telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Podnikanie trestne stíhaných a obvinených osôb

Podnikanie odsúdenej osoby v rámci živnosti

Podľa živnostenského zákona sa totiž za bezúhonnú osobu považuje aj tá osoba, ktorá síce bola odsúdená, ale nie za jeden z týchto trestných činov:

 

  • majetkový trestný čin – napríklad krádež
  • hospodársky trestný čin – napríklad neoprávnené zamestnávanie alebo neoprávnené podnikanie
  • úmyselný trestný čin súvisiaci s predmetom podnikania

Keď hovoríme o trestnom čine súvisiacom s predmetom podnikanie, na mysli máme len úmyselné konanie. Takýto trestný čin spáchaný z nedbanlivosti nie je pre získanie živnosti prekážkou.

Prekážkou nie je ani trestný čin, ktorý nesúvisí s predmetom podnikania. Ak osoba, ktorá bola v minulosti odsúdená za výtržníctvo chce teraz podnikať napríklad v stavebníctve alebo ako stolár, živnostenský zákon jej to nezakazuje. Naopak osoba, ktorá bola odsúdená za neoprávnené užitie cudzieho motorového vozidla, by podľa zákona nemohla podnikať v oblasti obchodovania s motorovými vozidlami.

 

Živnostenský úrad si už pri podaní žiadosti o vydanie živnosti preveruje žiadateľovu bezúhonnosť a trestnú minulosť. Následne si zaistí pre tieto účely výpis z registra trestov a overí bezúhonnosť žiadateľa. V prípade, že výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, živnostenský úrad môže vyžadovať, aby žiadateľ predložil právoplatný rozsudok o odsúdení.

 

Odsúdenie počas vykonávania podnikateľskej činnosti

Akonáhle podnikatelia spáchajú trestný čin a budú odsúdení, sú povinní túto skutočnosť oznámiť živnostenskému úradu. Ten rozhodne, či porušili podmienku pre získanie a prevádzkovanie živnosti a ich živnostenské oprávnenie bude zrušené alebo nie. Živnostenský úrad skúma, či trestný čin súvisí s predmetom podnikania a či bol vykonaný úmyselne.

 

Podnikanie odsúdenej osoby v rámci obchodnej spoločnosti 

Zložitejšie ako podnikanie odsúdených vo forme živnosti je ich podnikanie v rámci obchodnej spoločnosti. Tu je dôležité rozlíšiť, či chcete vystupovať len ako spoločník alebo ako konateľ spoločnosti.

Ak ste už boli trestne stíhaní a teda už máte záznam v registri trestov, môžete byť vlastníkom spoločnosti, čiže spoločníkom a môžete si tiež založiť novú spoločnosť. Zákon vám to nezakazuje. Problém však nastáva ak chce osoba so záznamom v registri trestov vystupovať ako štatutárny orgán spoločnosti. Do tejto funkcie je totiž možné vymenovať len bezúhonnú osobu v zmysle živnostenského zákona.

 

Zahladenie trestu, alebo po akej dobe od vykonania trestu možno bez problémov podnikať

 

Výpisom z trestov je možné si overiť bezúhonnosť osôb. Po určitom čase od vykonania trestu však dochádza k tzv. zahladenie trestu. Takýto trest už nie je zaznamenaný vo výpise z registra trestov, odsúdený akoby nikdy odsúdený nebol. Môže teda bez problémov podnikať v živnosti, či byť konateľom.

Vykonaním trestov sú následne tresty zahladené. Výnimkou sú tresty odňatia slobody, kedy môže odsúdený po uplynutí zákonom stanovenej lehoty požiadať o zahladenia. Súd zváži konkrétne skutočnosti a rozhodne, či je žiadosť relevantná.

 

Podnikanie aj napriek zákazu

Ak trestaná osoba alebo osoba s trestnou minulosťou nezíska živnostenské oprávnenie respektíve nezíska povolenie byť konateľom, nesmie vykonávať tieto činnosti do kým bude jej trest zahladený. Ak by tak ukonala napriek zákazu, išlo by o neoprávnené podnikanie.

Za takéto zakázané respektíve neoprávnené podnikanie hrozí podnikateľovi pokuta až do výšky 3 319 eur pokiaľ ide o remeselnú alebo viazanú živnosť. Za voľné živnosti mu môže byť uložená pokutu až do výšky 1 659 eur.

V prípade závažnejších okolností môže byť neoprávnené podnikanie považované za trestný čin. Súd vtedy môže uložiť sankcie v závislosti od závažnosti previnenia, môže to byť:

 

  • trest odňatia slobody až na jeden rok

ak osoba, ktorá neoprávnene podniká spôsobí škodu vo výške viac ako 266 eur,

  • trest odňatia slobody až na tri roky, ak osoba, ktorá neoprávnene podniká

spácha tento trestný čin závažnejším spôsobom, napríklad ak vystupuje ako verejný činiteľ alebo ak zamestnáva pracovnú silu.

  • trest odňatia slobody na jeden až päť rokov, ak osoba, ktorá neoprávnene podniká spôsobí škodu vo výške viac ako 26 600 eur,
  • trest odňatia slobody na štyri až osem rokov, ak osoba, ktorá neoprávnene podniká spôsobí škodu prevyšujúcu 133 000 eur alebo ak podniká ako člen nebezpečného zoskupenia.

 

Podnikanie odsúdených osôb upravujú tieto právne predpisy: 

 

§ 6, § 45a, §63 zákon č. 455/1991 Zb., živnostenský zákon

§ 92 an., §51 zákona č. 300/2005 Zb., trestný zákon

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava