnávateľ.

Prečo sa zamestnať vo vlastnej firme bez nároku na odmenu?

Možnosť pracovať vo vlastnej spoločnosti bez nároku na odmenu sa vám vyplatí najmä vtedy, ak zo svojho zamestnania dosahujete dostatočné príjmy, a teda nepotrebujete poberať pravidelné príjmy z vašej firmy.

Prečo je táto alternatíva výhodná? Ak nebudete poberať z vašej spoločnosti žiaden príjem zo závislej činnosti, odpadnú vám tak aj povinnosti platiť daň z príjmov zo závislej činnosti, zdravotné a sociálne poistenie. Navyše ak ste zamestnaný u iného zamestnávateľa, nie ste samoplatiteľom minimálnych zdravotných odvodov. Platiť budete len zdravotné odvody vo výške 14% z podielu na zisku, ktorý vám bude ako spoločníkovi vyplatený na konci roka.

Živnosť alebo s.r.o? Ktorá možnosť sa kedy najviac vyplatí?

Živnosť aj s.r.o. počas zamestnania so sebou prinášajú tak ako výhody, aj svoje nevýhody. Pri zakladaní aj zrušení živnosti sú oproti s.r.o. výhodou nižšie náklady a tiež jednoduchší a rýchlejší proces. Naopak náklady na založenie s.r.o. sú o niečo vyššie a zrušenie tohto druhu podnikania je zdĺhavejšie a zložitejšie.

Čo sa týka daňových a odvodových povinností, to ktorá možnosť je výhodnejšia nie je jednoznačne určiteľné. Totižto podnikanie prostredníctvom živnosti je popri zamestnaní najvýhodnejšie na začiatkoch podnikania, keďže odpadá povinnosť platiť minimálny preddavok na zdravotné poistenie a do určitej miery nemusíte platiť sociálne poistenie.

Povinnosť platiť zdravotné a sociálne odvody vám vznikne až po dosiahnutí určitej hraničnej výšky príjmov. Jednoducho povedané, podnikanie na živnosť sa vyplatí najviac vtedy, ak nedosahujete veľmi vysoké príjmy, a teda nemusíte platiť sociálne poistenie.

Na druhej strane ak dosahujete vyššie príjmy, ako výhodnejšia sa môže javiť druhá alternatíva a teda podnikanie formou s.r.o. V tomto prípade sa oplatí napríklad zmluva o výkone funkcie konateľa bez nároku na odmenu. Necháte si tak vyplácať podiely na zisku, ktoré podliehajú len zdravotným odvodom.

Tento spôsob sa vyplatí najmä ak dosahujete vysoké príjmy z podnikania a vďaka zamestnaniu máte dostatočný príjem na svoje finančné zabezpečenie.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava