telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Postup založenia s.r.o. s nákladnou cestnou prepravou nad 3,5 t

Pre podnikanie v tejto oblasti je potrebné spĺňať vnútroštátne právne predpisy, ale aj predpisy Európskej únie, ktoré sú v prednostnom postavení. Na základe zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je potrebné spĺňať špecifické podmienky pre získanie povolenia a následne licencie na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 t. Každý, kto chce získať povolenie na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy, musí byť zapísaný v Obchodnom registri SR a musí splniť určité podmienky stanovené zákonom.

Postup založenia s.r.o. s nákladnou cestnou prepravou nad 3,5 t

  1. Zapísaný v Obchodnom registri - musíte byť zapísaný v Obchodnom registri SR. Môžete si vybrať živnosť, s.r.o. alebo aj inú formu podnikania. My sa budeme sústrediť na s.r.o. V predmete podnikania by nemal chýbať predmet podnikania „nákladná cestná doprava“ alebo „medzinárodná doprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu“
  2. Finančná spôsobilosť – je potrebné preukázať finančnú spôsobilosť, a to vo forme základného imania ak je spoločnosť mladšia ako 15 mesiacov alebo vo forme  vlastného imania (pomocou účtovnej závierky) ak je spoločnosť staršia ako 15 mesiacov. Ak je spoločnosť staršia ako 15 mesiacov, je preto ťažšie preukazovať finančnú spôsobilosť.

Ak máte novú spoločnosť (nie staršiu ako 15 mesiacov), finančná spôsobilosť sa odvádza od základného imania, ktorého výška sa určuje podľa počtu vozidiel. Ak máte prvé prepravné vozidlo, základné imanie sa zvyšuje o 4000 eur. Za každé ďalšie vozidlo je to minimálne 5000 eur (ak máte 1 vozidlo, základné imanie je 9 000 eur, ak máte 2 vozidlá, základné imanie je 14 000 eur ...)

  1. Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a menovací dekrét – osvedčenie o odbornej spôsobilosti môže mať podnikateľ sám. Získať ho môže na príslušnom krajskom úrade po úspešnom vykonaní skúšky.

Ak osvedčenie nemáte, môže ho mať osoba, ktorá je previazaná s vašou spoločnosťou (konateľ, spoločník – minimálne 15% podiel v spoločnosti, zamestnanec ...). V týchto prípadoch musí byť osoba vymenovaná za vedúceho dopravy menovacím dekrétom.

  1. Príprava podkladov pre získanie povolenia
  • Prepravný poriadok: k žiadosti je potrebné priložiť prepravný poriadok podľa § 4 zákona č. 56/2012 o cestnej doprave
  • Technická základňa a vlastníctvo nákladných vozidiel musí byť preukázané: technická základňa je priestor pre parkovanie, kde môžu nákladné vozidlá parkovať a nebudú obmedzovať dopravný poriadok cestnej komunikácie. Pre každé vozidlo je potrebná plocha aspoň 60 metrov štvorcových. Vlastníctvo vozidiel sa preukazuje pomocou technického preukazu, nájomnej alebo leasingovej zmluvy. Vozidlá musia byť registrované v Slovenskej republike.
  • Výpis z registra trestov: nie starší ako 3 mesiace, a to v mene  konateľa, spoločníka a garanta odbornej spôsobilosti. Na prevádzkovanie nákladnej spoločnosti je potrebný vek aspoň 21 rokov .
  1. Podanie žiadosti – žiadosť sa podáva na okresný úrad v sídle kraja. K žiadosti je potrebné priložiť vyššie spomenuté prílohy. Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní od podania žiadosti. Taktiež je potrebné uhradiť správne poplatky vo forme kolkov.  Po schválení žiadosti vám úrad vydá dopravnú licenciu.

 

Záver

Získanie licencie na prevádzkovanie s.r.o. s nákladnou prepravou nad 3,5 t je časovo a byrokraticky náročnejšie. Aby ste to bez problémov zvládli, je dobré tieto kroky konzultovať s kompetentnou osobou, aby ste mohli podnikať v čo najkratšej dobe.

Pomoc

Alebo využite naše služby a všetko vybavíme za Vás my.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava